Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 5 (51) | 71-81

Article title

Parliamentary Review of the Constitutionality of Bills – Some Remarks on the Background of the Article 34 p. 8 of the Standing Orders of the Sejm

Content

Title variants

PL
Parlamentarna kontrola konstytucyjności projektów ustaw – kilka uwag na tle art. 34 p. 8 Regulaminu Sejmu

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
According to the Standing Orders of the Sejm the Speaker of the Sejm, after seeking the opinion of the Presidium of the Sejm, may refer any bills which raise doubts as to their consistency with law, in particular with the Constitution, to the Legislative Commit- tee for its opinion. If the Committee finds the bill unconstitutional and therefore in- admissible, the Speaker can refuse to initiate the legislative procedure. The above reg- ulation has for many years raised doubts as to its consistency with the Constitution, in particular the constitutional right to legislative initiative (Article 118) or the rule of considering statutes in three readings by the Sejm (Article 119, Article 120). The arti- cle presents the genesis and the analysis of the current regulation of the parliamenta- ry review of the constitutionality of bills in Poland at the very beginning of the legis- lative procedure, the controversies that arise on that background and the discussion on that issue among the representative of the doctrine as well as conclusions de lege lata and de lege ferenda.
PL
Zgodnie z art. 34 ust. 8 Regulaminu Sejmu Marszałek Sejmu po uzyskaniu opinii Pre- zydium Sejmu może skierować projekt ustawy, wobec którego istnieje wątpliwość o ich sprzeczności z obowiązującym prawem, w tym z Konstytucją, do Komisji Ustawodaw- czej celem wyrażenia opinii. W przypadku, gdy Komisja zaopiniuje projekt jako niedo- puszczalny, Marszałek może nie nadać mu dalszego biegu. Powyższa regulacja od dawna wzbudza wątpliwości dotyczące jej zgodności z Konstytucją, w szczególności z konsty- tucyjnym prawem inicjatywy ustawodawczej (art. 118), zasadą rozpatrzenia projektu ustawy przez Sejm w trzech czytaniach (art. 119) oraz podejmowania ostatecznej de- cyzji w sprawie uchwalenia ustawy przez Sejm in pleno (art. 120). W artykule przedsta- wiono genezę i analizę obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie parlamentar- nej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce w ramach kontroli wstępnej, kontrowersje powstałe na tym tle i związaną z tym dyskusję w doktrynie, jak również wnioski de lege lata i de lege ferenda.

Year

Issue

Pages

71-81

Physical description

Contributors

References

 • Ciemniewski J., Badanie zgodności ustaw z Konstytucją w procesie legislacyjnym, [in:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, ed. J. Wawrzyniak, Warsaw 2005.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warsaw 1997.
 • Jaskiernia J., Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999.
 • Kubuj K., Marszałek Sejmu na straży jakości ustaw, [in:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, ed. J. Wawrzyniak, Warsaw 2005.
 • Kubuj K., Rola Marszałka Sejmu w postępowaniu ustawodawczym, „Przegląd Legislacyjny” 2004, No. 2 (42).
 • Kudej M., Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji, Katowice 1995.
 • Leksykon wiedzy politologicznej, eds. J. Marszałek-Kawa, D. Plecka, Toruń 2018, pp. 544.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D., Social Security as a Factor Contributing to the Evolution of the Political System in Poland after the Parliamentary Elections of 2015, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2017, No. 4.
 • Piotrowski R., Uwagi o zgodności z konstytucją badania dopuszczalności inicjatywy ustawodawczej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t. XXXI.
 • Rytel-Warzocha A., Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa w Polsce na tle państw europejskich. Studium z prawa konstytucyjnego, Gdańsk 2019.
 • Sadurski A., Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe, Dordrecht–Heidelberg–New York–London 2014.
 • Sanford G., Democratic Government in Poland: Constitutional Politics since 1989, London 2002.
 • Szmyt A., Badanie dopuszczalności projektu ustawy w trybie art. 34 ust. 8 RegulaminuSejmu, “Przegląd Sejmowy” 2012, No. 5 (112).
 • Szmyt A., Tryb stanowienia ustaw – szanse i zagrożenia, [in:] Materiały z XLVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (na prawach rękopisu), Serock, 1–3 czerwca 2006 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02db35de-61d5-408b-8282-c83ad5a4103f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.