Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 13 | 1 | 77-90

Article title

The analysis of the cold supply chain efficiency with the use of mobile technology

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Analiza efektywności zimnego łańcucha dostaw (cold supply chain) z wykorzystaniem technologii mobilnych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The efficiency of logistics processes is a very important decision-making aspect, both from financial point of view as well as in terms of processes at the operational level. Taking into account both the specific features of a cold supply chain as well as conditions of the comprehensive analysis of the efficiency of logistics processes, the significant aspect is the elaboration of the concept, which will allow to monitor and estimate realized processes with the possibility to obtain date in real time. The aim of this paper is to present the concept of monitoring of processes performed in a cold supply chain. Methods: The results of researches conducted in Polish companies in the first half of 2016 year as well as the literature review show the unsatisfied level of the use of the analysis of efficiency of logistics processes. These results were used to select conditions influencing the complexity of the analysis of efficiency of logistics processes. The researches were conducted in 152 logistics companies located in Wielkopolska voivodship. Results: The business product BluTrack of the Blulog company is the result of the elaborated concept. Various variants of the implementation of this tool in practice served as the methodology of the verification of the complexity of the implementation of this concept in monitoring and management of the cold supply chain. Conclusions: The analysis of efficiency of logistics processes is still not unambiguously defined despite many scientific studies. It causes problems in the business practice. The uniqueness of the cold supply chain introduces additional variables and criteria of estimation of efficiency of logistics processes. The presented study put the main focus on the use of mobile technologies for efficient monitoring and evaluation of efficiency of logistics processes in the cold supply chain. The result of the verification of the presented concept was the preparation of the tool, having the desired functionalities for the business practice.
PL
Wstęp: Efektywność procesów logistycznych jest bardzo ważnym aspektem decyzyjnym nie tylko w ujęciu finansowym, ale również w ujęciu procesowym na poziomie operacyjnym. Uwzględniając zarówno specyfikę cold supply chain, jak również uwarunkowania kompleksowej analizy efektywności procesów logistycznych, niezmiernie istotnym aspektem jest opracowanie koncepcji umożliwiającej monitorowanie i ocenę realizowanych procesów z możliwością pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji monitorowania procesów realizowanych w cold supply chain. Metody: Wyniki badań w polskich przedsiębiorstwach przeprowadzonych w I półroczu 2016 roku oraz badań literaturowych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania analiz efektywności procesów logistycznych. Na ich podstawie dokonano wyboru i zestawienia czynników wpływających na kompleksowość analizy efektywności procesów logistycznych. Badania w 152 przedsiębiorstwach logistycznych z województwa wielkopolskiego. Wyniki: Wynikiem opracowanej koncepcji jest produkt biznesowy BluTrack firmy Blulog. Poszczególne warianty zastosowania tego narzędzia w praktyce gospodarczej posłużyło jako metodologia weryfikacji kompleksowości zastosowania niniejszej koncepcji w monitorowaniu i zarządzaniu łańcuchem zimna. Wnioski: Analiza efektywności procesów logistycznych pomimo licznych odniesień literaturowych, wciąż jest niejednoznacznie zdefiniowana. Utrudnia to jej wykorzystanie w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. Specyfika łańcucha zimna wprowadza dodatkowe zmienne i kryteria oceny efektywności procesów logistycznych. W niniejszym artykule skoncentrowano się na prezentacji koncepcji wykorzystania technologii mobilnych w celu skutecznego monitorowania i oceny efektywności procesów logistycznych w łańcuchu zimna. Weryfikacja przedstawionej koncepcji skutkowała opracowaniem narzędzia, realizującego założone funkcjonalności w praktyce biznesowej.

Journal

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

77-90

Physical description

Contributors

  • BLULOG Sp. z o.o., Poland
  • Poznan School of Logistics, Poznań, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0333322b-c07a-4e8b-93ce-5392a3a13de8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.