PL EN


2020 | 1 | 29-40
Article title

Autoetnografia w perspektywie teorii Jack Mezirowa i możliwości wykorzystania jej w ustawicznym kształceniu refleksyjnych praktyków

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Autoetnography in the perspective of the theory of Jack Mezirow and the possibility of using it in the continuous training of reflective practitioners
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
pektywie teorii transformatwnego uczenia się J. Mezirowa. Analiza literatury przedmiotu wykazuje istotne zbieżności pomiędzy działaniami, jaki podejmuje podmiot badania w autoetnografii (osoba dorosła) z działaniami, które według autora przywoływanej teorii podejmuje osoba w edukacji ustawicznej. Dzięki temu można wysunąć tezę, iż prowadzenie badania autoetnograficznego jest formą edukacji niezwykle skuteczną i prowadzącą do transformacji autora. Jest to też potwierdzenie prowadzonych przeze mnie szerszych badań opartych na analizie prac autoetnograficznych (licencjackich, magisterskich oraz kończących dany moduł kształcenia). Stąd też pozwalam sobie na wysunięcie propozycji, w ramach których wykorzystanie autoetnografii będzie pomocne w ustawicznym kształceniu osób dorosłych.
EN
The article is attempt show autoetnography as way of getting to know the world in perspective of J. Mezirow’s transformative learning theory. Analysis of literature indicates significant convergence between actions by entity in autoetnography (adult person) with actions person in lifelong education indicates by Mezirow. So it is possible to putting forward the tessis that conductiong of autoetnography research is very effective form is leading to transform of author. It is also verification own research based on analysis autoenography researches (bachelor’s, master’s and final theses of a given education module. Therefore I propose possibilites some ways of use autoetnography in lifelong education. The article is an attempt to present autoethnography as a way to explore the world in the perspective of the transformative learning theory by Jack Mezirow. The analysis of the literature shows significant convergence between the activities undertaken by the researcher in autoethnography (an adult) with the activities which, according to the author of the theory cited, are undertaken by a person in lifelong education. Consequently, one can put forward the thesis that conducting autoethnographic research is a form of education extremely effective and leading to the transformation of the author. It is also a confirmation of my extensive research based on the analysis of autoethnographic works, i.e. undergraduate, and graduate theses. Therefore, I allow myself to make a proposal in which the use of autoethnography will be helpful in the continuous education of adults.
References
 • Barad K. (2003), Posthumanism performativity: Toward an understatnding of how matter comes to matter, Signs, Vol 28, No. 3, Gender and Science, s. 801–803.
 • Bednarz-Łuczewska P., Łuczewski M. (2012), Podejście biograficzne, [w:]: Badania jakościowe, t. 2. Metody i narzędzia, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Brown J.S. (1957), Principle of intrapersonal conflict, Journal of Conflict Resolution 1, s. 135–154.
 • Bruner J. (1990), Acts of meaning, Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts, London, England.
 • Brzezińska A. (1997), Refleksja w działalności nauczyciela, „Studia Edukacyjne” nr 3, s. 113–133.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1997), Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Wydawnictwo EDYTOR s.c., Toruń–Poznań.
 • Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2009), Metody badań jakościowych, T. I, PWN, Warszawa.
 • Dróżka W. (2011), Od pewności ku refleksyjności w zawodzie nauczycielskim. Przyczynek do dyskusji, „Przegląd Pedagogiczny” nr 1, s. 135–151. Frijda N.H., Mesquita B. (1994), The social roles and functions of emotions, [w:]
 • S. Kitayama and H. R. Markus (red.), Emotion and Culture: Empirical Studies of Mutual Influence, American Psychological Association, Washington, DC, s. 51–87.
 • Gołebniak B.D. (1998), Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność, Wydawnictwo EDYTOR s.c., Toruń–Poznań.
 • Jan Paweł II (1993), Veritatis splendor, Pallotinum, Poznań.
