PL EN


2015 | 209 | 95-104
Article title

Wiodąca czy korygująca rola państwa w usługach komunalnych?

Content
Title variants
EN
Leading or adjust the role of the state in municipal services? Attempt to determine the intensity of the involvement in this area
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
State can in different areas and with different intensity to engage in economic and social life. One such area, which certainly requires the activity of the state, and in many dimensions, is the area of municipal services. For the validity of these actions suggest a number of arguments to lead the particular importance and specific characteristics of these services. However, the identification conditions in favor of making and maintain¬ing by the state of activity in the area of municipal services is the only contribution to the discussion about the intensity of his involvement. The aim of this article is to attempt to determine the impact of the state in the area of municipal services. Thus, it is intended both to take inquiries on the existing the extent and strength of the state's involvement in this area as well, which seems nevertheless important, intentional is an indication of alternative proposals.
Year
Volume
209
Pages
95-104
Physical description
Contributors
References
 • Aziewicz T., Transformacja gospodarki komunalnej w Polsce, w: Program prywatyzacji podmiotów komunalnych. Materiały z konferencji i sympozjów, Doradca Ltd. & Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk-Gdynia 2004.
 • Black J., Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzę¬dzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Dylewski M., Filipiak B., Usługi publiczne, w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flej- terski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Kleer J., Identyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, w: Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, red. J. Kleer, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2005.
 • Kwarcińska A., Rola państwa w obszarze usług komunalnych. Próba zarysowania pro¬blemu badawczego, w: Studia i Prace WNEiZ, Wydawnictwo Naukowe Uniwer¬sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 • Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Budżet i finanse 2006.
 • Poradnik dla samorządów, MUNICIPIUM S.A., Warszawa 2006.
 • Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 • Mankiw N.G., Taylor M.P., Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2008.
 • Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Microeconomics, Pearson Education International, New Jersey 2005.
 • Rosen H.S., Gayer T., Public Finance, The McGraw-Hill Companies, Inc. Singapore 2008.
 • Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001.
 • Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. Szpringer W., Dostosowania strukturalne w gospodarce, Uniwersytet Warszawski, War¬szawa 1994.
 • Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, red. B. Kożuch, A. Kożuch, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2011.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 1997 r., nr 9, poz. 43. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U z 2001 r., nr 142, poz. 1591. Zimmermann H., Henke K.D., Finanzwissenschaft, Verlag Franz Vahlen, München 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-031b3faf-a4b5-45d0-9738-e65150f60b10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.