PL EN


2016 | 6 (365) | 103-117
Article title

Dostępność przestrzenna sklepów dyskontowych sieci Biedronka na terenie miasta Poznania

Content
Title variants
EN
Spatial Accessibility of Discount Stores of the Biedronka Chain in the Area of Poznan City
RU
Пространственная доступность дискаунтеров сети Biedronka на территории г. Познани
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem poznawczym artykułu jest określenie poziomu dostępności przestrzennej sklepów dyskontowych na terenie dużego miasta w Polsce, a celem metodologicznym przedstawienie użyteczności dwuetapowej metody analizy obszarów rynkowych (two step floating catchment area method – 2sfcam) w badaniu przestrzennych aspektów dostępności placówek handlowych. Wykorzystanie 2sfcam zaprezentowane zostało na przykładzie analizy dostępności przestrzennej dyskontów sieci Biedronka działających na terenie Poznania. W świetle uzyskanych wyników stwierdzono, że mimo znacznej liczby sklepów dyskontowych Biedronka zlokalizowanych głównie w miejscach największej koncentracji ludności, dostępność tych placówek na terenie miasta Poznania była zróżnicowana przestrzennie. Identyfikacja poziomu dostępności przestrzennej może prowadzić do wskazania potencjalnych miejsc lokalizacji nowych placówek, a także, przez ocenę rozwoju danej sieci handlowej na określonym terenie, pozwala eliminować ewentualne ryzyko związane z nadmierną jej ekspansją. Ponadto wyniki badań mogą być pomocne przy identyfikacji zagrożenia dla mniejszych sklepów osiedlowych czy innych placówek drobnego handlu, którym trudno konkurować z oferującymi szeroki asortyment i niskie ceny dyskontami.
EN
The cognitive aim of the article is to determine the level of spatial accessibility of discount stores in the area of a big city in Poland, while the methodological objective is to present the usefulness of the two-step floating catchment area method (2sfcam) in surveying spatial aspects of accessibility of trade outlets. The use of 2sfcam is presented on the example of an analysis of spatial accessibility of discounts of the Biedronka chain operating in the Poznan area. In the light of findings it is stated that despite a significant number of discount stores Biedronka located mainly in the places of biggest concentration of population, accessibility of these outlets in the area of Poznan City was spatially diversified. Identification of the level of spatial accessibility may lead to the indication of potential places of locality of new outlets as well as, by way of assessment of development of a given trade network in the definite area, allows eliminating a possible risk connected with an excessive expansion thereof. Moreover, the research findings may help in the identification of the threat to smaller neighbourhood shops or other outlets of small trade, which can hardly compete against the discount stores offering a wide assortment and low prices.
RU
Познавательная цель статьи – определить уровень пространственной доступности дискаунтеров на территории крупного города в Польше, методологическая же цель – представить полезность двухэтапного метода анализа рыночного охвата территории (англ. two-step floating catchment area method, 2sfcam) в изучении пространственных аспектов доступности торговых объектов. Использование 2sfcam представили на примере анализа пространственной доступности дискаунтеров сети Biedronka («Божья коровка»), действующих на территории г. Познани. В свете полученных результатов констатировали, что несмотря на значи- тельное число дискаунтеров Biedronka, размещающихся, в основном, в местах самого высокого накопления населения, доступность этих объектов на территории г. Познани была пространственно дифференцирована. Выявление уровня пространственной доступности может вести к указанию потенциальных мест размещения новых объектов, а также, посредством оценки развития данной торговой сети на определенной территории, позволяет устранить возможный риск ее чрезмерной экспансии. Кроме того, результаты изучения могут помочь при выявлении угрозы для мелких микрорайонных магазинов или других заведений мелкой торговли, которым трудно конкурировать с ди-скаунтерами, предлагающими широкий ассортимент и низкие цены.
Year
Issue
Pages
103-117
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Angowski M., Lipowski M. (2014), Przewagi konkurencyjne sklepów dyskontowych w ocenach nabywców artykułów żywnościowych, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Biedronka na talerzu (2013), „Wprost”, http://www.wprost.pl [dostęp: 06.05.2013].
 • Bilińska-Reformat K. (2013), Wpływ czynników globalnych i lokalnych na zachowania strategiczne sieci handlu detalicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 776, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 31.
 • Budner W. (2014), Handel w rozwoju miasta, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Poznań.
