PL EN


2017 | 13 | 3 | 114-131
Article title

Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat niepełnosprawności ruchowej –raport z badań

Content
Title variants
EN
Knowledge of Secondary School Students about Physical Disability –Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wiedzy studentów na temat niepełnosprawności fizycznej. W artykule przedstawiono wyniki badań opisujących stan wiedzy i czynników, które mogą różnicować wiedzę uczniów, takich jak rodzaj szkoły, w których respondenci się uczą (liceum, technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa). W badaniach potwierdzono zależność dotyczącą zróżnicowania wiedzy przez typ szkoły, w których respondenci pobierają naukę.
EN
The objective of this paper is to present the results of research on the students’ knowledge about physical disability. In the paper are presented the results of studies describing the state of students' knowledge and factors that may differentiate knowledge such as the type of school in which respondents are learning (high school, technical school and vocational school). In the studies were confirmed the dependence on the differentiation of knowledge by type of school in which respondents are learning.
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
114-131
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Błaszak M., Przybylski Ł., Rozszerzony model wsparcia osób niepełnosprawnych, [w:] Brzezińska A., Kaczan R., Smoczyńska K. (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Scholar, Warszawa 2010.
 • Chrzanowska I., Problemy edukacji dzieci i młodzieży w niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja, Impuls, Kraków 2010.
 • Grocki R., Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
 • Janiszewska-Nieścioruk Z., Problem edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Impuls, Kraków 2009.
 • Kirenko J., W stronę społecznego modelu niepełnosprawności, [w:] Z. Palak (red.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Wyd. UMCS, Lublin 2001.
 • Kirenko J., Indywidualne i społeczna percepcja niepełnosprawności, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 • Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSiP, Warszawa 1977.
 • Nęcka E., Orzechowski, J., Szymura B., Psychologia poznawcza, GWP, Gdańsk 2006.
 • Nowak-Łojewska, A., Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń. Wiedza społeczna uczniów z perspektywy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 • Ochonczenko H., Od inwalidy do osoby niepełnosprawnej – przemiany w definiowaniu osób niepełnosprawnych, [w:] H. Ochonczenko, G. Miłkowska (red.), Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej. Impuls, Kra-ków 2005.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warsżawa 2001.
 • Pielecki A., Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, Wyd. UMCS, Lublin 2013.
 • Reber, A. S., Słownik psychologii, Scholar, Warszawa 2000.
 • Sękowski A., Witkowska, B., W kierunku typologii uwarunkowań postaw wo-bec osób niepełnosprawnych, „Rocżńiki Psychologicżńe” 2002, ńr 5.
 • Shapiro J., Rich R., Facing Learning Disabilities in the Adults Years. Under-standing Dyslexia, ADHD, Assessment, Intervention, and Research, Oxford University Press, New York 1999.
 • Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, Impuls, Kraków 2002.
 • https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02e02524-8a30-4c7a-9d60-9eeeaa71a0aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.