Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 (373) | 387-398

Article title

Does Diagnosis of Diabetes Affect Consumers’ Attitudes towards Pro-Health Food?

Content

Title variants

PL
Czy rozpoznanie cukrzycy zmienia nastawienie konsumentów do żywności prozdrowotnej?
RU
Изменяет ли диагноз диабета отношение потребителей к пище полезной для здоровья?

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Efektywne wprowadzanie na rynek produktów o cechach prozdrowotnych wymaga poznania ich docelowych konsumentów. Celem było zbadanie postaw diabetyków wobec dedykowanej im żywności wzbogacanej w składniki bioaktywne oraz ustalenie, jak rozpoznanie choroby wpływa na nie (przez porównanie z postawami osób zdrowych). Badania przeprowadzono metodą ankietową. Doboru próby diabetyków dokonano losowo, a zdrowych – celowo dla uzyskania zbliżonej struktury demograficznej prób. Diabetycy deklarowali znajomość właściwości zdrowotnych inuliny, stewii oraz morwy (70%). Samoocena wiedzy respondentów nie pokrywała się jednak z jej stanem faktycznym. Żywność wzbogacana wzbudzała emocje pozytywne u 28% badanych, ale ponad 30% uważało ją za nienaturalną. Niski odsetek diabetyków kupował żywność prozdrowotną zawierającą ww. składniki oraz poszukiwał informacji o nich na etykietach. Pomimo deklarowanego wzrostu zainteresowania informacjami o żywności po diagnozie cukrzycy (94%), ograniczona faktyczna wiedza diabetyków o walorach produktów prozdrowotnych może wywoływać obawy związane z ich zakupem.
EN
An effective launching of pro-health food on market should be based on a deep knowledge of the target consumers. The study aimed at investigation of attitudes of diabetics toward food enriched with bioactive compounds and effect of diabetes diagnosis on the issue was studied by their comparison with healthy people’s attitudes. The research was conducted by the survey method. The diabetic persons were randomly selected; purposive sampling was applied for healthy people to obtain similar socio-demographic characteristics of both groups. Diabetics claimed knowledge on health benefits of inulin, stevia and mulberry (70%) but their self-estimation of that knowledge did not correspond with the actual state. Fortified food aroused positive emotions in 28% of the participants; however, food was regarded as “unnatural” by over 30%. The low percentage of diabetics bought food with the compounds and searched for information about them on labels. Despite declarations concerning the increased interest in the food issue after diabetes diagnosis (94%), the limited actual knowledge of pro-health food benefits can cause distrust while purchasing such food.
RU
Эффективный ввод на рынок продуктов со свойствами пользы для здоровья требует изучения их целевых потребителей. Цель – изучить отношение диабетиков к предлагаемой им пище с добавлением биоактивных компонентов, а также выявить, как диагноз болезни влияет на них (сравнивая с отношением здоровых лиц). Изучение провели по методу опроса. Отбор выборки диабетиков провели по жеребьевке, здоровых же лиц – целевым способом для получения сближенной демографической структуры выборок. Диабетики заявляли о знании свойств (с точки зрения здоровья) инулина, стевии и шелковицы (70%). Самооценка знаний респондентов однако не совпадала с их фактическим состоянием. Обогащенная пища возбуждала по- ложительные эмоции у 28% опрошенных, но более 30% считали ее неестественной. Низкий процент диабетиков покупал полезную для здоровья пищу, содержащую вышеуказанные компоненты, и искал информацию о них на этикетках. Несмотря на заявляемый рост интереса к информации о пище после диагноза диабета (94%), ограниченные фактические знания диабетиков о свой- ствах полезных для здоровья продуктов могут вызывать опасения, связанныес покупкой их.

