PL EN


2019 | 29 | 3 | 41-71
Article title

Prawoustrojowy status Sił Zbrojnych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Content
Title variants
EN
The Legal Status of the Polish Armed Forces in the Constitution of the Republic of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań w zakresie prawnoustrojowego statusu Sił Zbrojnych w Konstytucji RP. Analizie została poddana rola Sił Zbrojnych RP w realizacji głównych celów państwa polskiego i ich relacje do innych zasad ustrojowych oraz obywatelskiego obowiązku obrony Ojczyzny. Ponadto omówione zostały kompetencje naczelnych organów państwa w aspekcie obronności i bezpieczeństwa oraz cywilnej i demokratycznej kontroli nad Siłami Zbrojnymi, a także zasady pełnienia służby wojskowej w kontekście praw i wolności obywatelskich. Następnie polskie rozwiązania konstytucyjne zostały poddane analizie prawnoporównawczej z przepisami konstytucji wybranych państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego – Niemiec, Francji, Hiszpanii, Grecji, Danii, Norwegii, Estonii i Czech.
EN
The article presents the results of research of the legal status of the Polish Armed Forces in the Constitution of the Republic of Poland. The key problems include the role of the Armed Forces in the implementation of the main goals of the Polish state and their relations to other constitutional principles and the duty to defend the Homeland. The article also presents the competences of the executive and legislative authorities in the aspect of defence and security as well as civil and democratic control over the Armed Forces. Polish legal solutions were compared with the constitutions of NATO member states – Germany, France, Spain, Greece, Denmark, Norway, Estonia and the Czech Republic.
Year
Volume
29
Issue
3
Pages
41-71
Physical description
Contributors
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej
References
 • Balcerowicz Bolesław: Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010.
 • Chojnowski Lech: Bezpieczeństwo narodowe. Studium teoretyczne, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej 2016.
 • Chomoncik Sławomir: Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Komentarz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2019.
 • Działocha Kazimierz: Komentarz do art. 85, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2016, s. 989-1000.
 • Florczak-Wątor Monika: Komentarz do art. 5, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safian, L. Bosek, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 282-289.
 • Grzebyk Patrycja: Komentarz do art. 26, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safian, L. Bosek, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016, s. 1888-1897.
 • Kamiński Mariusz Antoni: Obrona Narodowa Republiki Estonii, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2018.
 • Kamiński Mariusz A.: Profesjonalizacja i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP w pracach ustawodawczych (2008-2010), [w:] Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne, red. E. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, Warszawa: Wolters Kluwer 2015, s. 308-323.
 • Kamiński Mariusz A.: Status prawny i praktyka funkcjonowania podkomisji w Sejmie RP, Przegląd Sejmowy 4 (2018), s. 19-37.
 • Kamiński Mariusz A.: Uwarunkowania prawno-organizacyjne współpracy Policji i Sił Zbrojnych RP w działaniach kontrterrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej, [w:] Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publiczne. Metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i kontretrrorystyczne, red. B. Wiśniewska-Paź, M. Szostak, J. Stelmach, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2018, s 137-155.
 • Kitler Waldemar: Bezpieczeństwo narodowe RP: podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2011.
 • Kitler Waldemar: Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2018.
 • Kitler Waldemar: Rola sił zbrojnych w państwie, [w:] Prawo wojskowe, red. W. Kitler, D. Nowak, M. Stepnowska, Warszawa: Woltes Kluwer 2017, s. 27-45.
 • Kołodziejczak Malwina: The Commander-in-Chief in Command and Control System of the Republic of Poland, Journal on Baltic Security 2 (2016), s. 89-101.
 • Koziej Stanisław: Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo Narodowe 18 (2018), s. 19-39.
 • Mölder Holger: The Development of Military Cultures, [w:] Apprenticeship, Partnership, Membership: Twenty Years of Defence Development in the Baltic States, red. T. Lawrence, T. Jermalavičius, Tallinn: International Center for Defence Studies 2013, s. 85-121.
 • Pacek Bogusław: Udział Sił Zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2013.
 • Sarnecki Paweł: Komentarz do art. 26, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2016, s. 631-637.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2008.
 • Sobolewski Grzegorz: Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynarodowy, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2013.
 • Strzępek Kamil: Znaczenie prawne wstępu do Konstytucji RP z 1997 roku, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2003.
 • Wołpiuk Waldemar: Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa: Wydawnictwo Scholar 1998.
 • Zdrodowski Bogdan: Rozważania o bezpieczeństwie państwa, [w:] Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego, red. W. Kitler, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0302f5e2-2f55-435b-a22c-0e957fc7594c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.