PL EN


2016 | 12/2016 | 105-117
Article title

Klimat społeczny instytucjonalnego i rodzinnego środowiska wychowawczego

Content
Title variants
EN
Social Climate of Institutional and Family Educational Environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka artykułu prowadzi rozważania nad klimatem społecznym instytucjonalnego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Dokonuje szczegółowego przeglądu badań nad klimatem społecznym placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, zestawiając je z wynikami własnych badań, opisujących dominujące dymensje klimatu społecznego w rodzinnych domach dziecka.
EN
The author discusses the social climate of institutional and family educational environment. There’s made a detailed research review of social climate issue in social rehabilitation institutions and care-education centres complied with the own research describing prevailing dimensions of social climate in family children’s homes.
Year
Issue
Pages
105-117
Physical description
Dates
published
2017-01-17
Contributors
 • Pedagogium WSNS w Warszawie
References
 • Frąckowiak P., 2006, Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich, Garmond Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Granosik M., Gulczyńska A., Szczepanik R. (2014), Klimat społeczny instytucji wychowawczych i jego uwarunkowania. Perspektywa pracowników i wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i socjoterapii (MOS), [w:] Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagogiczna, (red.) Kowalska J.E., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Halpin A.W., Croft D.B., 1963, Organizational Climate of Schools, University of Chicago, Midwest Administration Center, Chicago.
 • Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.
 • Moss R., 1975, Evaluating Correctional and Community Settings, Wiley, New York.
 • Moos R.H., 1979, Evaluating Educational Environments: Procedures, Measures, Findings and Policy Implications, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Nowak B.M., 2006, Funkcjonowanie internatów i burs publicznych w aspekcie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży, Zamość.
 • Nowak B.M., 2011, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa.
 • Nowak B.M., 2015, Raport z badań nad klimatem społecznym w rodzinnych domach dziecka, Warszawa (badanie zlecone Pedagogium WSNS przez Fundację ORLEN „Dar serca”), nieopublikowany.
 • Pustkowiak L., 2000, Diagnoza środowiska wychowawczego zakładu poprawczego, „Opieka. Wychowanie. Terapia”, nr 4.
 • Pytka L., 1983, Klimat społeczny instytucjonalnych środowisk wychowawczych, „Studia Pedagogiczne”, t. 46.
 • Pytka L., 2000, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskij, Warszawa.
 • Skuza A., 2012, Klimat społeczny polskiego zakładu poprawczego (pedagogiczna analiza czynników kreujących), „Resocjalizacja Polska”, nr 3.
 • Sobczak S., 2007, Klimat społeczny instytucji resocjalizujących, „Pedagogika Społeczna”, nr 3.
 • Staniaszek M., 2014, Klimat społeczny młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Polsce. Studium resocjalizacyjne, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Zalewski G., 2004, Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych a poziom psychotyzmu u wychowanków, Wydawnictwo Akademii Medycznej, Białystok.
 • Bielak A., Czepczyńska E., Sitarczyk M., Sobiecka-Górniak G., 2001, Raport diagnostyczny. Pogłębiona i zaktualizowana analiza sytuacji pod kątem Odbiorców i Użytkowników w ramach projektu „Świat dobrej przyszłości”, Lublin, http://fim.org.pl/wp-content/uploads/2012/06/Analiza_sytuacji_Odbiorcow_i_Uzytkownikow.pdf [dostęp: 12.03.2016].
 • Zięba-Kołodziej B., 2009, Bursa szkolna w percepcji wychowanków, PWSZ, Tarnobrzeg, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/5184 [dostęp: 12.03.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-032dc6dd-2be1-4d68-8f8d-92aadece0b77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.