Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 67-83

Article title

Wstrzymanie realizacji gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej na podstawie postanowienia sądowego

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Stay of enforcement of a surety or bank guarantee under a court’s decision

Languages of publication

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie dopuszczalności wstrzymania realizacji gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej na podstawie postanowienia sądowego. Obserwacja praktyki obrotu dowodzi bowiem, że coraz częściej dłużnicy z tytułu takich gwarancji podejmują próby powstrzymania beneficjentów od skorzystania z gwarancji właśnie na drodze postępowania zabezpieczającego. Na podstawie analizy niespełna dwudziestu judykatów (w większości niepublikowanych) autorzy omawiają stanowisko orzecznictwa, co do możliwości wydania postanowienia o zabezpieczeniu powództwa poprzez wstrzymanie wypłaty sumy gwarancji w kontekście charakteru prawnego gwarancji ubezpieczeniowej i bankowej, a także omawiają poszczególne wymogi formalne, którym winien odpowiadać wniosek o udzielenie zabezpieczenia.
EN
The paper discusses the issue of admissibility of a stay of the enforcement of a surety or bank guarantee under a court’s decision. Observations of the trade practice show that increasingly often obligors under such sureties or guarantees try to prevent beneficiaries from making use of these remedies by initiating interim proceedings to secure claims. The authors review nearly 20 court decisions (a majority of them unpublished) in order to discuss the jurisprudence’s stance on the possibility of issuing an interim injunction that takes the form of a stay of the payment of a surety (guarantee) against the background of the legal characteristics of the surety and bank guarantee; they also describe individual formal requirements that a motion for an interim injunction needs to satisfy.

Year

Issue

2

Pages

67-83

Physical description

Contributors

 • starszy partner, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
 • Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
 • aplikant radcowski, associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

References

 • Ereciński T. (w:) Kodeks postępowania cywilnego – komentarz, red. T. Ereciński, Warszawa 2009.
 • Koch A. (w:) Umowy w obrocie gospodarczym, red. A. Koch, J. Napierała, Warszawa 2011.
 • Koch A. (w:) System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Panowicz--Lipska, t. 8, Warszawa 2011.
 • Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz-Toruń 2006.
 • Kukiełka J., (w:) J. Kukiełka, D. Poniewierka, Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe.nUbezpieczenia transakcji kredytowych, Bydgoszcz-Warszawa 2003.
 • Olechowski M., Charakter prawny gwarancji bankowej, „Państwo i Prawo”, 1997/6.
 • Pisuliński J., Zagadnienia związane z gwarancją bankową, „Prawo Bankowe”, 1998/4.
 • Stefańska E. (w:) Kodeks postępowania cywilnego – komentarz, red. M. Manowska, Warszawa 2013.
 • Tracz G., Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej, Kraków 1998.
 • Zawistowski D. (w:) Kodeks postępowania cywilnego, T. IV – komentarz, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2011.
 • Zieliński A. (w:) Kodeks postępowania cywilnego – komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2012.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 11 marca 2013 r., I ACz 311/13, niepubl.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 15 marca 2013 r., I ACz 124/13, LEX nr 1314871.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z 10 lipca 2014 r., IX GCo 131/14, niepubl.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 maja 2014 r., XXV Co 75/14, niepubl.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 lutego 2013 r., XXV Co 11/13, niepubl.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 10 stycznia 2013 r., I ACz 1326/12, LEX nr 1246617.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 13 lutego 2012 r., I ACz 270/12, LEX nr 1111997.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 9 listopada 2012 r., I ACz 750/12, LEX nr 1237605.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 13 czerwca 2014 r., VI Gz 134/14, niepubl.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 stycznia 2013 r., XXVI GCo 3/13, niepubl
 • Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 5 listopada 2013 r., I Co 491/13, niepubl.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 17 kwietnia 2013 r., I ACz 396/13, LEX nr 1331011.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z 10 listopada 2014 r., IX Gco 256/14, niepubl.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 4 września 2012 r., I Acz 1236/12, LEX nr 1236830.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 lipca 2012 r., II Co 27/12, niepubl.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 grudnia 2013 r., I ACz 2109/13, LEX nr 1504382.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 24 maja 2013 r., I ACz 302/13, LEX nr 1322662.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 maja 2014 r., XXV Co 75/14, niepubl.
 • Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 1993 r., III CZP 16/93, OSNC 1993/10, poz. 166.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 10 lutego 2010 r., V CSK 233/09, OSNC 2010/11 poz. 146.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 29 listopada 2013 r., I CSK 90/13, M.Prawn. 2014/17 s. 921.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02db0b21-624f-4937-842d-58ba1ff4ba78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.