Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(26) | 34-48

Article title

Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego

Authors

Content

Title variants

EN
Public Policy and Patterns of Public Governance

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Formułowanie i implementowanie programów oraz polityk publicznych jest niezwykle złożonym procesem, uwarunkowanym bardzo wieloma czynnikami. Kluczowe z nich związane są z dominującymi wzorcami zarządzania publicznego. W Polsce głównym wzorcem wydaje się model zarządzania poprzez legislację i kontrolę. W znacznym stopniu określa on wiele cech procesu, w wyniku którego polityki powstają i są wdrażane. Przesądza on także o tym, jaki typ relacji kształtuje się w gronie interesariuszy polityk, jaki jest styl ich realizacji (bardziej hierarchiczny czy bardziej partnerski), a także jakim respektem otacza się wiedzę analityczną (ekspercką), w jakim stopniu wykorzystuje się ją w praktyce działania publicznego, jak dalece polityki oparte są na dowodach i na woluntaryzmie decydentów. Zbiór i charakter istniejących w Polsce wzorców zarządzania nie przyczynia się do wzmocnienia potencjału efektywnego projektowania i wykonywania polityk publicznych (policy capacity).
EN
Formulating and implementing programmes and public policies is a very complex process, determined by many factors. The key factors are associated with the leading patterns of public governance. In Poland, they reflect a model that consists in governing by legislation and top-down control. They define to a great extent many key features of policy formulation and policy implementation, including the different types of relations between policy stakeholders (policy actors), and styles of policy execution (more hierarchical or partnership based). They also determine the extent to which policy knowledge is valued among policymakers and used in policymaking; and whether policies are formulated based on evidence or on the decision makers’ authoritarian approach. In reality, existing patterns and characteristics of public governance in Poland do not contribute to a more effective process for formulating and executing policies.

Contributors

 • Collegium Civitas

References

 • Frieske K. (2001). Socjologia prawa. Warszawa-Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze.
 • Fukuyama F. (2013). "What is governance", Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, t. 26, nr 3.
 • Geyer R., Rihani S. (2010). Complexity and Public Policy. A New Approach to 21st Century Politics, Policy and Society. Abingdon-New York: Routledge.
 • Hajer M., Wagenaar H. (2003). "Introduction", w: M. Hajer, H. Wagenaar (red.), Deliberative Policy Analysis. Understanding Governance in Network Society. Combridge-New York: Combridge University Press.
 • Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Herbut R. (2013). Polityka regulacyjna jako wymiar governance − nowy kontekst tworzenia polityki publicznej. Referat udostępniony podczas konferencji Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 15.06.
 • Howlett M. (2011). Designing Public Policies. Principles and instruments. Abingdon-New York: Routledge.
 • Ingram H.M., Schneider A.L. (1997). Policy Design for Democracy. Lawrence: University Press of Kansas.
 • Izdebski H. (2007). "Od administracji publicznej do public governance", Zarządzenie publiczne, t. 1.
 • Jessop B. (2003). "Governance and metagovernance: On reflexivity, requisite variety, and requisite irony", w: Governance, as Social and Political Communication. Manchester: Manchester University Press.
 • Jessop B., Sum N.L. (2006). Beyond the Regulation. Approach. Putting Capitalist Economies in their Place. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar.
 • Kjaer A.M. (2004). Governance. Cambridge: Polity.
 • Kooiman J. (2009) Governing as Governance. Thousand Oaks: Sage.
 • Kożuch B. (2010). "Wdrażanie innowacji organizacyjnych w administracji samorządowej", w: Zarządzanie zmianą w administracji publicznej. Warszawa: KSAP, ENA.
 • Kulesza M., Sześciło D. (2013). Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 • Levi-Faur D. (2012a). "From big government to big governance?", w: D. Levi-Faur (red.), Oxford Handbook of Governance. Oxford: Oxford University Press.
 • Levi-Faur D. (2012b) "On 'What is governance?'" The GOVERNANCE blog, http://governancejournal.net/2013/03/10/levi−faur−on−what−is−governance [dostęp 27.12.2013].
 • Levi-Faur D. (red.) (2012c). Oxford Handbook of Governance. Oxford: Oxford University Press.
 • Pal L. (2013). Beyond Policy Analysis. Public Issue Management in Turbulent Times. Scarborough: Nelson Education.
 • Pierre J., Peters B.G. (2005). Governing Complex Societies: Trajectories and Scenarios. New York: Palgrave Macmillan.
 • Pierre J., Peters B.G. (2000). Governance, Politics and the State. Basingstoke: Macmillan.
 • Podgórecki A. (1995). Społeczeństwo polskie (przekł. z ang. Z. Pucek). Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Pyka R. (2011). "Lokalne gouvernance jako przejaw dehierarchizacji procesów decyzyjnych oraz nowa forma dialogu społecznego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (44).
 • Rhodes R.A.W. (1996). "The new governance: Governing without government", Political Studies, t. XLIV, nr 4.
 • Schneider A., Ingram H. (1990). "Behavioral assumptions of policy tools", The Journal of Politics, t. 52, nr 2.
 • Stoker G. (1998) "Governance as theory: Five propositions", Social Science Journal, t. 50, nr 155.
 • Swianiewicz P. (2008). "Partnerska polityka publiczna na poziomie lokalnym", Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 4.
 • Van Kersbergen K., Van Waarden F. (2004). "Governance' as a bridge between disciplines: Crossdisciplinary inspiration regarding shifts in governance and problems of governability, accountability and legitimacy", European Journal of Political Research, t. 43, nr 2.
 • Włodarczyk C. (1998). Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius".
 • Włodarczyk C. (2005). "Międzynarodowe standardy a polska reforma zdrowotna", Polityka Społeczna, nr 10.
 • Wnuk-Lipiński E. (2004). Świat między epoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Zybała A. (2012). Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02c71781-3f78-4622-b18b-a9332e57c467
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.