Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 38 | 215-227

Article title

Grafomotoryka w diagnozie logopedycznej

Content

Title variants

EN
Graphomotor Functions in Logopedic Diagnosis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja nowej techniki diagnozowania zaburzeń w sferze grafomotoryki opracowanej w ramach projektu badawczego „Zaburzenia komunikacji pisemnej. Profil sprawności grafomotorycznych jako technika diagnozowania dzieci w wieku 7–13 lat. Rozwój grafomotoryki – ryzyko dysgrafii” (projekt nr N N 106 1885 33 MNiSW; kierownik projektu – dr U. Mirecka, główni wykonawcy – prof. dr hab. S. Grabias i dr A. Domagała). Czynimy to na przykładzie 10-letniego chłopca z trudnościami w nauce pisania i czytania. Proponujemy takie ujęcie grafomotoryki, które zasadza się na zespoleniu dwu aspektów czynności grafomotorycznych – ich przebiegu oraz wytworu. Odzwierciedla to skonstruowany przez nas Profil sprawności grafomotorycznych.
EN
The purpose of the paper is to present a new technique for diagnosing graphomotor disturbances, which was developed as part of the research project “Written Communication Disturbances. The Profile of Graphomotor Skills as A Technique for Diagnosing Children Aged 7–13. Development of Graphomotor Functions – A Risk of Dysgraphia” (Project No. N N 106 1885 33 MNiSW [Ministry of Science and Higher Education]; project manager – Dr U. Mirecka, main project executors Prof. Dr Habil. S. Grabias and Dr A. Domagała). We illustrate this with the example of a ten-year-old boy with problems in learning to write and read. We propose a presentation of graphomotor functions which is based on the combination of two aspects of graphomotor activities: their course and product. This is reflected in the Profile of graphomotor Skills, which we have developed.

Keywords

Journal

Year

Volume

38

Pages

215-227

Physical description

Dates

published
2009-01-01

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

References

 • Ajuriaguerra J. de, Skala Dysgraficzna, tłum. B. Borysowicz, maszynopis.
 • Bogdanowicz M.,1991, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.
 • Bogdanowicz M.,1992, Leworęczność u dzieci, WSiP, Warszawa.
 • Borysowicz B., Fenczyn J., Rosa R., 1991, Próba zastosowania Skali Dysgrafii J. de Ajuriaguerry w warunkach polskich, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, z. 138 „Prace Pedagogiczne” XII, s. 145–159.
 • Domagała A., Mirecka U., 2001, Dziecko dyslektyczne z zaburzeniami lateralizacji – możliwości i ograniczenia terapii w starszym wieku szkolnym, „Logopedia” 29, s. 151–167.
 • Domagała A., Mirecka U., 2009a, Handwriting in the Computer Age. Categories of Description of Products of Graphomotor Activities in Children Aged 7–13, IATED, Valencia, s. 2345–2354.
 • Domagała A., Mirecka U., 2009b, Handwriting in the ComputerAge. Development of Graphomotor Skills – a Risk of Dysgraphia, IATED, Valencia, s. 2338–2344.
 • Domagała A., Mirecka U., 2009c, Ocena poziomu graficznego pisma dzieci w wieku 7–13 lat, [w:] Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy, red. G. Krasowicz-Kupis, Gdańsk, s. 312–322.
 • Domagała A., Mirecka U., 2010, Grafomotoryka u dzieci w wieku 7–13 lat, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Domagała A., Mirecka U., 2010, Profil sprawności grafomotorycznych, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk.
 • Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z., 1994, Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, WSiP, Warszawa.
 • Healey J. M., 2003, Leworęczność. Jak wychować leworęczne dziecko w świecie ludzi praworęcznych, GWP, Gdańsk.
 • Kopczyńska-Kaiser M., 1984, Praca nauczyciela z dziećmi wymagającymi pomocy w nauce czytania i pisania na terenie klasy, [w:] Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, red. H. Wasyluk-Kuś, WSiP, Warszawa, s. 35–53.
 • Malendowicz J., 1984, Proces czytania i pisania i trudności w jego opanowaniu, [w:] Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, red. H. Wasyluk-Kuś, WSiP, Warszawa, s. 17–34.
 • Nartowska H., 1986, Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego, WSiP, Warszawa.
 • Spionek H., 1965, Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, PWN, Warszawa.
 • Spionek H., 1980, Opóźnienia i dysharmonie rozwoju uczniów jako przyczyna ich trudności i niepowodzeń w nauce, [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red. A. Hulek, PWN, Warszawa, s. 344–363.
 • Wróbel T., 1963, Nauczanie i doskonalenie pisma, PZWS, Warszawa.
 • Wróbel T., 1980, Współczesne tendencje w nauczaniu początkowym, PWN, Warszawa.
 • Wróbel T., 1985, Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02c85ee4-6676-4ee8-a882-3ae15c18eb19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.