Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 18 | 9-18

Article title

Między uniwersytetem a światem pracy. Tranzycje w narracjach studentów polskich i hiszpańskich

Content

Title variants

EN
Between university and the world of employment. Transitions in the narration of Polish and Spanish students

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule autorzy prezentują pewną część badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu badawczego EMPLOY – Enhancing the employability of non-traditional students in HE (Wzmacnianie zatrudnialności studentów nietradycyjnych). Projekt promuje wzmacnianie zatrudnialności (employability) studentów nietradycyjnych przez poprawę skuteczności przechodzenia (tranzycji) ze świata uczelni wyższej na rynek pracy. W artykule zostały przedstawione wyniki cząstkowe badań narracyjnych z uwzględnieniem perspektywy nietradycyjnych studentów hiszpańskich i polskich, zapre-zentowanej w ujęciu komparatystycznym. Autorzy, w interpretacjach uzyskanych wyników badań, wykorzystali głównie koncepcje tranzycji w uczeniu się przez całe życie. W tranzycje zarówno hiszpańskich, jak i polskich studentów nietradycyjnych wpisane są próby pragmatycznego oceniania możliwości i zasobów środowiska w aspekcie przyszłej pracy zawodowej. Są one pewnym wypracowanym schematem działań i indywidualnych ścieżek zgodnie z systemem oczekiwań o charakterze normatywnym. Wyniki badań wskazują, że tranzycje to nie tylko przemieszczanie się pomiędzy różnymi kontekstami instytucjonalnymi i środowiskami uczenia się, ale w dużej mierze jest to ‘stawanie się’ (kimś), a zatem czynniki jednostkowe i sprawstwo mają tu równie duże znaczenie, co zewnętrzne struktury społeczne.
EN
The authors of this article present a part of the study done under the project research EMPLOY which advocates fostering employability of non-traditional students through improving the effectiveness of transition from university to labor market. The article presents partial findings of narrative surveys taking into account the perspective of non-traditional Spanish and Polish students in a comparative manner. The authors while interpreting the findings used mainly the concept of transition in lifelong learning. In the transition of both Spanish and Polish non-traditional students one can identify the attempts to assess pragmatically opportunities and resources of the environment with regard to future employment. These are a certain modus operandi and individual paths based on the expectation system of normative nature. The findings indicate that transitions do not exclusively refer to relocation between dif-ferent institutional contexts and learning environments but largely they mean ‘becoming’ (someone), therefore individual factors and perpetration play as important role as external social structures.

Year

Volume

18

Pages

9-18

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki
 • Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias de la Educación, Spain
 • Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Sweden
 • Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias de la Educación, Spain

References

 • Bron A. (2006), Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4, s. 7-22.
 • Bron A. (2009), Biograficzność w badaniach andragogicznych, „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 10, s. 37-54.
 • EC (2015), The European Higher Education Area in 2015: Implementation Report, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/182EN.pdf, 30.11.2016.
 • Ecclestone K. (2009), Lost and found in transition. Educational implications of concerns about ‘identity’, ‘agency’ and ‘ structure’, w: Researching Transitions in Lifelong Learning, J. Field, J. Gallacher, R. Ingram (red.), Routledge, London, s. 9-26.
 • Elder G.H., Kirkpatrick J.M., Crosnoe R. (2003), The emergence and development of life – course theory, w: Handbook of the lifecourse, J.T. Mortimer, M.J. Shanahan (red.), Cluwer Academic/Plenum, New York.
 • Employability of non-traditional students and graduates – a comparative report between countries (2015), http://employ.dsw.edu.pl/language/en/country-contexts/, 1.12.2016.
 • Finnegan F., Merrill B., Thunborg C. (red.) (2014), Student Voices on Inequalities in European Higher Education: Challenges for theory, policy and practice in a time of change, Routledge, London.
 • Katz D., Kahn R. (1979), Społeczna psychologia organizacji, tłum. B. Czarniawska, PWN, Warszawa.
 • Kurantowicz E. (2012), O społecznym uczeniu się we współczesnym dyskursie andragogicznym. Wątpliwości zebrane, „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 13, s. 13-20.
 • Lam M., Pollard A. (2006), A conceptual framework for understanding children as agents in the transition from home to kindergarten, „Early Years”, t. 26, s. 123-141.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki (2014), Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2014 roku, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-narynku-pracy-osob-mlodych/rok-2014, 30.11.2016.
 • Pallas A. (1993), Schooling in the course of human lives: the social context of education and the transition to adulthood in industrial society, „Review of Educational Research”, t. 63, s. 409-447.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2740

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02d7ee9c-3be4-4662-98f8-b0152fbd5d04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.