Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 36-44

Article title

Postawa klientów indywidualnych wobec stron internetowych operatorów logistycznych

Content

Title variants

EN
Individual Customers’ Attitude towards Logistic Operators’ Internet Sites
RU
Отношение индивидуальных клиентов к интернет-сайтам логистических операторов

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem rozważań jest przedstawienie postawy klientów indywidualnych wobec stron internetowych wybranych trzech operatorów logistycznych i informacji pozyskanych na podstawie tych stron. Przy opracowaniu zastosowano metodę pośrednich pomiarów sondażowych z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. Analizą zostały objęte strony internetowe wybranych europejskich operatorów logistycznych. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące wizualnej i funkcjonalnej części stron internetowych. Klienci indywidualni oceniali dostawcę usług logistycznych przy zakupach on-line pod kątem informacji zawartych na stronach internetowych. Wysoka ocena wizualnej i funkcjonalnej części stron internetowych przekłada się na pozytywną postawę nie tylko wobec dostawcy usług logistycznych, ale również sklepu internetowego oferującego produkty.
EN
An aim of considerations is to present the individual customers’ attitude towards Internet sites of the selected three logistic operators and information acquired on the basis of those sites. In the course of study, there was supplied the method of indirect survey measurements with the use of the technique of survey questionnaire. The analysis comprised Internet sites of the selected European logistic operators. There were presented research findings related to the visual and functional parts of Internet sites. Individual customers were assessing the provider of logistic services in the course of on-line shopping form the point of view of information contained on Internet sites. The high evaluation of the visual and functional parts of Internet sites translates into a positive attitude not only towards the logistic services provider but also the Internet shop offering products.
RU
Цель рассуждений - представить отношение индивидуальных клиентов к интернет-сайтам трех избранных логистических операторов и к информации, полученной на основе этих сайтов. При разработке применили метод косвенных зондажных измерений с использованием техники вопросника анкеты. Анализ охватил интернет-сайты избранных европейских логистических операторов. Представили результаты изучения, касающиеся визуальной и функциональной части интернет-сайтов. Индивидуальные клиенты оценивали поставщика логистических услуг при покупках онлайн с точки зрения информации, содержащейся на интернет-сайтах. Высокая оценка визуальной и функциональной части интернет-сайтов переводится в положительное отношение не только к поставщику логистических услуг, но и к интернет-мага- зину, предлагающему продукты.

Year

Issue

Pages

36-44

Physical description

Contributors

  • Politechnika Koszalińska

References

  • Chaberek M. (2010), Praktyczne i teoretyczne aspekty kontaminacji i atomizacji logistyki i informatyki ekonomicznej, (w:) Chaberek M., Jezierski A., Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
  • Gajewski S. (1997), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Kaczmarek B. (2009), Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą, (w:) Kiełtyka L., Multimedia w biznesie i zarządzaniu, Difin, Warszawa.
  • Kieżel E. (2004), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa.
  • Mazurek–Łopacińska K. (1995), Orientacja na nabywcę w działaniach polskich przedsiębiorstw, (w:) Przedsiębiorstwo – marketing – strategie, AE, Katowice.
  • Perechuda K. (1997), Organizacja wirtualna, Ossolineum, Warszawa-Wrocław.
  • Rudawska E. (2008), Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Śmigielska G. (2011), Handel w gospodarce opartej na wiedzy, (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, „Zeszyt”, nr 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  • Witek J. (2011), Zachowanie konsumentów, (w:) Rosa G., Perenc J., Zachowania nabywców, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03415d56-4436-4626-9670-42ab7e03db9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.