PL EN


2019 | 16/II | 29-40
Article title

WPŁYW PRZEPISÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OŚWIETLENIA NA KSZTAŁTOWANIE FORMY ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU

Content
Title variants
EN
THE IMPACT OF BUILDING CODES IN CONTEXT OF LIGHTING ON THE DESIGN OF THE ARCHITECTURAL FORM OF THE BUILIDNG
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu było zbadanie wpływu norm budowlanych na projekt formy architektonicznej w kontekście światła dziennego i elektrycznego. Aby osiągnąć ten cel, w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r. w ramach działań w międzynarodowym programie Solar heating and Cooling, prowadzonym przez International Energy Agency (IEA) – Task 61: Integrated Solutions for Daylight and Electric Lighing; Subtask A: User perspective and requirements została opracowana ankieta online dotycząca wykorzystania światła w budynkach o funkcji niemieszkalnej. Uczestnikami badania byli praktykujący architekci. Zostali oni poproszeni o wybranie budynku o funkcji niemieszkalnej ich autorstwa, w którym światło miało największy wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe architektoniczne. Pytania w ankiecie zostały podzielone na 4 kategorie dotyczące światła dziennego i elektrycznego. W artykule przedstawiono trzy wybrane studia z trzech rożnych krajów: Irlandii, Holandii i Polski. Analizowane funkcje budynków to: galeria sztuki (Irlandzka Galeria Narodowa w Dublinie, projektant: Hengean Peng architects) oraz dwa biurowce (główna siedziba Rabobank w Oosterhou, projektant: Marquart Architecten, a także budynek biurowy przy ul. Pięknej w Warszawie, projektant - Grupa 5 Architekci. Pierwszy z obiektów był zarządzany ze środków publicznych, dwa pozostałe przez inwestorów prywatnych. Główne zgłoszone przez uczestników, związane ze światłem dziennym wyzwania dotyczyły następujących tematów: wielkość pomieszczenia a rozkład światła dziennego, wymagania dotyczące funkcji budynku (np. eksponowane i ochrona dzieł sztuki), minimalizacja zużycia energii do oświetlenia oraz spełnienie formalnych wytycznych projektu. Najważniejszymi tematami związanymi ze światłem elektrycznym były: sposób oświetlenia oraz zapewnienie dobrych warunków oświetleniowych. Jako najważniejsze czynniki wpływające na projekty zostały oznaczone: estetyka, potrzeby użytkowników oraz komfort użytkowania przestrzeni.
EN
The main purpose of this article was to examine the influence of building standards on the design of the architectural form in the context of daylight and electrical light. To achieve this goal, an online questionnaire on the use of light in non-residential buildings was constructed from April to June 2020 as a part of international project carried out by the Solar Heating and Cooling (SHC) Programme of the International Energy Agency (IEA) – Task 61: Integrated Solutions for Daylight and Electric Lighing; Subtask A: User perspective and requirements. The participants in the survey were practising architects. The participants were asked to select a non-residential building of their authorship, where light has the greatest influence on accepted architectural design solutions. The questionnaire was divided into 5 question categories questions on daylight and electrical light. In this article, three selected case studies from three different countries were presented: Ireland, the Netherlands and Poland. The buildings function analysed were art gallery (National Gallery of Ireland in Dublin, project: Heneghan Peng architects) and two office buildings (Rabobank main office in Oosterhou, project: Marquart Architecten and Office building Piękna street in Warsaw, project: Grupa 5 Architects). The first object was managed with public funds, the other two by private investors. The main daylighting challenges reported on were the following topics: room size vs daylight distribution, requirements for the building function (eg. artworks exhibiting and preventing), minimising energy consumption and meeting formal guidelines. The most important topics related to electrical light reported on were: lighting method and provision of good lighting conditions. Aesthetics, user needs and comfort were the most important factors influencing the projects.
Year
Issue
Pages
29-40
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
 • Norwegian University of Science and Technology
References
 • Bańka A., Psychologiczna struktura projektowa środowiska. Studium tworzenia miejsc architektonicznych, Rozprawa doktorska, Poznań 2015.
 • Bouebesluit, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012.
 • BS EN 17037:2018 Daylight in buildings, 2018.
 • Daylight in buildings – a source book on daylighting systems and components – A report of IEA SHC Task 21/ ECBCS ANNEX 29, LBNL-47493, 2000.
 • Ireland Building Regulations 2020 – Technical Guidance Document, Department of Housing, Planning and Local Government, 2020.
 • Kronowski D., Kształtowanie formy architektonicznej w krajobrazie górskim – zagadnienia wybrane, Rozprawa doktorska, Kraków 2003.
 • Lorens P., Kształtowanie architektury i przestrzeni w perspektywie, „Pomorski przegląd gospodarczy”, 2013, https://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/ksztaltowanie-architektury-i-przestrzeni-w-perspektywie, [dostęp: 13.09.2020r.].
 • NEN 2057:2001, Daylight openings of buildings - Determination method of the equivalent daylight area of daylight area of a space.
 • NEN 3087:1991, Visual ergonomics in relation to lighting - Principles and applications.
 • PN-71/B-02380: Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.
 • PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 • Pokrzywnicka K., Juchnievic R., Kształtowanie formy architektonicznej przyjaznej użytkownikowi z wykorzystaniem technik komputerowych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria: Architektura, 2012, z. 53, s. 177-183.
 • Prokopska A., Jedność formy i konstrukcji w architekturze mostów, „Drogi i mosty, Nr 4, 2003, s. 33-51.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.
 • Tracz W., Wijas M., Świadome kształtowanie bryły budynku dla uzyskania zamierzonych efektów wizualnych i plastycznych we wnętrzu z użyciem światła naturalnego, „Środowisko mieszkaniowe”, 2017, Nr 20.
 • Turlej Z., Narzędzia projektowania oświetlenia dziennego w budynkach, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, z. 256.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-030a54d5-2e94-424a-b834-15d0da204ed6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.