Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 | 1-24

Article title

„Statystyka dla lepszego świata” — oczekiwania i trendy. 60. Światowy Kongres Statystyki, Rio de Janeiro 2015

Content

Title variants

EN
”Statistics for a better world” — expectations and trends. The 60th World Congress of Statistics, Rio de Janeiro 2015
RU
„Статистика для лучшего мира” — ожидания и тенденции. 60. Всемирный конгресс статистики, Рио-де-Жанейро 2015

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
60. Światowy Kongres Statystyki, zorganizowany przez Międzynarodowy Instytut Statystyczny, zgromadził liczne środowisko statystyków i był okazją do prezentacji najnowszych zamierzeń i osiągnięć w dziedzinie statystyki. Rozległa problematyka Kongresu dotyczyła zarówno zagadnień naukowych, metodycznych, jak i praktycznych aspektów działalności urzędów statystycznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się dyskusje inspirowane aktualnymi sprawami, m.in. dotyczące zagadnień jakości życia i zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z myślą przewodnią Kongresu, tj. „nauki statystyczne dla lepszego świata”, wiele miejsca poświęcono rozważaniom na temat roli statystyki i wyzwaniom związanym z rosnącymi oczekiwaniami informacyjnymi oraz możliwościami korzystania z różnych źródeł danych. Wśród ponad 1250 referatów przedstawianych podczas Kongresu znalazły się wystąpienia prezentujące polskie doświadczenia dotyczące m.in. statystyki transgranicznej, jakości życia i komunikacji z użytkownikami. Była to doskonała okazja do promocji polskiej statystyki publicznej w międzynarodowym gronie statystyków — teoretyków i praktyków.
EN
The 60th World Congress of Statistics, organized by the International Institute of Statistics gathered numerous statisticians and was an opportunity to present the latest plans and achievements in the field of statistics. Extensive problems of the Congress related both to scientific issues, methodological, and practical aspects of statistical offices. A particular interest was the discussion inspired by current issues, including issues relating to quality of life and sustainable development. According to the keynote of the Congress, ie. ”Statistical science for a better world”, much attention was devoted to reflection on the role of statistics and the challenges of growing informational expectations and possibilities of the use of different data sources. Among the more than 1250 papers presented at the Congress were some presenting Polish experiences concerning, among others cross-border statistics, quality of life and communication with users. It was a great opportunity to promote Polish public statistics among international statisticians — theoreticians and practitioners.
RU
60. Международный статистичекий конгресс, организованный Международным статистическим институтом, собрал многочисленную группу статистиков и дал возможность презентации самых новых намерений и достижений в области статистики. Обширные проблемы Конгресса касались как научных и методических вопросов, так и практических аспектов деятельности статистических управлений. Особым интересом пользовались дискуссии по актуальным проблемам, в частности касающиеся вопросов качества жизни и сбалансированного развития. В соответствии с основной мыслю Конгресса, т.е. „статистические науки для лучшего мира”, большое внимание было уделено роли статистики и вызовам связанным с растущими информационными ожиданиями, а также возможностью пользования разными источниками данных. Среди больше 1250 докладов представленных во время Конгресса были также выступления представляющие польский опыт в области трансграничной статистики, качества жизни и коммуникации с пользователями. Это была отличная возможность познакомить международную группу статистиков, теоретиков и практиков, с польской официальной статистикой.

Year

Issue

3

Pages

1-24

Physical description

Dates

published
2016-03

Contributors

author
  • Urząd Statystyczny w Rzeszowie
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0309da08-8f84-48aa-9246-1b705217e5d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.