Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(14) | 26-62

Article title

Zastosowanie ICF w programach aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową – prezentacja efektów projektu

Content

Title variants

EN
The implementation of ICF in social and professional activation programme of people with limb disability – the presentation of project effects

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W odniesieniu do realizacji programu aktywizacji społecznej i zawodowej, adresowanego do osób dotkniętych znacznymi ograniczeniami dotyczącymi sfery indywidualnej oraz społecznej, Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) nie można ujmować jedynie jako metody zapisywania informacji o stanie zdrowia i stanach powiązanych ze zdrowiem. Charakterystyka grupy objętej wsparciem determinuje w pewnym stopniu ogólne założenia programowe, jednak struktura ścieżki wsparcia oraz konkretne formy i metody pracy z uczestnikami opierać się muszą na wnikliwej diagnozie deficytów pojawiających się w różnych obszarach życia osoby niepełnosprawnej. Identyfikacja problemów, na najbardziej elementarnym poziomie, uwzględniać musi powiązania i wzajemne oddziaływanie dziedzin określanych przez kategorie ICF. Przyjęcie takiej perspektywy pozwala na zdynamizowanie całego procesu wsparcia, dając szansę optymalnego dostosowania programu do rzeczywistych potrzeb i predyspozycji uczestników oraz reagowania na pojawiające się zmiany. Uniwersalny zapis informacji, dzięki wykorzystaniu ICF, umożliwia nie tylko określanie efektywności całego programu oraz kolejnych form wsparcia, tworzy również podstawy do szerokich analiz, biorących pod uwagę perspektywę różnych specjalistów. Zastosowanie ICF wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami odnoszącymi się do struktury klasyfikacji, ograniczonych możliwości kodowania czy też uwarunkowań towarzyszących kwalifikacji. Coraz szersze wprowadzanie ICF do procesu leczenia i rehabilitacji, działań realizowanych w ramach polityki społecznej oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, pozwoli z pewnością na wzmocnienie praktycznego waloru podstaw merytorycznych klasyfikacji, a przede wszystkim stanie się przyczynkiem do wypracowania spójnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.
EN
As regards the implementation of the programme of social and professional activation, addressed to people with considerable limitations concerning individual and social spheres, the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) cannot be considered only as a method of recording information on the state of health and other health-related states. The characteristics of the supported group to some extent determine the overall programme assumptions; however, the structure of the support path as well as the specific forms and methods of working with the participants must be based on a careful diagnosis of deficits occurring in various areas of a disabled person’s life. The identification of problems must at the elementary level reflect the interconnectedness and mutual interactions of areas determined by ICF categories. Adopting such a perspective shall make the whole process of support more dynamic, allowing the programme to become optimally suited to the real needs and predispositions of the participants and ready to respond to the occurring changes. The ICF-based universal record of information not only allows for the determination of the effectiveness of the overall programme and of other forms of support but it also serves as a basis for broad analyses which take into consideration the perspectives of a variety of specialists. The implementation of ICF poses certain challenges concerning the structure of classification, limited coding possibilities or other limitations accompanying such a classification. The increased adoption of ICF in the process of treatment and rehabilitation, measures implemented as part of a social policy, as well as in programmes of social and professional activation of disabled people, shall certainly increase the practical value of the classification’s groundwork and above all shall contribute to developing a coherent system of support for disabled people.

Keywords

Year

Issue

Pages

26-62

Physical description

Dates

published
2015-03-31

Contributors

  • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
author
  • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-031c3e0b-c86c-4ed0-b3f5-d9a2c2828f91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.