Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 43 | 4(505) | 14-21

Article title

POLITYKA EMERYTALNA JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA WIEKIEM – TEORIA I PRAKTYKA

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
RETIREMENT POLICY AS AN ELEMENT OF AGE MANAGEMENT – THEORY AND PRACTICE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto problem polityki emerytalnej w aspekcie zarządzania wiekiem. Zbadano 395 osób pracujących (233 kobi­ety; 59% i 162 mężczyzn; 41%) w wieku 20–64 lat. Ocenie poddano działania okołoemerytalne, jakie są podejmowane w polskich firmach. Zaprezentowano oceny jednostkowe, z uwzględnieniem kryterium wieku (przynależności do pokolenia), płci, wielkości firmy, branży (sfera budżetowa i pozabudżetowa), wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej w zakresie zarządzania wiekiem. Przyjęte kryteria okazały się istotnie statystycznie różnicumjące dla stosowanych rozwiązań proemerytalnych.
EN
The article deals with the problem of retirement policy in the age management aspect. There were examined 395 work­ing persons, 233 women (59%) and 162 men (41%), aged 20–64. Retirementrelated activities that are undertaken in Polish companies were submitted to evaluation. There were presented individual evaluations, with consideration given to the criteria of age (belonging to a generation), gender, size of a company, type of trade (budget and non-budget spheres), knowledge and skills of management regarding age management. The adopted criteria appeared to be statistically significant as for differentiating the applied proretirement solutions.

Year

Volume

43

Issue

Pages

14-21

Physical description

Contributors

 • Uni­w­er­sytet Łódzki

References

 • Aronowska I. (2014), Efektywna współpraca w zespołach międzypokoleniowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XV, z. 11, s. 115–127.
 • Bonk E., Retowski S. (2013), Emerytura – ulga czy udręka? Postrzeganie emerytury na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, „Gerontologia Polska”, nr 21(1), s. 25–31.
 • Brdulak H. (2014), Zmiany demograficzne – nowe wyzwania w zarządzaniu. Wybrane aspekty, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XV, z. 11, s. 157–170.
 • Brzezińska A.I., Applet K., Ziółkowska B. (2008), Psychologia rozwoju człowieka, w: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk, s. 95–292.
 • Depta A. (2011), Jakość życia emerytów, „Polityka Społeczna”, nr 2, s. 11–13.
 • Finogenow M. (2011), Zadowolenie z życia w okresie przejścia na emeryturę – uwarunkowania socjodemograficzne, w: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 335–350.
 • Gajda J., Seroka-Stolka O. (2014), Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5, s. 13–28.
 • Gołębiowska A. (2011), Zagrożenia funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce w kontekście wprowadzonych zmian, „Polityka Społeczna”, nr 2, s. 13–15.
 • GUS (2015), Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2015, www.stat.gov.pl [dostęp 30.11.2015].
 • Hankała A. (2002), Wiedza psychologiczna w nauczaniu i wychowaniu, w: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 9–69.
 • Hildt-Ciupińska K., Bugajska J., Łastowiecka-Moras E., Mal­ińska M. (2012), Przykłady dobrych praktyk na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”, nr 3, s. 12–15.
 • Iglicka K. (2013), Demograficzne wyzwania dla rynków pracy, polityk społecznych i bezpieczeństwa Europy Środkowej, „Polityka Społeczna”, nr 1, s. 1–5.
 • Kałużny R. (2014), Aktywność edukacyjno-zawodowa seniorów formą zagospodarowania czasu na emeryturze, „Edukacja Dorosłych” nr 2, s. 79–90.
 • Kocor M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M. (2015), Rynek pracy widziany oczami pracodawców, PARP, Warszawa, www.bkl.parp.gov.pl [dostęp 14.02.2016].
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (2013), Zarządzanie wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 113–125.
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (2014a), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (2014b), Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5, s. 29–42.
 • Kubiak E. (2014), Pokolenie X na rynku pracy, w: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 39–63.
 • Litwiński J., Sztander­ska U. (2010a), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa.
 • Litwiński J., Sztanderska U. (2010b), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę, PARP, Warszawa.
 • Litwiński J., Sztanderska U. (2013), Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach, UW, PARP, Warszawa.
 • Marcinek P. (2007), Funkcjonowanie intelektualne i subiektywna jakość życia u osób w wieku emerytalnym, „Gerontologia Polska”, nr 15(3), s. 76–81.
 • Muszyński M. (2008), Diagnoza potrzeb pracodawców wobec pracobiorców 50+, w: E. Dubas, J. Pyżal­ski, M. Muszyński, J.R. Pavel (red.), Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+. Doświadczenia projektu Adults Mentoring, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 75–87.
 • Pasik M. (2005), Wyznaczniki jakości życia u osób w wieku emerytalnym, „Folia Psychologica”, nr 9, s. 65–79.
 • Pasik M. (2008), Osobowościowe wyznaczniki zadowolenia z życia w wieku emerytalnym, w: L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 309–320.
 • Prudzienica M. (2011), System emerytalny w Polsce i na świecie – stan i perspektywy, „Polityka Społeczna”, nr 2, s. 35–38.
 • Richert-Kaźmierska A., Stankiewicz K. (2014), Dyskryminacja pracowników w starszym wieku – wybrane zagadnienia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XV, z. 11, s. 77–91.
 • Rogozińska-Pawełczyk A. (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim w różnym wieku jako wyzwanie dla rynku pracy, w: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 17–37.
 • Romanowicz K. (2015), Kiedy pracownik przechodzi na emeryturę, „Personel”, nr 8, s. 96–99.
 • Romanowicz K., Reimus T. (2012), Zarządzanie wiekiem – nie ma się czego bać, „Personel”, nr 4, s. 22–26.
 • Samborski A. (2011), Determinanty zmian w systemach emerytalnych – ujęcie globalne, „Polityka Społeczna”, nr 2, s. 31–35.
 • Stachowska S. (2012), Zarządzanie wiekiem w organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 125–138.
 • Stempień J. (2013), Dezaktywizacja zawodowa i przejście na emeryturę, w: M. Woszczyk, M. Czernecka (red.), CzłoWIEK to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, HRP Group, Łódź, s. 211–241.
 • Szaban J.M. (2013), Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 149–159.
 • Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P. (2006), Bilans satysfakcji zawodowej lekarzy w wieku emerytalnym. Relacja pomiędzy satysfakcją z pracy zawodowej a ogólną jakością życia, „Gerontologia Polska”, nr 14(2), s. 77–84.
 • Urbaniak B. (2011), Zatrudnienie a instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy – badania dla Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Warr P. (2003), Wykonywanie pracy a starzenie się siły roboczej, w: N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk, s. 439–457.
 • Woszczyk P. (2013), Zarządzanie wiekiem – ku wzrostowi efektywności organizacji, w: P. Woszczyk, M. Czernecka (red.), CzłoWIEK to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, HRP Group, Łódź, s. 33–53.
 • Zarządzanie wiekiem skierowane na pracowników 50+, www.active50plus.pl [dostęp 14.02.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02de0734-2779-451b-87c7-7a5b3a1f3536
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.