PL EN


2015 | 15 | 19-32
Article title

Individual debt limitation of territorial self-government entities as either threat or opportunity in creating local develop- ment

Content
Title variants
PL
Indywidualna limitacja zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego szansą czy przeszkodą w kreowaniu rozwoju lokalnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Individual debt ratio limits the possibility of borrowing by local government units. The changes that occurred in 2014 will have an impact on the financing of current tasks, but primarily they affect the realization of investment projects, which are the basis of local development. The purpose of the paper is to present the results and limitations resulting from changing regulations concerning the possibility of incurring debt and also to present self-government entities’ opinion on the changes that the Public Finance Law is going to bring about. The study was conducted among self-government entities. The method that was used to gather the data was a questionnaire. A total of 397 questionnaires were obtained, which means that the answer was given by 397 local government units.
Year
Issue
15
Pages
19-32
Physical description
Contributors
References
 • Bitner M., Kulesza M., 2011, Nowa definicja państwowego długu publicznego? Problemy związane z interpretacją przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, Samorząd terytorialny, nr 7–8.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczynska-Koczkodaj M., 2004, Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Municipium, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczynska-Koczkodaj M., 2010, Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczynska-Koczkodaj M., 2011, Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 • ESA 95 Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25.06.1996 on the European system of national and regional accounts in the Community (Dz. Urz. WE L 310 z 1996 r.).
 • Filipiak B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 • Fitch Ratings 2006, Special report, Zdolność kredytowa to nie sztywne wskaźniki zadłużenia, October 2006, www.fitchratings.com (date of access: 21.06.2013).
 • Friedman M., 1957, A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press.
 • Friedman M., 1962, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago.
 • Gaudemet P.M., Molinier J., 2000, Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 • Jastrzębska M., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters kluwer, Warszawa.
 • Keynes J.M.,1956, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa, p. 56.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Dz.U., nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Pietrzak B., Polański Z., Woźniak. B (eds.), 2003, System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa.
 • Piotrowska-Marczak K., 2013, Umiejscowienie długu w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego, [in:] Denek E., Dylewski M. (eds.), Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej, Difin, Warszawa.
 • Poniatowicz M., 2014, Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.
 • Poniatowicz M., Salachna J.M., Perlo D., 2010, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Uryszek T., 2010, Dług skarbu państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego, Difin, Warszawa.
 • Uryszek T., 2011, Ryzyko w zarządzaniu długiem Skarbu Państwa w Polsce w warunkach kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 10.
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Dz.U. nr 157, poz. 1241.
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Uzasadnienie do nowelizacji projektu ustawy o finansach publicznych. www.portalsamorzadowy.pl/pliki/17612.html (date of access: 21.06.2013).
 • Wiewóra M., 2009, Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich, Materiały i studia NBP, nr 239.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02d05488-7c36-4029-93c1-69818ce5966f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.