Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 27 | 221-239

Article title

Rodzina „sanktuarium” życia w obliczu współczesnych zagrożeń w świetle Evangelium Vitae Jana Pawła II

Content

Title variants

EN
The family as a “sanctuary” of life in the face of contemporary threats in the light of John Paul II’s Evangelium Vitae

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejsze studium podejmuje temat sakralności życia ludzkiego, będącego darem miłości Boga. Dzisiejszy kontekst ideologiczny, społeczny, kulturowy oraz filozoficzno-antropologiczne teorie nowego humanizmu postrzegają człowieka, a zarazem pozbawiają go jego najbardziej fundamentalnej personalnej tożsamości, godności i wartości, redukując przedmiotowo jego istotę. W encyklice Evangelium vitae Jan Paweł II wskazuje na rodzinę jako sanktuarium życia osobowego. Komunia miłości małżonków jest najbardziej naturalnym i zgodnym z porządkiem stworzenia środowiskiem dla przyjęcia nowego życia, jego ochrony i obrony podstawowych praw. W rodzinie ludzkie życie znajduje najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju opartego na bezwarunkowym darze miłości. W tak rozumianej rodzinie człowiek dzięki łasce Bożej staje się w pełni człowiekiem, zgodnie z zamysłem Stwórcy realizując cel, dla którego został powołany do istnienia: poznanie Boga i wejście z Nim w komunię życia i miłości.
EN
This study addresses the sacredness of human life as a gift of God’s love. Today’s ideological, social, cultural, and philosophical and anthropological theories of new humanism perceive human being and at the same time deprive him of his most fundamental personal identity, dignity and value, reducing his essence. In the encyclical Evangelium vitae, John Paul II points to the family as a sanctuary of personal life. The communion of love of the spouses is the most natural and compliant with the order of creation environment for the adoption of new life, its protection and defense of fundamental rights. In the family, human life finds the best conditions for growth and development based on an unconditional gift of love. In a family understood in this way, man, thanks to God’s grace, becomes fully human, in accordance with the plan of the Creator, realizing the purpose for which he was called to come into existence: getting to know God and entering with him a communion of life and love.

Keywords

Contributors

 • Papieski Uniwersytet Antonianum w Rzymie

References

 • Anderson, Carl. „Evangelium vitae e cultura postmoderna”. W: Evangelium vitae. Enciclica e commenti. Città del Vaticano: Libreria Editrica Vaticana, 1995.
 • Ćwik, Franciszek L. „Od kazuistyki do «religii przyjemnej»”, rozmowa z ks. prof. Michelem Schooyansem. Dostęp 18.12.2019. https://www.pch24.pl/od-kazuistyki-do-religii-przyjemnej,55162,i.html.
 • Francesco. „Lettera apostolica in forma di motu proprio «Summa familiae cura»”, che istituisce il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia” (8 settembre 2017). Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 2017. Dostęp 18.12.2019. http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20170908_summa-familiae-cura.html.
 • Gil Hellín, Francisco. „La famiglia al servizio della vita”. W: Commento interdisciplinare alla „Evangelium vitae”, a cura di Ramón Lucas Lucas. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997.
 • Giovanni Paolo II. „Esortazione Apostolica «Familiaris consortio» di Sua Santita Giovanni Paolo II all’episcopato al clero ai fedeli di tutta la chiesa cattolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi”. Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1981. Dostęp 18.12.2019. http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html.
 • Giovanni Paolo II. „Lettera enciclica «Centesimus Annus» del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel centenario della «Rerum Novarum»” (1 maggio 1991). Città del Vaticano: Libreria Editrica Vaticana, 1991. Dostęp 18.12.2019. http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html.
 • Giovanni Paolo II. Vittorio Messori, Varcare la soglia della speranza. Milano: Arnoldo Mondatori, 1994.
 • Grygiel, Stanisław, Ludmiła Grygiel. „Famiglia, quella di Wojtyla era una «pastorale integrale»”. Dostęp 18.12.2019. https://lanuovabq.it/it/famiglia-quella-di-wojtyla-era-una-pastorale-integrale.
 • Jan Paweł II. „«Evangelium vitae» Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego” (25 marca 1995). Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1995. Dostęp 18.12.2019. http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html.
 • Jan Paweł II. „«Redemptor hominis», w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli” (4 marca 1979). Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1979. Dostęp 18.12.2019. http://www.vatican.va/content/john¬-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html.
 • Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym «Familiaris consortio» do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego” (22 listopada 1981). Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1981. Dostęp 18.12.2019. http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html.
 • Jan Paweł II. „List Do Rodzin Gratissimam Sane Ojca Świętego Jana Pawła II z Okazji Roku Rodziny 1994” (2 lutego 1994). Dostęp 18.12.2019. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html.
 • Jan Paweł II. Encyklika „Sollicitudo rei socialis” Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia „Populorum progressio” (30 grudnia 1987). Wrocław: TUM, 1994.
 • Macario, Lorenzo. „Il vangelo della vita nelle relazioni familiari”. W: Educare alla vita. Studi sull’ „Evangelium vitae” di Giovanni Paolo II, a cura di Mario Toso. Roma: Las, 1996.
 • Malk. „Filozofia liberalna to morderczyni rodzin”. Crisis Magazine. Dostęp 18.12.2019. http://www.pch24.pl/filozofia-liberalna-to-morderczyni-rodziny,52161,i.html#ixzz66UIWbvsM.
 • Melina, Livio. Corso di bioetica. Il Vangelo della vita. Casale Monferrato: Piemme, 1996.
 • Morandé, Pedro. Persona, matrimonio y familia. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1994.
 • Przybytek. Symbolika przybytku (broszura) (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2012).
 • Ratzinger, Joseph. „Non uccidere”. W: „Evangelium vitae”: Enciclica e commenti. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1995.
 • Scola, Angelo. Il Mistero Nuziale. 2. Matrimonio – Famiglia. Roma: Pul–Mursia, 2000.
 • Sobór Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, red. Maria Przybył, 526–606. Poznań: Pallottinum, 2002.
 • Wojtyla, Karol. „Amore e responsabilità”. W: Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, a cura di Giovanni Reale e Tadeusz Styczeń. Milano: Bompiani, 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-033ed449-4f9c-4850-96a0-57eef75f826b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.