PL EN


2017 | 6(966) | 59-77
Article title

Realizacja celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w kontekście polityki energetycznej w wybranych państwach członkowskich

Title variants
EN
Implementation of EU Climate and Energy Policy Goals in the Context of the Energy Policies of Chosen Member States
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy realizacji celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w wybranych państwach członkowskich w kontekście prowadzonej przez te państwa własnej polityki energetycznej. Przyjęty okres analizy obejmuje lata 2008–2014. Do analizy wybrano siedem krajów Unii Europejskiej: Czechy, Danię, Niemcy, Francję, Litwę, Polskę oraz Wielką Brytanię. Realizacja poszczególnych celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej przebiega w wybranych krajach w różnym zakresie. Przeprowadzone badania pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że coraz więcej państw prowadzi politykę energetyczną, opierając się przede wszystkim na polityce krajowej, która nie zawsze jest spójna z założeniami pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej.
EN
The main aim of this article is to present the results of the analysis of the EU climate and energy policy goals in selected Member States in the context of their energy policies. The analysis covers the period 2008–2014 and focuses on seven EU Member States: the Czech Republic, Denmark, Germany, France, Lithuania, Poland and the United Kingdom. Each of the countries is implementing EU climate and energy policy goals, but to varying degrees. The research leads to the conclusion that more and more countries implement energy policy primarily based on national policy, which is not always consistent with the assumptions of the EU’s policy.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Badera J., Kocoń P. [2014], Local Community Opinions Regarding the Socio-Environmental Aspects of Lignite Surface Mining: Experiences from Central Poland, „Energy Policy”, vol. 66, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.11.048.
 • Belyi A.V. [2016], Why Is the Oil Price Not about Equilibrium? An Economic Sociology Account of Petroleum Markets, „Energy Policy”, vol. 96, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.05.012.
 • Dena Ancillary Services Study 2030. Summary of the Key Results of the Study „Security and Reliability of a Power Supply with a High Percentage of Renewable Energy” by the Project Steering Group [2014], Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) – German Energy Agency, Berlin.
 • Electricity Market Reform [2013], Department of Energy and Climate Change, https://www.gov.uk/ (data dostępu: 2.10.2016).
 • Energy Dependency [2016], Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc310&plugin=1 (data dostępu: 11.07.2016).
 • Energy Production and Imports [2016], Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports (data dostępu 15.09.2016).
 • Energy Security Strategy [2012], Department of Energy and Climate Change, https://www.gov.uk/ (data dostępu: 2.10.2016).
 • Europejska polityka energetyczna [2007], Komisja Europejska, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0001&from=PL (data dostępu: 17.10.2016).
 • Final Energy Consumption [2016], Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en& pcode=t2020_34&plugin=1 (data dostępu: 15.09.2016).
 • Gołębiowski P., Klima G., Marciniak M., Parfieniuk P., Sowińska A. [2013], Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060, Departament Analiz Strategicznych, Warszawa.
 • Greenhouse Gas Emissions [2016], Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refresh-TableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_30&language=en (data dostępu: 11.07.2016).
 • Gurgul H., Lach Ł. [2011], The Role of Coal Consumption in the Economic Growth of the Polish Economy in Transition, „Energy Policy”, vol. 39, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.01.052.
 • Kaliski M., Frączek P., Szurlej A. [2011], Brytyjskie doświadczenia a zmiana struktury źródeł energii w Polsce, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, t. 14, z. 2.
 • Kamiński J. [2010], Modelowanie systemów energetycznych – ogólna metodyka budowy modeli, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, t. 13, z. 2.
 • Kasztelewicz Z. [2014], Doktryna energetyczna Polski na I połowę XXI wieku, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, t. 17, z. 3.
 • McCombie Ch., Jefferson M. [2016], Renewable and Nuclear Electricity: Comparison of Environmental Impacts, „Energy Policy”, vol. 96.
 • Nowa strategia energetyczna Litwy: Nadzieje na współpracę Polski [2016], CIRE, http://www.cire.pl/item,137282,1,0,0,0,0,0,nowa-strategia-energetyczna-litwy-nadzieje-na- wspolprace-polski.html (data dostępu: 18.10.2016).
 • Odyssee-Mure [2015a], Energy Efficiency Country Profile: Czech Republic, http://www.odyssee-mure.eu/publications/profiles/czech-republic-efficiency-trends-policies-english.pdf (data dostępu: 11.08.2016).
 • Odyssee-Mure [2015b], Energy Efficiency Country Profile: Denmark, http://www.odyssee-mure.eu/publications/profiles/denmark-efficiency-trends-policies.pdf (data dostępu: 11.08.2016).
 • Odyssee-Mure [2015c], Energy Efficiency Country Profile: Germany, http://www.odyssee-mure.eu/publications/profiles/germany-efficiency-trends-policies.pdf (data dostępu: 11.08.2016).
 • Odyssee-Mure [2015d], Energy Efficiency Country Profile: Lithuania, http://www.odyssee-mure.eu/publications/profiles/lithuania-efficiency-trends.pdf (data dostępu: 11.08.2016).
 • Odyssee-Mure [2015e], Energy Efficiency Country Profile: Poland, http://www.odyssee-mure.eu/publications/profiles/ (data dostępu: 11.07.2016).
 • Odyssee-Mure [2015f], Energy Efficiency Country Profile: United Kingdom, http://www.odyssee-mure.eu/publications/profiles/united-kingdom-efficiency-trends-policies.pdf (data dostępu: 11.08.2016).
 • Odyssee-Mure [2015g], Energy Efficiency Trends and Policies in the EU, http://www.odyssee-mure.eu/publications/br/ (data dostępu: 11.07.2016).
 • Odyssee-Mure [2015h], Energy Efficiency Trends for Households in the EU, http://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/ (data dostępu: 11.07.2016).
 • Odyssee-Mure [2015i], Energy Efficiency Trends in Industry in the EU, http://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/ (data dostępu: 11.07.2016).
 • Odyssee-Mure [2015j], Energy Efficiency Trends in Transport in the EU, http://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/ (data dostępu: 11.07.2016).
 • Olkuski T. [2014], Udział gazu w strukturze produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii w latach 2000–2012, „Rynek Energii, nr 3.
 • Popławski T. [2012], Problematyka budowy modelu długoterminowej prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną dla Polski, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, t. 15, z. 3.
 • Primary Energy Consumption [2016], Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_33&plugin=1 (data dostępu: 15.09.2016).
 • Riedel R. [2010], Supranationalisation of Energy Security in Europe. Theoretical Approaches, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa, z. 40.
 • Share of Renewable Energy in Gross Final Energy Consumption [2016], Eurostat, http://ec.europa.eu/ eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1 (data dostępu: 11.07.2016).
 • Simplified Energy Balances [2016], Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/energy-balances (data dostępu: 11.07.2016).
 • Szafrański A. [2014], Prawo energetyczne – wartości i instrumenty ich realizacji, C.H. Beck, Warszawa.
 • Szczerbowski R. [2015], Polityka energetyczna wybranych krajów europejskich a strategia energetyczna Polski, „Polityka energetyczna – Energy Policy Journal”, t. 18, z. 3.
 • Wyganowski J. [2010], Na Litwie: Nowa (stara) strategia, „Energia Gigawat”, nr 11.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-032ed98f-9f2f-4425-b7e8-e4e724917453
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.