Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | Vol 2, No 1 (2017) - Współczesne instrumenty zarządzania pro-jektami i procesamiWspółczesne instrumenty zarządzania pro-jektami i procesami | 30-39

Article title

Przesłanki dynamicznego zarządzania procesami

Content

Title variants

EN
Premises of dynamic process management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zarządzanie procesami stanowi przedmiot permanentnych dociekań zarówno w teorii jak i praktyce zarządzania organizacją. Przedmiot ten, dotyczy przede wszystkim doskonalenia zarządzania proce-sami w organizacji w kontekście ich intensyfikacji. Celem niniejszego artykułu jest próba rozpoznania oraz uzasadnienia realnych przesłanek zarządzania procesami w organizacji. W szczególności próba identyfikacji realnej przesłanki egzogenicznej konkretyzowanej informacją wyrażająca kontekst oto-czenia organizacji, która stanowi wiedzę zorientowaną na cel oraz endogenicznej konkretyzowaną przez: wyznawane wartości, cechy osobowościowe, właściwości temperamentu jak i postawy społecz-ne. W niniejszym artykule zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu, która pozwala na reflek-sję oraz sformułowanie stanowiska w zakresie roli i znaczenia podejścia przyczynowego w zarządza-niu procesami w organizacji.
EN
Process management constitutes the subject matter of permanent investigation both in theory and practice with regard to organization management. Article aims at an attempt to identify and account for feasible premises of process management in an organization. Particularly, an attempt to identify an exogenous feasible premise specified by information on the context of organization’s environment, which constitutes goal-oriented knowledge, and an endogenous one specified by: shared values, per-sonality traits, temperament features as well as social attitudes. In the article, the method of source literature analysis was applied in order to allow for reflection and formulate a standpoint in the field of importance and significance of the causal approach as regards process management in an organi-zation.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Agor, W. (1998). Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Augustynek, A. (2008). Psychologia. Jak ślimak piął się pod górę. Warszawa: Difin.
 • Bolesta-Kukułka, K. (2003). Decyzje menedżerskie. Warszawa: PWE.
 • Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
 • Bugdol, M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Warszawa: Difin.
 • Czubała, A. (2012). Podstawy marketingu. Warszawa: PWE.
 • Dziewiecki, M. (1999). Moralny wymiar ludzkiego działania: być człowiekiem to być odpowiedzialny. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/moralny_wymiar.html. Data dostępu: 01.06.2017.
 • Dziuba, D. (2000). Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informa-cyjnego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Flakiewicz, W. (1990). Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania. War-szawa: PWE.
 • Forlicz, S. (2008). Informacja w biznesie. Warszawa: PWE.
 • Gabryelczyk, R. ( 2006). ARIS w modelowaniu procesów biznesu. Warszawa: Difin.
 • Gasparski, W. (1996). Działalność gospodarcza z punktu widzenia filozofii: między prakseologią a etyką. Prakseologia.
 • Gomółka, Z. (2009). Doskonalenie funkcjonowania organizacji. Warszawa: Difin.
 • Griseri, P. (2002). Management knowledge a critical view. Hampshire: Palgrave.
 • Grudzewski, W. M. (2004). Metody projektowania systemów zarządzania. Warszawa: Difin.
 • Hamrol, A. (1998). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 • Juszczyk, S. (2000). Człowiek w świecie elektronicznych mediów  szanse i zagrożenia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kasprzak, T. (2005). Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Warszawa: Difin.
 • Kisielnicki, J. Turyna, J. (2012). Decyzyjne systemy zarządzania. Warszawa: Difin.
 • Korzeniowski, L. F. (2010). Menedżment. Podstawy zarządzania. Kraków: EAS.
 • Kowalczyk, J. (2009). Zarządzanie organizacją turystyczną. Warszawa: CeDeWu.
 • Kozłowska, M. Wprowadzenie do dojrzałości procesowej organizacji. http://martyna-kozlowska.pl/index.php?. Data dostępu: 01.06.2017.
 • Likert, R. (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill.
 • Mises, L. (1996). Podstawy wolności ekonomicznej. Prakseologia.
 • Mruk, H. (2004). Komunikowanie się w marketingu. Warszawa: PWE.
 • Niedbała, B. (2008). Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Niedbała, B., Sierpińska, M. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowie-dzialności w teorii i praktyce. Warszawa: PWN.
 • Niemczyk, A. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Nosal, Cz. S. (1997). Psychologia decyzji kadrowych. Strategie. Kryteria. Procedury. Kraków: Wy-dawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Nowak, L. (1972). Model ekonomiczny. Studium z metodologii ekonomii politycznej. Warszawa: PWE.
 • Nowosielski, S. (2009). Podejście procesowe w organizacjach. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Opolski, K. (2002). Doskonalenie jakości w bankach. Warszawa: CeDeWu.
 • Penc, J. (1996). Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Romanowska, M., Trocki, M. (2004). Podejście procesowe w zarządzaniu. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Sikora, T. (2010). Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersy-tetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Skrzypek, E., Hofman, M. (2010). Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, po-miar, usprawnianie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Słownik języka polskiego. (1960). Tom drugi. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Po-wszechna.
 • Słownik języka polskiego. (1965). Tom siódmy. Warszawa: PWN.
 • Stachowicz-Stanusch, A. (2007). Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę. Gliwice.
 • Szewczuk, W. (1998). Encyklopedia psychologii. Warszawa: Fundacja innowacja.
 • Ulrich, D. (2001). Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role. Kraków: Ofi-cyna Ekonomiczna.
 • Watson, T.J. (2001). W poszukiwaniu doskonałego zarządzania. Warszawa. Wydawnictwo: PWN.
 • Wikipedia. Temperament. https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperament. Data dostępu: 01.06.2017.
 • Wojciechowski, T. (2003). Marketing na rynku środków produkcji. Warszawa: PWE.
 • Woś, J., Rachocka, J., Kasperek-Hoppe, M. (2004). Zachowania konsumentów - teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2481-3490

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03387007-ffd3-433d-b919-bc6ff7a39f6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.