PL EN


2017 | 4 (38) | 45-65
Article title

Inspiracja ustawodawcza w polskim procesie legislacyjnym

Content
Title variants
EN
Legislative inspiration in the Polish legislative process
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Instytucja inicjatywy ustawodawczej jest kluczowym elementem procesu legislacyjnego, bowiem to ona rozpoczyna prace legislacyjne, których efektem końcowym ma być uchwalenie ustawy. Pojęcie to zostało szczegółowo omówione w doktrynie prawa konstytucyjnego, dlatego w niniejszym artykule zwrócono szczególną uwagę na etap prelegislacyjny, który nie jest tak szeroko analizowany w nauce prawa. Podjęto próbę rozróżnienia pojęcia inspiracji ustawodawczej od inicjatywy ustawodawczej. W tym celu zastosowano metodę dogmatyczno – prawną, polegającą na analizie przepisów prawnych. Na podstawie przepisów konstytucyjnych wskazano podstawowe cechy inicjatywy ustawodawczej, a na podstawie przepisów różnych ustaw określono jakie podmioty i w jaki sposób mogą próbować inspirować właściwe organy do wniesienia projektu ustawy do Sejmu.
EN
The institution of legislative initiative is a key element of the legislative process, because it starts legislative works. This concept has been widely discussed in the doctrine of constitutional law and it is a reason why in this article has been paid special attention to the pre-legislative stage. An attempt was made to distinguish the concept of the legislative inspiration from the legislative initiative. Basic features of a legislative initiative have been identified on the basis of constitutional provisions. Entities and ways to inspire the relevant bodies (which are able to bring a draft of the bill to the Sejm) have been determined under the provisions of various laws.
Year
Issue
Pages
45-65
Physical description
Contributors
References
 • Chybalski P., komentarz do art. 118, [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87– –243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Garlicki L., Uwaga do art. 118, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. II, red. L. Garlicki, Warszawa 2001.
 • Górzyńska T., Wpływ instytucji nieposiadających inicjatywy ustawodawczej na proces prawotwórczy, [w] Tryb ustawodawczy a jakoś prawa, red J. Wawrzyniak, Warszawa 2005.
 • Gubała M., Przykład prawa inspiracji ustawodawczej – artykuł 11a ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2016, nr 1.
 • Gubała M., Rada Dialogu Społecznego: między inspiracją a inicjatywą, „Rzeczpospolita” z 14 września 2015 r.
 • Kruk M., Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 2.
 • Krygiel P., Polska scena think tanków w świetle Global Go To Think Tank Index, http://www.sobieski.org.pl/komentarz-is-160/#return-note-8368-4.
 • Kudej M., Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji, Katowice 1995.
 • Łętowska E., Nieporozumienie co do społecznej roli Rzecznika Praw Obywatelskich, [w:] Prawo w zmieniającym się społeczeństwie, red. G. Skąpska, Toruń 2000.
 • Mazur J., Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem, „ Kontrola Państwowa” 2015, nr 2.
 • Męcina J., Komentarz do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, red. W. Baran, Warszawa 2016.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Zawodowa działalność lobbingowa, wysłuchanie publiczne i eksperci w sejmowej procedurze ustawodawczej, [w:] Kontrola legalności ustawy w Sejmie, red. P. Radziewicz, Warszawa 2015.
 • Stębelski M., Komentarz do art. 202, [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87– –243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Szmyt A., W sprawie inicjatywy ustawodawczej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1986, nr 2.
 • Świątkiewicz J., Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym. Stan prawny na 30 czerwca 2001,Warszawa 2001.
 • Trociuk S., Komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Uwaga do art.16, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014.
 • Wawrzyniak J., Inicjatywa ustawodawcza – teoria, prawo, praktyka, [w] Tryb ustawodawczy a jakoś prawa, red. J. Wawrzyniak, Warszawa 2005.
 • Winczorek P., O lobbingu bez pośpiechu, „Rzeczpospolita” z 3 sierpnia 2004 r.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., wyd. 2, Warszawa 2000.
 • Wołpiuk W. J., Lobbing a demokratyczne formy wpływu na stanowienie prawa, [w] Tryb ustawodawczy a jakoś prawa, red. J. Wawrzyniak, Warszawa 2005.
 • Wróbel W., Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na kształtowanie się pojęć i instytucji prawnych, [w:] Orzecznictwo w systemie prawa. II Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, red. T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski, Warszawa 2008.
 • Zalega K., Lobbing – problem jedynie do uregulowania?, „Kontrola Państwowa” 2003, nr 6.
 • Zbrojewska M., Rola i stanowisko prawne Sądu Najwyższego w procesie karnym, Warszawa 2013.
 • Zieliński A., Rola rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji przepisów konstytucji, [w:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – prawo – praktyka, M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak, Warszawa 2002.
 • Ziętara W., Istota think tanks, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio K, 2009, vol. XVI.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02f66181-6362-4540-826f-529045beb9b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.