PL EN


2017 | 2(2) | 365-391
Article title

REPORT ON THE 5TH CONGRESS OF MODERN ECONOMY ORGANIZED BY KPH OIG ON NOVEMBER 22, 2017: POSTULATED LEGISLATIVE CHANGES AND DRAFT LAWS

Content
Title variants
PL
SPRAWOZDANIE Z V KONGRESU NOWOCZESNEJ GOSPODARKI ZORGANIZOWANY PRZEZ PH OIG 22 LISTOPADA 2017: POSTULOWANE ZMIANY LEGISLACYJNE I PROJEKTY USTAW
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ramach prowadzonej działalności Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza organizuje cyklicznie realizowane spotkania, konferencje i kongresy, podczas których podejmowane są debaty dotyczące potrzeby systemowej poprawy warunków gospodarczych, normatywnych, fiskalnych itp. wobec małych i średnich firm sektora handlu działających w Polsce. Do głównych wydarzeń integrujących środowiska przedsiębiorców, samorządowców, ekonomistów, ludzi sztuki oraz polityków cyklicznie organizowanych przez Kongregację Przemysłowo-Handlową Ogólnopolską Izbę Gospodarczą należą Kongresy Gospodarki Polskiej oraz Kongresy Nowoczesnej Gospodarki. Jednym z ostatnich tego typu wydarzeń był zorganizowany przez KPH OIG 22 listopada 2017 r. V Kongres Nowoczesnej Gospodarki. W trakcie podjętych dyskusji, prelekcji debat podczas tego Kongresu kontynuowano problematykę podejmowana podczas debat odbywających się w trakcie poprzednich Kongresów KPH OIG. W trakcie tych debat i dyskusji prezentowane są projekty ustaw oraz zmian legislacyjnych w także innych regulacjach prawnych odnoszących się do funkcjonowania handlowych podmiotów gospodarczych sektora MSP w Polsce.
EN
As part of its activities, the Industrial and Commercial Congregation of the Polish Chamber of Commerce organizes periodically implemented meetings, conferences and congresses, during which debates regarding the need for systemic improvement of economic, normative, fiscal, etc. conditions are made to small and medium-sized companies in the trade sector operating in Poland. The main events integrating entrepreneurs, local government, economists, people of art and politicians organized periodically by the Industrial and Commercial Congregation of the Polish Chamber of Commerce include the Congresses of Polish Economy and the Congresses of Modern Economy. One of the last events of this type was organized by KPH OIG on November 22, 2017. The 5th Congress of Modern Economy. The issues discussed at the Congress debates continued the previous topics from the other KPH OIG congresses. Also draft laws and legislative changes were presented in the close connection with the legal regulations on the commercial business entities of the SME sector in Poland
Year
Issue
Pages
365-391
Physical description
Dates
published
2017-12
Contributors
 • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland
author
 • University in Warsaw, Poland
References
 • 1. V Kongres Nowoczesnej Gospodarki (w:) witryna internetowa "KPH.pl", Kongregacja Przemysłowo - Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza, Aktualności, październik 2017 r., (http://www.kph.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=9).
 • 2. XIV Kongres Gospodarki Polskiej 21 czerwca 2017 r. (w:) witryna internetowa "Businessnow.pl", październik 2017, (http://businessnow.pl/13752,zapraszamy-na-xiv-kongres-gospodarki-polskiej-21-czerwca-2017-r.html).
 • 3. Aktualne postulaty Kongregacji Przemysłowo-Handlowej OIG (w:) witryna internetowa "KPH.pl", Kongregacja Przemysłowo - Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza, Zarząd Krajowy KPH, październik 2017 r., (http://kph.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=213:aktualne-postulaty-kongregacji-przemyslowo-handlowej-oig&catid=9:aktualnosci).
 • 4. DOMAŃSKA-SZARUGA B., PROKOPOWICZ D., 2015. Makroekonomiczne zarządzanie antykryzysowe (w:) 34 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, nr 107, Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015, UPH Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Siedlce 2015, s. 37-48.
 • 5. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., 2015. Importance and implementation of improvement process of prudential instruments in commercial banks on the background of anti-crisis socio-economic policy in Poland (w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, Varna 2015, nr 4(8) 2015, s. 149-161.
 • 6. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., 2016a. Bezpieczeństwo bankowości internetowej i uwarunkowania elektronicznego transferu danych w technologii Big Data w Polsce (w:) V. Vlastimil (red.), "Međunarodni naučni zbornik. Pravo Ekonomija Menadžment I" /Międzynarodowe zeszyty naukowe. Zarządzanie Prawo Gospodarka I/ International scientific books. Right, Economy and Management I/, Wydawnictwo [Izdavač:] Srpsko Razvojno Udruženje /Stowarzyszenie Rozwoju Serbii/ Bački Petrovac 2016, s. 228-252.
 • 7. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., 2016b. Social and Economic Determinants of Effective Development of Entrepreneurship and Innovation in the Municipality of Otwock in Poland (in:) J. Szabłowski (ed.) "Entrepreneurship and Innovation in Selected Countries of Europe", University of Finance and Management in Białystok, Białystok 2016, p. 151-170.
 • 8. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., 2017a. Adjustment of Polish banks to international standards as a factor of globalization of the national financial system (w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, University of Economics and Innovation in Lublin, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, Varna 2017, nr 1(13) 2017, s. 73-81.