Year

Issue

Pages

387-398

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Annunziata A., Vecchio R. (2011), Functional foods development in the European market: a consumer perspective, “Journal of Functional Foods”, No. 3.
 • Babicz-Zielińska E. (2010), Postawy konsumentów wobec nowej żywności, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”, nr 65.
 • Bech-Larsen T., Scholderer J. (2007), Functional foods in Europe: consumer research, market experiences and regulatory aspects, “Trends in Food Science and Technology”, No. 18.
 • Błaszczak A., Grześkowiak W. (2014), Żywność funkcjonalna – szansa czy zagrożenie dla zdrowia?, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, nr 20(2).
 • Chobot A., Polanska J., Deja G., Jarosz-Chobot P. (2015), Częstość występowania cukrzycy typu 1 wśród polskich dzieci w wieku 0-14 lat z 1989-2012, „Acta Diabetologica”, nr 52(3).
 • Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A., Topolska K., Cabała A. (2015), Żywność funkcjonalna (prozdrowotna) w opinii klientów specjalistycznych sklepów z żywnością, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, nr 48(2).
 • Gutkowska K. (2011), Innowacyjność konsumentów wobec produktowe żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Gutkowska K., Kowalczuk I., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A. (2014), Postawy konsumentów wobec innowacji na rynku żywności, „Handel Wewnętrzny”, nr 4(351).
 • Kozirok W., Baumgart A., Babicz–Zielińska E. (2012), Postawy i zachowania konsumentów wobec żywności prozdrowotnej, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, nr 45.
 • Livingstone S.J., Levin D., Looker H.C., Lindsay R.S., Wild S.H., Joss N. et al. (2015). Estimated life expectancy in a Scottish cohort with type 1 diabetes, 2008-2010, “The Journal of the American Medical Association”, No. 313(1).
 • Martirosyan DM., Singh J. (2015), A new definition of functional food by FFC: what makes a new definition unique?, “Functional Foods in Health and Disease”, no. 5(6), p. 209-223.
 • Nestorowicz R. (2015),Wyzwania dla komunikacji marketingowej w procesie wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów żywnościowych, „Logistyka”, nr 2.
 • Nestorowicz R. (2016), Information asymmetry and the effectiveness of marketing communications on health-oriented food market, “Entrepreneurship, Business and Economics. Eurasian Studies in Business and Economics”, No. 3/1.
 • OECD/European Union (2014), Diabetes prevalence and incidence, (in:) Health at a Glance: Europe, OECD Publishing, Paris.
 • Olejniczak M. (2015), Ryzyko konsumenckie w procesie zakupu żywności funkcjonalnej, „The Wroclaw School of Banking Research Journal” , nr 15(3).
 • Patch C., Williams P.G., Tapsell L.C. (2005), Attitudes and intention toward purchasing novel foods enriched with omega-3 fatty acids, “Journal of Nutrition Education and Behavior”, No. 37.
 • Siro I., Kapolna E., Kapolna B., Lugasi A. (2008), Functional food: product development, marketing and consumer acceptance – a review, “Appetite”, No. 51.
 • Szymandera-Buszka K., Waszkowiak K., Jędrusek-Golińska A., Hęś M. (2011), Nastawienie osób z nieswoistym zapaleniem jelit do żywności zawierającej składniki bioaktywne, „Przegląd Gastroenterologiczny”, nr 6(5).
 • Urala N., Lähteenmäki L. (2004), Attitudes behind consumers’ willingness to use functional foods, “Food Quality and Preference”, No. 15.
 • Urala N., Lahteenmaki L. (2007), Consumers’ changing attitudes towards functional foods, “Food Quality and Preference”, No. 18.
 • Verbeke W. (2005), Consumer acceptance of functional foods: socio-demographic, cognitive and attitudinal determinants, “Food Quality and Preference”, No. 16.
 • Verbeke W. (2006), Functional foods: consumer willingness to compromise on taste for health? “Food Quality and Preference”, No. 17.
 • Waszkowiak K., Szymandera-Buszka K., Jędrusek-Golińska A., Stefaniak S. (2016), Świadomość żywieniowa a wybory dotyczące żywności bioaktywnej diabetyków zamieszkałych w Poznaniu, (in:) Melski K., Walkowiak-Tomczak D. (red.), Żywność dla świadomego konsumenta, Wydawnictwo UPP, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02be1a9c-adaf-42ea-a29e-56c89a7f09da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.