PL EN


2013 | 40 | 1(466) | 10-16
Article title

Miejsce osoby niepełnosprawnej intelektualnie w systemie pomocowym państwa – aspekty prawno-organizacyjne

Selected contents from this journal
Title variants
EN
People with intellectual disability in the state social welfare system - legal and organizational aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w szeroko rozumianym systemie pomocowym państwa. Rozważane są w nim najważniejsze instrumenty prawne, które mają służyć zabezpieczeniu interesów tej kategorii obywateli, a także przedstawieniowe zostają oraz poddane ocenie rozwiązania organizacyjne i systemowe związane z funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej. W tym ostatnim przypadku przeciwstawione są sobie dwa główne rodzaje pomocy świadczonej przez państwo osobom niepełnosprawnym intelektualnie, pomoc środowiskowa i instytucjonalna, które analizuje się pod kątem ich systemowej racjonalności, społecznej zasadności oraz spełnianiu funkcji integracyjnej.
EN
The article presents situation of people with intellectual disabilities in the social welfare system. The article is focused on the most important legal instruments that protect interests of this category of citizens. The analyzed object consists of organizational and system solutions related to the functioning of social welfare institutions. In this last case, there are two main types of support provided by the state to people with intellectual disabilities: environmental and institutional, which are analyzed in terms of their systemic rationality, efficiency and social integration function.
Year
Volume
40
Issue
Pages
10-16
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Giryński A., Przybylski S. (1993), Integracja społeczna osób upośledzonych umysłowo w świetle ujawnianych do nich nastawień społecznych, WSPS im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • Głodkowska J., Giryński A. (2006), Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – od bierności do aktywności, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Warszawa.
 • Guza Ł. (2006), Konstytucyjnoprawne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, seria „Sprawni w prawie” Zeszyt nr 1, PSOUU, Warszawa.
 • Guza Ł. (2006a), Cywilnoprawne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, seria „Sprawni w prawie” Zeszyt nr 2, PSOUU, Warszawa.
 • Kamiński J. (2006), Prawnokarne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, seria „Sprawni w prawie” Zeszyt nr 4, PSOUU, Warszawa.
 • Kołaczek B. (2002), Prawno-instytucjonalne formy pomocy osobom niepełnosprawnym w Polsce, w: Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, Red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa.
 • Kumaniecka-Wiśniewska A. (2006), Kim jestem? Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Piekut-Brodzka D. (1993), Domy pomocy społecznej, „Służba Pracownicza” nr 6.
 • Przybysz P. (1997), Prawa człowieka a prawa niepełnosprawnych, w: Problemy osób niepełnosprawnych, IdN, Warszawa.
 • Tarkowska E. (1997), Ludzie w instytucji totalnej. Przypadek domów pomocy społecznej, w: Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Red. E. Zakrzewska-Manterys i A. Gustavsson, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
 • Tarkowska E., Czayka-Chełmińska K., Krantz W., Lisek-Michalska J. (1994), Życie codzienne w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Tarkowski Z. (1998), Zarządzanie i kierowanie domem pomocy społecznej, Wydawnictwo Fundacji ORATOR, Lublin.
 • Warzywoda-Kruszyńska W. (1999), (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, Instytut Socjologii UŁ, Łódź.
 • Witkowska B. (2005), Osobowościowe uwarunkowania postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Wyczesany J. (1998), Oligofrenopedagogika, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Zakrzewska-Manterys E. (2010), Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zima M. (2007), Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, seria „Sprawni w prawie”, Zeszyt nr 19/20, PSOUU, Warszawa.
 • Zima M. (2007a), Władza rodzicielska a osoby z niepełnosprawnością intelektualną, seria „Sprawni w prawie”, Zeszyt nr 15, PSOUU, Warszawa.
 • Żółkowska T. (2004) Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uwarunkowania i obszary, Oficyna IN PLUS, Szczecin.
 • Żuraw H. (2008), Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-030fb3cc-3ead-40c5-a8a7-4847d9500e19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.