Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(24) | 71-83

Article title

Czy gospodarka w Polsce jest innowacyjna?

Authors

Content

Title variants

EN
Is the Polish economy innovative?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł ma stanowić pewną przeciwwagę dla entuzjazmu, z jakim w wielu opracowaniach przedstawia się innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Dużo pisze się na temat działań innowacyjnych organizacji, przedsiębiorstw czy korporacji, podczas gdy wielokrotnie, pomimo posiadanego przez te podmioty potencjału innowacyjnego, opisywane działania nie zawsze mogą być zaliczane do przełomowych, liczących się w świecie rozwiązań innowacyjnych. Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie sformułowane w tytule. Metodą wykorzystaną w realizacji tego celu była analiza wybranych danych opublikowanych w oficjalnych źródłach (Komisja Europejska, GUS). Zaprezentowano wyniki najnowszego raportu Komisji Europejskiej dotyczącego innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej oraz pozycję Polski w przedstawionym rankingu. Analiza ta została poprzedzona uwagami metodologicznymi, wyjaśniającymi zasady klasyfikacji państw oraz sposoby budowy wykorzystywanych wskaźników. W dalszej części przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw oraz sposobów finansowania tej działalności, opierając się na badaniach opublikowanych przez GUS. Artykuł jest nie tylko przeglądem informacji zgromadzonych w podanych źródłach, ale przynosi również własne spostrzeżenia i wnioski, które potwierdzają tezę zawartą w sposób niejawny w tytule: gospodarka w Polsce powinna przejść jeszcze wiele przeobrażeń, aby można ją było nazwać gospodarką w pełni innowacyjną.
EN
This study is intended to be a counterweight to the enthusiasm with which many studies show how innovative Polish enterprises are. A lot has been written about innovation activities done by organisations, companies or corporations in Poland. However, despite innovation potential held by them, their activities may not always be regarded as breakthrough solutions, bearing any importance for the global economy. The aim of the study was to answer the question formulated in the title. The method used to achieve this goal was to analyze selected data, published in the official sources (the European Commission, the Central Statistics Office in Poland), as well as to present the results of the latest Innovation Union Scoreboard, with a special attention given to the innovation performance of Poland. This analysis was preceded by methodological notes explaining the principles of the classification of countries as well as methods applied for the construction of the indicators used in the study. Based on a study published by the CSO, the study later presents selected information on innovation activities of Polish enterprises and ways of financing these activities. The article is not only a review of the information gathered in the given sources, but it also contains its own findings and conclusions that support the opinion implied in the title: in order to be called a fully innovative economy, the Polish economy has to underg a lot of changes.

Year

Issue

Pages

71-83

Physical description

Dates

published
2014-06

Contributors

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów

References

  • EC (2013). Innovation Union Scoreboard 2013. European Commission. ISBN 978-92-79-27583-8. DOI: 10.2769/72530.
  • GUS (2013). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 1640-3630.
  • GUS (2013a). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010‒2012. Informacja sygnalna [PDF, dostęp: 2014-01-15]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; Urząd Statystyczny w Szczecinie. Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/dzial_innow_przed__sek_usl_2010_2012.pdf.
  • GUS (2013b). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010‒2012. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 2083-2672.
  • Portal Funduszy Europejskich (2014). Program Innowacyjna Gospodarka [online, dostęp: 2014-02-20]. Dostępny w Internecie: http://www.poig.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_poig.aspx.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-033429cb-088c-41f4-bcc4-0691cec60c01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.