 • 9. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., 2017b. Family 500 Plus Programs And Flat Plus With Key Instruments For Private Social Policy In Poland (Programy Rodzina 500 Plus i Mieszkanie Plus kluczowymi instrumentami prorodzinnej polityki społecznej w Polsce), (w:) "Czasopismo Międzynarodowe Nowa Ekonomia i Nauki Społeczne" – "International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS), WydawnictwoMiędzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja - Rozwój w Warszawie, ZN, nr 2 (6) 2017, Warszawa 2017, s. 243-244.
 • 10. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., 2017c. Richard Book Reviev By A. Werner PT: “Strenghts In Economy. The Three Banking Theories And The Uni-form Evidence” Dated In The Polish Version August 2016 (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", Reports and Reviews, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka - Edukacja - Rozwój w Warszawie, nr 1 (5) 2017, s. 333-344.
 • 11. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., 2017d. The Importance Of The 500 Plus Family Program As An Impact Factor Of Family Policy In Family Investment In Poland (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka - Edukacja - Rozwój w Warszawie, nr 1 (5) 2017, s. 276-277.
 • 12. Jubileuszowe Spotkanie 15-lecie Kongregacji Przemysłowo Handlowej (w:) witryna internetowa "KPH.pl", Kongregacja Przemysłowo - Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza, październik 2017 r., (http://kph.pl).
 • 13. PROKOPOWICZ D., 2010. Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na koniunkturę polskiej gospodarki (w:) Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie, (Ekonomia). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer. Warszawa, Nr 4 (61) 2010, s. 145-161.
 • 14. PROKOPOWICZ D., 2011. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce (w:) "Przedsiębiorstwo przyszłości". Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Warszawa, Nr 2 (7) 2011, Kwiecień 2011, Rok wyd. III, s. 35-46.
 • 15. PROKOPOWICZ D., 2015. Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości i innowacyjności w kontekście rozwoju gminnych jednostek samorządowych (w:) "Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. Academic Journal of Socjology", Instytut Socjologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, nr 12 (3) 2015, s. 71-83.
 • 16. PROKOPOWICZ D., 2016. Determinanty innowacyjności i przedsiębiorczości w zakresie działalności jednostek samorządowych współpracujących z lokalnymi przedsiębiorcami, (w:) "25 lat samorządności w Polsce - bilans decentralizacji władzy i zmiany gospodarczej", Instytut Socjologii UKSW, wrzesień 2016, Warszawa: Wydawnictwo Kontrast, s. 175-192.
 • 17. PROKOPOWICZ D., 2017a. Demographic, Social And Economic Determinants Of The Pension Reform Payment Plan Of The Pension System Based On Transfer Of Capital From OPF Funds To IPA (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka - Edukacja - Rozwój w Warszawie, nr 1 (5) 2017, s. 115-117.
 • 18. RAKOWSKI J., PROKOPOWICZ D., 2017b. Jubilee's Report Of The 14th Congress Of The Polish Economy For The 15th Annual Of The Commercial Industry Congregation Of The Polish Chamber Of Community (Sprawozdanie z Jubileuszowego XIV Kongresu Gospodarki Polskiej z okazji 15-lecia Kongregacji Przemysłowo Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej), (w:) "Czasopismo Międzynarodowe Nowa Ekonomia i Nauki Społeczne" – "International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS), Wydawnictwo Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja - Rozwój w Warszawie, ZN, nr 2 (6) 2017, Warszawa 2017, s. 371-389.
 • 19. PROKOPOWICZ D., 2017c. Report From The Scientific Conference PT: “Project Of Implementation Of Local Long-Term Balls In Open House” Which Was Reached On 31 August 2016 In The Heart Of Warsaw High School In Otwock (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", Reports and Reviews, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka - Edukacja - Rozwój w Warszawie, nr 1 (5) 2017, s. 347-348.
 • 20. RAKOWSKI J., 2016. Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej (w:) witryna internetowa "KPH.pl", Kongregacja Przemysłowo - Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza, Warszawa, 07.07.2016 r., (http://kph.pl).
 • 21. RAKOWSKI J., 2017. XIV Kongres Gospodarki Polskiej. Jubileusz 15-lecia KPH OIG (w:) Prezentacja, referat wygłoszony podczas XIV Kongres Gospodarki Polskiej 21 czerwca 2017 r., Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza, s. 3-15.
 • 22. SARNOWSKI J., PROKOPOWICZ D. (red.), 2016. Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu Zarządzania w Ciechanowie, Ciechanów 2016, s. 111-132, 215-231.
 • 23. SROKA W., 2011. Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej przez współpracę, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 • 24. Statut Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, Warszawa 2002.
 • 25. Ustawa z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35, poz. 195 wraz z późniejszymi zmianami).
 • 26. Zapraszamy na V Kongres Nowoczesnej Gospodarki w środę 22 listopada 2017 r. (w:) witryna internetowa "Businessnow.pl", październik 2017, (http://businessnow.pl/14396,zapraszamy-na-v-kongres-nowoczesnej-gospodarki-w-srode-22-listopada-2017-r.html).
 • 27. Zaproszenie na V Kongres Nowoczesnej Gospodarki (w:) witryna internetowa "KPH.pl", Kongregacja Przemysłowo - Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza, październik 2017 r., (http://kph.pl).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0328e07b-7f67-483d-8e9d-3d9660296692
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.