PL EN


2019 | vol. 63, nr 7 | 136-154
Article title

The influence of revenue sources on the financial independence and investment activity of communes and cities with ‘powiat’ rights in Poland

Content
Title variants
PL
Wpływ źródeł dochodów na samodzielność finansową i działalność inwestycyjną gmin i miast na prawach powiatu w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Local government is a part of the public finance sector, therefore a significant part of its income has a strictly defined purpose. Such focusing of income on the financing of specific tasks limits the scope of the financial autonomy of local government and reduces it to the role of administering public funds and spending them on financing particular tasks. Supervision and control over local government are also a limitation of financial independence of local government units (LGUs) − municipalities, districts and voivodeships. At the same time, however, the essence of local government lies in the fact that it is focused on local development. Owing to this, local authorities have their own income at their disposal and can also access extraordinary sources of financial power, such as loans and credits. This duality government functioning can be the cause of its numerous real and financial problems, especially when the repartition of public funds between the central authority and local government is made incorrectly. The article focuses on the problems related to the issues of the influence of revenue sources on the financial independence and investment activity of municipalities in Poland.
PL
Samorząd lokalny to część sektora finansów publicznych, dlatego znaczna część jego dochodów ma ściśle określony cel. Takie ukierunkowanie dochodów na finansowanie poszczególnych zadań ogranicza zakres autonomii finansowej samorządu terytorialnego i sprowadza ją do roli administrowania środkami publicznymi i wydawania ich na finansowanie poszczególnych zadań. Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego to także ograniczenie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) − gmin, powiatów i województw. Jednocześnie istota samorządu terytorialnego polega na tym, że jest on skoncentrowany na rozwoju lokalnym. Dzięki temu władze lokalne mają do dyspozycji własne dochody oraz mają dostęp do nadzwyczajnych źródeł finansowania, takich jak pożyczki i kredyty. Ta dwoistość może być przyczyną jego licznych problemów realnych i finansowych, zwłaszcza w przypadku nieprawidłowego podziału środków publicznych między władzę centralną a samorząd terytorialny. Artykuł koncentruje się na problemach związanych z wpływem źródeł dochodów na samodzielność finansową i działalność inwestycyjną gmin w Polsce.
References
 • Albaladejo F. J. B., & Lopez B. B. (2005). Analysis of local governments indebtedness: An empirical study. Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad, 34(126), 613-635.
 • Act of 27.08.2009 on Public Finances (consolidated text: OJ of 2013 item 885 as amended).
 • Bolivar, M. P. R., Galera, A. N., Muñoz, L. A., & Subirés M. D. L. (2016). Risk factors and drivers of financial sustainability in local government: An empirical study. Local Government Studies, 42(1), 29-51.
 • Denek E. (2011). Ryzyko w gromadzeniu dochodów przez samorząd powiatowy w świetle jego zadań (wybrane problemy). In Patrzałek, L. (Ed.). Finanse − nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • European Charter of Local Self-Government Card, Journal of Laws of 1994 no. 134, item 607.
 • Gogolewska, J. (1994). Ekonomiczne oddziaływania samorządu terytorialnego. In Winiarski, B., & Patrzałek, L. (Eds.). Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Warszawa: Fundacja Rozwoju Lokalnego.
 • Guillamon D. M., Benito B., & Bastida F. (2011). Evaluation of local government debt in Spain. Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad, 40(150), 251-285.
 • King, D. (1995). From the Urban left to the New right. Normative theory of Local government. In Seward, J., & Stocker, G. (Eds.). Local government in the 1990s. New York: MacMillan.
 • Kosek-Wojnar, M., & Surówka, K. (2002). Finanse samorządu terytorialnego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Najnigier, S. (1998). Rola samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej. Finanse Komunalne, 3.
 • Patrzałek, L. (2010). Finanse samorządu terytorialnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Piotrowska-Marczak, K. (1997). Finanse lokalne w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Poniatowicz, M. (2011). Nieruchomość jako źródło dochodów własnych gminy z uwzględnieniem możliwości oddziaływania władz samorządowych na ich wielkość. In L. Patrzałek (Ed.), Finanse − nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce: teoria i praktyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Vanags, E., & Vilka, I. (2006). Local government in the Baltic states: Similar but different. Local Government Studies, 32(5), 623-637.
 • Wasilewski, A. (1991). Działalność gospodarcza a funkcje i zadania gmin. Samorząd Terytorialny, 11-12.
 • Wierzbicki, J. (2008). W służbie nauki o finansach: Klasycy nauki poznańskiej. Poznań.
 • Wollmann, H. (2012). Local government reforms in seven European countries: Between convergent and divergent, conflicting and complementary developments. Local Government Studies, 38(1), 41-70.
 • Wollmann, H. (2016). Local government reforms: Between multifunction and single-purpose organizations. Local Government Studies, 42(3), 376-384.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-032a7698-41d7-401a-833f-1c0e90deab14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.