 • Johns C. (2000), Becoming a reflective practicioner, Blackwell Science, Oxford.
 • Henderson E. (2018), Autoetnography in early childhood education and care: narrating the heart of practice, Routledge, New York.
 • Honeycutt J.M., Mapp C.M., Knasser K.A., Banner J.M. (2009), Intrapersonal communication and imagined interactions, [w:] An integrated approach to communication theory and research, M.B. Salwen, D.W. Stacks (red.), New York – London: Routledge Taylor &Francis Group, s. 323–335.
 • Łukasik B. (2014), O potrzebie refleksji w zawodzie nauczyciela, „Prace Naukowe Akademii Francis Group, s. 323–335.
 • Łukasik J.M. (2017), Zaniedbane obszary w procesie kształcenia do zawodu nauczyciela, „Labor et Educatio” nr 5, s. 155–165.
 • Łukasik J.M. (2016), Poznać siebie i dbać o własny rozwój, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Kaźmierska K. (2004), Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, „Przegląd Socjologiczny” t. 53 (1), s. 71–96.
 • Marsh H.W. (1984), Self-concept, Social Comparison, and Ability Grouping: A Reply to Kulik and Kulik, American Educational Research 21, s. 799–806.
 • McKernan J. (1996), Curriculum action research: a handbook of methods and resources for the reflective practitioner, Kogan Page Abingdon.
 • MCWhinney, Markos L. (2003), Transformative education across the threshold, „Journal of Transformative Education” t. 1.
 • Mezirow J. (1991), Transformative dimensions of adult learning, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Mezirow J. (2000), Learning to think like an adult. Core concepts of transformation theory, [w:] J. Mezirow & Associates, Learning as transformation. Critical perspectives on a theory in progres, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Neisser U, Boodoo G., Bouchard Jr T.J., Brody N., Ceci S.J., Halpern D.F., Loehlin J.C., Perloff R., Strenberg R.J., Urbina S. (1996), Intelligence: knows and unknows, „American Pscyhologist” 51(2), s. 77–101.
 • Palinkas J., The difference between change and transformation, „The Voice of the CIO Community, CIO INSIGHT”, https://www.cioinsight.com/it-management/expert-voices/ the-difference-between-change-and-transformation (dostęp: 19.11.2019).
 • Paris S.G., Ayres L.R. (1997), Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Perkowska-Kleijman A. (2019), Poszukiwanie refleksyjności w edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, Wyd. APS, Warszawa.
 • Pleskot-Makulska K. (2007), Teoria uczenia się transformatywnego autorstwa Jacka’a Mezirova, „Rocznik Andragogiczny”.
 • Pyżalski J, Merecz D. (2010), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Raelin J.A. (2002), I don’t have time to think!. versus the art of reflective practice, „Reflection” 4 (1), s. 138–142.
 • Reason P. (1993), Reflection on sacred experience and sacred science, „Journal of Management Inquiry” 2(3), s. 273–283.
 • Richardson L. (1997), Fields of play: construdting an academic life, Routledge, New York.
 • Riessman C. (1993), Narraive analysis, Sage Publications, Newbury Park.
 • Ronai C.R. (1994), Multiple reflections of child sex abuse. An argument for a layered accound, „Journal of Contemporary Etnography” nr 23, s. 395–426.
 • Spry T. (2001), Performing autoetnography. An embodied methodological praxis, „Qualitative Inquiry” nr 6, s. 706–732.
 • Szempruch J. (2013), Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Szymańska M. (2019), Portfolio w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo AIK, Kraków.
 • Szymańska M. (2019), Portfolio w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków
 • Szymczak J. (2009), Bycie (stawanie się) refleksyjnym nauczycielem. Perspektywa socjokulturowa, „Forum Dydaktyczne: Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, nr 5/6, s. 50–58.
 • Taguchi H.L. (2010), Going Beyond the Theory. Practice Devide in Early Childhood Education. Introducing an Intra-active Pedagogy, Routledge taylor & Francis Group, London – New York, s. 4.
 • Trzebiński J. (2002), Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w]: J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, GWP
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02f80153-a895-4ce8-9719-930cbd1e4952
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.