PL EN


2018 | 531 | 349-356
Article title

Ograniczenie działalności sępich funduszy w strefie euro – wnioski de lege lata i de lege ferenda

Content
Title variants
EN
Limiting the activities of vulture funds in the Eurozone – de lege lata and de lege ferenda conclusions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach w porządku prawnym Unii Europejskiej pojawiło się wiele rozwiązań, które mają przyczynić się do rozwiązywania potencjalnych kryzysów zadłużeniowych w strefie euro. Jednym z kluczowych elementów nowo tworzonego systemu przywracania stabilności fiskalnej państw członkowskich jest proces restrukturyzacji zadłużenia oparty na wykorzystaniu klauzul wspólnego działania. Zagrożeniem dla skuteczności tego procesu jest działalność sępich funduszy, która uzasadnia interwencję unijnego prawodawcy. Artykuł ma dwa równorzędne cele. Pierwszym z nich jest wskazanie przesłanek wprowadzenia do porządku prawnego Unii Europejskiej rozwiązań, które ograniczałyby działalność sępich funduszy na rynku długu publicznego państw członkowskich strefy euro. Drugim celem jest natomiast określenie założeń leżących u podstaw tego typu regulacji. W trakcie pracy nad artykułem posłużono się analizą dogmatyczną oraz prawnoporównawczą.
EN
In recent years, many solutions have emerged in the legal order of the European Union that are to contribute to solving potential debt crises in the Euro area. One of the key elements of the newly created system intended for restoring fiscal stability of Member States is the process of debt restructuring based on the use of joint action clauses. The threat to the effectiveness of this process is the activity of the vulture funds which justifies the intervention of the EU legislator. The article has two equal goals. The first one is the indication of the reasons for introducing into the legal order of the European Union solutions that would limit the activities of vulture funds on the public debt market of Member States included in the Eurozone. The second aim is to define the assumptions underlying this type of regulation. While working on the article, a dogmatic and legal-comparative analysis was used.
References
 • Blackman J.I., Mukhi R., 2010, The Evolution of Modern Sovereign Debt Litigation: Vultures, Alter Egos, and Other Legal Fauna, Law and Contemporary Problems, vol. 73:74, fall 2010, s. 47-61.
 • Das U., Papaioannou M., Trebesch C., 2012, Sovereign Debt Restructurings 1950-2010: Literature Survey, Data, and Stylized Facts, IMF Working Paper no. 12/203, Washington D.C. (7, 2).
 • De loi de 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des fonds vautours.
 • Deutsche Bundesbank, 2016, Approaches to resolving sovereign debt crises in the euro area, Monthly Report, July, s. 41-62.
 • Fisch J., 2004, Vultures or Vanguards?: The Role of Litigation in Sovereign Debt Restructuring, Emory Law Journal, vol. 53, s. 1047-1116.
 • Góralczyk W., 2000, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Hilgers M., 2003, Debtor-States and an International Bankruptcy Court: The IMF Creditor Problem, Chicago Journal of International Law, vol. 4, no. 1, s. 257-264.
 • IMF, 2012, A Survey of Experiences with Emerging Market Sovereign Debt Restructurings, Policy Papers, Washington D.C.
 • IMF, 2014, Strengthening the Contractual Framework to Address Collective Action Problems in Sovereign Debt Restructuring, Staff Report, Washington D.C.
 • Mark W., Weidemaier C., Gulati M., 2012, A People’s History of Collective Action Clauses, UNC Legal Studies Research Paper no. 2172302, Chapel Hill.
 • Mosionek-Schweda M., Panfil P., 2014, Klauzule wspólnego działania w strefie euro [w:] Miemiec W., Sawicka K. (red.), Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, WoltersKluwer, Warszawa, s. 627-637.
 • Muse-Fisher J., 2014, Starving the Vultures: NML Capital v. Republic of Argentina and Solutions to the Problem of Distressed-Debt Funds, California Law Review, vol. 102, issue 6, s. 1671-1725.
 • Seavey C., 2006, The Anomalous Lack of an International Bankruptcy Court, Berkeley Journal of International Law, Volume 24, Issue 2, s. 499-520.
 • Traktat z 2 lutego 2012 r. ustanawiający Europejski Mechanizm Stabilności, http://www.esm.europa.eu/legal-documents/esm-treaty.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0302f6ba-7b04-4f49-a703-875f45b5741e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.