Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 466 | 98-110

Article title

Centra regionów a spójność regionalna w Polsce

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Terytorialnie ukierunkowana polityka spójności Unii Europejskiej (UE), akcentująca m.in. podnoszenie konkurencyjności regionów i ich zrównoważony rozwój, a także poprawę jakości życia, zostaje poddana próbie wynikającej ze zmian pojawiających się wraz ze wzrostem migracji zewnętrznych, starzeniem się społeczeństwa oraz procesami depopulacyjnymi. Polityka rozwoju regionów, realizowana w Polsce przez samorządy wojewódzkie, ściśle nawiązuje do ustaleń unijnych i krajowych dokumentów strategicznych. By jednak była skuteczna, zasięg administracyjnego władztwa regionów powinien w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlać oddziaływania funkcjonalne ośrodka wojewódzkiego oraz siłę jego powiązań z jego regionalnym zapleczem. Autorzy formułują tezę, że duże regiony, najczęściej metropolitalne, nie są obejmowane w całości wpływem i współpracą swoich centrów i powstają w nich szerokie strefy o charakterze peryferii. Celem badań było stwierdzenie, jak dalece centra są powiązane z regionami i w jakim stopniu oddziałują na swoje zaplecze, w tym, z którymi miastami i gminami są powiązane. Podjęto także próbę wskazania gmin, które „nie odczuwają” wpływu centrów regionalnych.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02fdd564-7d9e-4b98-ba6d-0c22584f14b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.