Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 49 | 3(197) | 211-226

Article title

Nagrody i odznaczenia państwowe jako ekstraordynaryjna forma wyróżniania osiągnięć naukowych w dziedzinie innowacyjności

Content

Title variants

EN
Awards and state awards as extraordinary form of distinction of scientific achievements in the field of innovation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W W artykule zaprezentowano główne sposoby nagradzania naukowców w dziedzinie innowacyjności. Tekst zawiera syntetyczne zestawienie polityk państwa w zakresie honorowania uznanych osiągnięć poprzez nagrody i odznaczenia państwowe. Kwestia wyróżniania wybitnych jednostek jest często postrzegana jako jedynie uzupełnienie ich działalności badawczej. Autor zajmuje się przedstawieniem najważniejszych nagród, które są składnikami polskiego systemu. Omówione zostały: Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, Nagroda Ministra Gospodarki, nagrody Prezesa Rady Ministrów, nagrody Ministra Nauki i S zkolnictwa Wyższego. Następnie przedstawiono najważniejsze ordery i odznaczenia przyznawane za wybitne zasługi i osiągnięcia.
EN
The article attempts to show the main ways of awarding the scientists in the field of innovation. The text contains the analysis of public policies on prizes and honours as an extraordinary form of awarding. Question of awarding policy is often seen as the only supplement their research activities. Author deals with the most important awards in succession, which are components of the Polish system: Award of the President of the Republic of Poland, Award of the Ministry of Economy, the Prime Minister prizes, the Minister of Science and Higher Education prizes. Then there are presented the most important orders and decorations, which are gave for outstanding services and achievements.

Year

Volume

49

Issue

Pages

211-226

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • W PPKiA, Katedra Praw Człowieka K atolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Adamowiczowa J., 1983, Nagrody państwowe w latach 1948-1980. Informator, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Aubert V., 1988/1989, Kary, nagrody i prawa człowieka, „Colloquia Communia” 6: 213-227.
 • Bertók J., 2001, Promowanie postawy etycznej w służbie publicznej – doświadczenia państw OECD, „Służba Cywilna” 2: 51-53.
 • Bigoszewska W., 1989, Polskie ordery i odznaczenia, Warszawa: Interpress.
 • Heska-Kwaśniewicz K., 1996, Niezwykłe konsekwencje odrzucenia nagrody państwowej (Przyczynek do biografii Zofii Kossak), „Tygodnik Powszechny” 30: 14.
 • Izdebski H., Zieliński J., 2013, Komentarz do art. 32 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, w: Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, red. H. I I zdebski, J. Zieliński, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Jundził I., 1986, Nagrody i kary w wychowaniu, Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Karkowska D., Nerka A., 2007, Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, Warszawa: Wydawnictwo ABC.
 • Kawalec P. (red.), 2011, Dobre praktyki B+R, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kawalec P., Lipski P., 2011, B + R oraz przedsiębiorczość akademicka w innowacyjności technologicznej, w: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, red. P. Kawalec, A. Błachut, Lublin: Wydawnictwo KU L.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Kuchowicz A., 2005, Nagrody za pomoc społeczną, „Prawo Pracy” 6: 23-24.
 • Kuczma P., 2009, Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych jako prerogatywa prezydenta, w: Profesora Jana Bocia styl, słowa, szkoła, red. A. Szadok-Bratuń, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 185.
 • Kuczyński T., 1985, Nagrody w dziedzinie wynalazczości i racjonalizacji, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Łochowicz J., 1995, Nagrody Siemensa dla promocji nauki i badań w Polsce, „Nauka i Przyszłość” 8: 10-11.
 • Niesiołowski J., 1983, Nagrody jako element systemów normatywnych, „Państwo i Prawo” 11: 277-281.
 • Niesiołowski J., 2002, Nagrody w prawie, „Gdańskie Studia Prawnicze” 9: 277-281.
 • Niesiołowski J., Zeidler K., 2007, Nagrody w prawie finansowym, „Gdańskie Studia Prawnicze” 24: 325-334.
 • Nowik P., 2012, Komentarz do artykułu 155, w: Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red.
 • Pyter M., Warszawa: C.H. Beck 2012, s. 838.
 • Ochmański M., 2001, Nagrody i kary w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 • Orłowski T., 2005, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa: Akademia Dyplomatyczna.
 • Pietraś Z. J., 2000, Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rogala P., 2008, Certyfikaty i nagrody jako formy upowszechniania koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji, „Annales, Etyka w Ż yciu Gospodarczym” 1: 211-216.
 • Skrzypek E., 1996, Nagrody jakości jako forma promowania koncepcji TQM w przedsiębiorstwie, „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia” 20: 23-38.
 • Słownik wyrazów obcych PWN, 2008, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szpunar A., 1971, Przyrzeczenie nagrody konkursowej, „Nowe Prawo” 3: 315-325.
 • zreniawski J., 1998, Wybrane problemy nadawania orderów i odznaczeń, w: Państwo prawa. Administracja. Sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr. hab. Januszowi Łętowskiemu w 60. rocznicę urodzin, red. A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz, Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN, s. 387.
 • Tabaszewski R. K., 2010, Prawne uwarunkowania urzędu Prezydenta RP pro tempore, „Kurier Dyplomatyczny” 2: 10-13.
 • Tabaszewski R. K., 2011, Struktury koordynacji polityki europejskiej w Polsce, „Annales UMCS . Sectio K. Politologia” 1: 51-66.
 • Tabaszewski R., 2013 Komentarz do art. 2, w: Ustawa o orderach i odznaczeniach. Komentarz, red. P. Jakubowski, R. Tabaszewski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Thiel K., Skrzypczak A., 2003, Nagrody prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie, „Nauka” 1: 246-250.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02f974cd-f61b-4d12-a2a2-3accdbb403fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.