Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 88: Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju | 285-312

Article title

Polityka ustrojowa w świetle polskich doświadczeń

Content

Title variants

EN
Economic System Policy in the Light of Polish Experience

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Konstytucyjną podstawą ustroju gospodarczego Polski jest społeczna gospodarka rynkowa. Opiera się ona na: wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej w Polsce ma ordoliberalne korzenie. Dlatego jej ważnym elementem powinien być prymat polityki ustrojowej. Należy ją ukierunkować na kształtowanie konkurencyjnego ładu gospodarczego. W tych warunkach polityka procesowa odgrywałaby pomocniczą rolę. Ważnym elementem społecznej gospodarki rynkowej w Polsce powinien być także aspekt etyczny. Chodzi tutaj o tworzenie takich warunków, aby zabezpieczyć prawa człowieka, a także godność pracy. Człowiek rozwija się bowiem przez pracę, która służy dobru wspólnemu społeczeństwa.
EN
Social market economy is the constitutional foundation of economic system in Poland. It is based upon: freedom of economic activity, private ownership and solidarity, dialogue and co-operation of social partners. The concept of social market economy in Poland has ordoliberal roots. Therefore, its weighty element should be the primacy of economic system policy aimed at creating competitive economic order. Under such circumstances the process policy would be of supportive role. Ethical aspect should be also a major element of social market economy in Poland. Hence it is necessary to protect human rights as well as work dignity since a man is developing through work that serves the well-being of society.

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej

References

 • Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków 2005
 • Eucken W., Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005
 • Garlicki L., Komentarz do art. 20, w: Konstytucja RP. Komentarz, red. L. Garlicki, t. IV, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 1999
 • Grabska A.E., Recenzja książki Piotra Pysza pt. „Społeczna gospodarka rynkowa – ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej”, „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 1 (41), Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009
 • Grabska A., „Społeczna gospodarka rynkowa jako koncepcja polityki gospodarczej”. Konferencja naukowa. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Ełk, 22–27 lipca 2008 r., Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 1 (41), Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009
 • Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2010
 • Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Znak, Kraków 2005
 • Kołodko G.W., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010
 • Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Kolonia, Wrocław 1998
 • Kowalik T., Czy kapitalizm może być etyczny?, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 11, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2008
 • Mazurek F.J., Wolność pracy, przedsiębiorczość, uczestnictwo, KUL, Lublin 1993. Mazuryk M., Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa w Konstytucji RP, „Myśl Ekonomiczna i Prawna” 2008, nr 2
 • Mączyńska E., Ład gospodarczy. Bariery i dylematy, w: O kształtowaniu ładu gospodarczego, red. E. Mączyńska, Z. Sadowski, PTE, Warszawa 2008
 • Mączyńska E., Ustrój (ład) gospodarczy a instytucjonalno-infrastrukturalne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, red. E. Mączyńska, SGH, Warszawa 2008
 • Müller-Armack A., Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, Verlag für Wirtschaft und Sozialpolitik, Hamburg 1948
 • Müller-Armack A., Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik: Studien und Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Europäischen Integration, Verlag Rombach Freiburg im Breisgau 1966
 • Niech „Solidarność” wróci do korzeni. Przemówienie Jana Pawła II do związkowców z „Solidarności” podczas audiencji 11 listopada 2003 r., „Gazeta Wyborcza”, 13.11.2003
 • Oliwniak S., Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle orzecznictwa Trybunału konstytucyjnego w latach 1998-2006, w: Ekonomiczne aspekty państwa demokratycznego, red. S. Oliwniak, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2007
 • Partycki S., Nauczanie Kościoła katolickiego a społeczna gospodarka rynkowa w Polsce, w: Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2003
 • Przybyciński T., Etyka a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 13, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2010
 • Przybyciński T., Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce, SGH, Warszawa 2009
 • Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, WN PWN, Warszawa 2008
 • Rabska T., Rozważania nad ustrojoprawnymi podstawami reprywatyzacji, w: Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, KUL, Lublin 2003
 • Stiglitz J.E., Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa 2010
 • Strzyczkowski K., Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa, w: Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji, red. C. Kosikowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005
 • Włudyka T., Model społecznej gospodarki rynkowej a transformacja ustrojowa polskiej gospodarki. Analiza prawnogospodarcza, UJ, Kraków 2002
 • Zięba Z., Pokój owocem solidarności, w: Przewodnik po encyklikach. Myśląc z Janem Pawłem II, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2003

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0866-9503

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02bf64d4-8eca-4dbb-8f0a-d7bddfdaa5f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.