PL EN


2018 | (13) 2018 | 129-134
Article title

Nowe sposoby nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej

Content
Title variants
EN
The new ways of teaching software in early school education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowa podstawa programowa z dnia 14 lutego 2017 r. wprowadza naukę programowania już od I etapu edukacji. Z tego powodu wielu nauczycieli uczących na tym etapie edukacji poszukuje nowych rozwiązań umożliwiających realizację tej części podstawy programowej. W artykule zaprezentowane zostały nowatorskie platformy, które mogą z powodzeniem być zastosowane do nauki podstaw programowania wśród dzieci z klas I–III szkoły podstawowej.
EN
The new core curriculum from February 14, 2017 introduces learning programming in the first stage of education. For this reason, many teachers who are teaching at this stage of education are looking for new solutions enabling the implementation of this part of the core curriculum. The article presents innovative platforms that can be successfully used to learn the basics of program-ming among children from grades I–III of primary school.
Year
Volume
Pages
129-134
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Kuźmińska-Sołśnia B., Ziębakowska-Cecot K., Wdrożenie nauki programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Polsce [w:] New Methods and Technologies in Education and Practice.XXX th DIDMATTECH 2017, red. V. Stoffová, R. Horváth, Trnava University in Trnava, Trnava 2017.
 • Szlagor P., Programowanie wizualne Scratch 2.0, enauczanie.com, enauczanie.com 2014.
 • Wijata A.M. i in., Wsparcie nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem EduMATRIX, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2016, t. 7, nr 4.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-pach szkół (Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz. 17).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy pro-gramowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształ-cenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).
 • http://archive.org/details/a8b_Polskie_Logo_Wersja_Kasetowa_1986_W.Zientara_of_Bajtek_pl (dostęp: 10.12.2017 r.).
 • http://logo.oeiizk.waw.pl/logomocja.php?sr=zalecenie (dostęp: 10.12.2017 r.).
 • http://www.enauczanie.com/start/oprogramowanie/logo-komeniusz/ (dostęp: 10.12.2017 r.).
 • http://ozobot.pl (dostęp: 14.12.2017 r.).
 • https://edu-sense.com/pl/ (dostęp: 11.12.2017 r.).
 • http://www.baltie.pl/pl/Default.asp (dostęp: 14.12.2017 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02dc6db7-ee14-4c5e-861f-f94fb70db031
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.