 • Chudak M. (2014), Ocena lokalizacji placówek handlu sieciowego w mieście o funkcji turystyczno-wypoczynkowej na przykładzie Karpacza, (w:) Masztalski R. (red.), Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Ciechomski W. (2010), Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Cox R., Brittain P. (2000), Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa.
 • Domański T. (2001), Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • Domański T. (2005), Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 • Fuente H., Rojas C., Salado M., Carrasco J., Neutens T. (2013), Socio-Spatial Inequality in Education Facilities in the Concepción Metropolitan Area (Chile), “Current Urban Studies”, Vol. 1, Iss. 4.
 • Guzik R. (2003), Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Ikram S. (2014), Disparities in Accessibility to Pharmacies: A Case Study in East Baton Rouge Parish, Louisiana, Master’s Thesis, Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College.
 • Jakubowska J. (2011), Lokalizacja jako czynnik wpływający na decyzje zakupowe klientów na przykładzie toruńskich hipermarketów Real i Carrefour, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Zarządzanie, t. XXXVIII, z. 404.
 • Jerónimo Martins (2014), Biedronka’s Day 2014 presentation, http://www.jeronimomartins.pt/media/601039/biedronka_day_2014_en.pdf [dostęp: 15.06.2015].
 • Jerónimo Martins (2015a), Annual Report 2014, http://www.jeronimomartins.pt/media /618857/annualreportjeronimomartins2014.pdf [dostęp:14.09.2015].
 • Jerónimo Martins (2015b), 1st Half 2015 press release, http://www.jeronimomartins.pt/media /649443/press_release_h1_2015.pdf [dostęp: 14.09.2015].
 • Joseph A., Philips D. (1984), Accessibility and Utilization. Geographical Perspectives on Health Care Delivery, Harper and Row, London.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Stępniak M., Siłka P., Rosik P. (2013), Rynek pracy w województwie mazowieckim, „Mazowsze Studia Regionalne”, t. 12.
 • Komosa A. (2007), Organizacja sprzedaży, Ekonomik, Warszawa.
 • Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J. (2011), Handel detaliczny żywnością w Polsce, SGGW, Warszawa.
 • Kunc J., Frantál B., Szczyrba Z., Tonev P., Toušek V. (2011), Shopping centres and shopping behaviour: selected relations and socio-geographical implications (the Vaňkovka Gallery Brno, Czech Republic example), “Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica”, Vol. 42, No. 1.
 • Kunc J., Frantál B., Tonev P., Szczyrba Z. (2012), Spatial patterns of daily and non-daily commuting for retail shopping: the case of the Brno City, Czech Republic, “Moravian Geographical Reports”, Vol. 20, No. 4.
 • Lerchenmuller M. (1992), Handelsbetriebslehre, Kiehl Verlag, Ludwigshafen.
 • Lipowski M., Angowski M. (2014), Zachowania rynkowe nabywców produktów żywnościowych w sklepach dyskontowych, „Handel Wewnętrzny”, nr 2(349).
 • Luo W., Qi Y. (2009), An enhanced two-step floating catchment area (E2SFCA) method for measuring spatial accessibility to primary care physicians, “Health & Place”, No. 15.
 • Luo W., Wang F. (2003), Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment: synthesis and a case study in the Chicago region, “Environment and Planning B: Planning and Design”, No. 30(6).
 • Maleszyk E. (2005), Sieci dyskontowe na rynku artykułów żywnościowych, „Poradnik Handlowca”, nr 2.
 • Masztalski R. (red.), (2014), Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Mikołajczyk J., (2008), Wybór formatu sklepu, (w:) Sławińska M. (red.), Kompendium Wiedzy o Handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Penchansky R., Thomas J.W. (1981), The Concept of Access: Definition and Relationship to Consumer Satisfaction, “Medical Care”, No. 19(2).
 • Peng Z. (1997), The jobs‑housing balance and urban commuting, “Urban Studies”, No. 34(8).
 • Ratajczak W. (1999), Modelowanie sieci transportowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Song Y., Sohn J. (2007), Valuing spatial accessibility to retailing: A case study of the single family housing market in Hillsboro, Oregon, “Journal of Retailing and Consumer Services”, No. 14.
 • Stępniak M., (2013), Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych, „Przegląd Geograficzny”, t. 85, z. 2.
 • Szumilas A. (2011), Rozwój sieci sklepów dyskontowych w Polsce, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias”, z. V.
 • Szumilas A. (2014), Dostępność komunikacyjna współczesnych obiektów handlowych w małych miastach, (w:) Masztalski R. (red.), Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Taylor Z. (1997), Dostępność miejsc pracy, nauki, usług w obszarach wiejskich jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej – próba analizy krytycznej, „Przegląd Geograficzny”, t. 69, z. 3-4.
 • Wilk W. (2013), Miasta zbyt małe na handel z dyskontem, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 15.
 • Zhan Q., Wang X., Sliuzas R. (2011), A GIS-based method to assess the shortage areas of community health service, International Conference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02d5b07f-ea45-47c1-bde3-0e3f0a161678
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.