Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(24) | 51–64

Article title

Wielokulturowość a liberalna demokracja. Szanse i zagrożenia. Aspekty metodologiczne

Authors

Title variants

EN
Multiculturalism and liberal democracy. Opportunities and threats. Methodological aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Liczne przykłady wyraźnie pokazują, iż obecny model społeczeństwa wielokulturowego przestał funkcjonować prawidłowo - wśród nich: zabójstwo kontrowersyjnego reżysera w Holandii, wzrost przestępczości i poczucia wykluczenia wśród drugiego pokolenia imigrantów, problem zakrywających twarze muzułmanek we Francji, jak również ostatnie wypowiedzi czołowych europejskich polityków. Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena zjawiska wielokulturowości i jego wpływu na współczesną myśl liberalną. Teza tej pracy jest następująca: liberalizm posiada granice, a ich przekroczenie oznacza utratę tożsamości. Otwarta akceptacja i tolerancja dla poglądów różnych grup kulturowych, religijnych i etnicznych prowadzi do samounicestwienia liberalizmu. Tylko polityka wielokulturowa, która jest świadoma własnych ograniczeń jest akceptowalna dla liberalno-demokratycznego społeczeństwa. Podstawową metodą wykorzystaną w tej pracy jest krytyczna analiza poglądów czołowych przedstawicieli XIX i XX-wiecznej myśli liberalnej. Rozprawa korzysta ponadto z metody badawczej, która została wzbogacona o źródłową analizę współczesnych materiałów prasowych poruszających problematykę wielokulturowości w liberalnych demokracjach. Scharakteryzowany w tej rozprawie problem wymaga interdyscyplinarnego podejścia . W związku z tym, w zakresie zainteresowań znalazły się kwestie obejmujące myśl polityczną, socjologię, historię, antropologię kulturową, etnologię, ekonomią, politykę społeczną oraz pedagogikę.
EN
A range of examples clearly show that the current model for multicultural society no longer properly functions – among them: the assassination of controversial film director in the Netherlands, the increase in crime and the sense of exclusion among the second generation of immigrants, the issue of Muslim women wearing veils in France, as well as the recent statements of leading European politicians. The aim of this work is to analyze and evaluate the phenomenon of multiculturalism and its impact on contemporary liberalism. The thesis of this work is that liberalism has boundaries, and crossing them means the loss of its identity. Open-ended acceptance and tolerance of all the claims made by various cultural, religious and ethnic groups leads to the self-annihilation of liberalism. Only a policy of multiculturalism that is aware of its own limitations is acceptable to liberal-democratic society. The primary method of this work is that of critical analysis of the leading representatives of 19th- and 20th-century liberal thought. Moreover, this dissertation adopts a research method that is enriched by the source analysis of contemporary press materials that underlie the subject of multicultural society in liberal democracies. The issue raised in this treatise required an interdisciplinary point of view. Therefore, within its field of interest are the matters embraced by political thought, sociology, history, cultural anthropology, ethnology, economics, social policy, and pedagogy.

Year

Issue

Pages

51–64

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

author
 • Instytut Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

References

 • Budakowska E., Wielokulturowość: ponowoczesnym nacjonalizmem?, [w:] Integralno-kulturowe badanie kontaktu kulturowego, J. Królikowska (red.), Warszawa 2009.
 • Burszta W., Antropologia kultury, Poznań 1998.
 • Burszta W., Ideologia różnicy i tożsamość zbiorowa, „Sprawy Narodowościowe”, seria nowa, 1999, z. 14–15.
 • Burszta W., Od mowy magicznej do szumów popkultury, Warszawa 2009.
 • Burszta W., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.
 • Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2008.
 • Huntington S., Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej, przekł. B. Pietrzyk, Kraków 2007.
 • Mucha J., Wielokulturowość etniczna i nieetniczna, „Sprawy Narodowościowe”, seria nowa, 1999, z. 14–15.
 • Scheffer P., Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, tłum. E. Jusewicz-Kalter, Wołowiec 2010.
 • Scheffer P., Uwaga, ta łódź jest pełna!, przeł. S. Kowalski, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 81.
 • Schlesinger A., The Disuniting of America. Reflections on a Multicultural Society, New York–London 1998.
 • Szahaj A., E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02ecf5bb-ce89-4b61-ba64-e961ac6931ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.