Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 3 | 201-210

Article title

Frozen future – ethical questions of social egg freezing

Content

Title variants

PL
Zamrożona przyszłość – etyczne kwestie zamrażania jajeczek z przyczyn społecznych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper aims at making a critical judgment about the practice of social egg freezing. Most papers on the ethical issues of oocyte cryopreservation for non-medical reasons seem to welcome the wide range application of the new fast freezing technology. This paper aims to challenge some of the assumptions used to justify this new practice. It does so by viewing partnership and parenthood in terms of individual biographies which need careful planning in our modern risk societies. Papers in favour of social egg freezing argue that it could serve as a tool to expand reproductive autonomy of women, and also as a means promoting gender equality. They also reason that it promoted a responsible planning of biographies, since it enabled women to postpone important decisions concerning reproductive issues or partnership. As a response I will try to show the inadequateness of these arguments by analysing the logic behind social egg freezing, and also the desires and misconceptions the method is associated with.
PL
Celem referatu jest krytyczny osąd stosowania zamrażania jajeczek z przyczyn społecznych. Większość prac na temat kwestii etycznych związanych z zamrażaniem jajeczek z przyczyn niemedycznych wydaje się zachęcać do szerokiego zastosowania nowej technologii szybko mrożącej. Praca ta ma na celu zakwestionować pewne założenia stosowane, by uzasadnić tę nową praktykę. Dokonuje się tego poprzez przegląd partnerstwa i rodzicielstwa w kategoriach indywidualnych biografii, które wymagają uważnego planowania w naszych współczesnych ryzykownych społeczeństwach. Prace opowiadające się za zamrożeniem jajeczek z przyczyn społecznych dowodzą, że może ono służyć jako narzędzie do rozszerzenia autonomii reprodukcyjnej kobiet, a także jako środek promujący równość genderową. Wnioskują też, że sprzyja odpowiedzialnemu planowaniu życia, gdyż umożliwia kobietom odłożenie decyzji dotyczących kwestii reprodukcji czy partnerstwa. W odpowiedzi Autor stara się pokazać nieadekwatność tych argumentów poprzez przeanalizowanie logiki ukrytej za zamrażaniem jajeczek z przyczyn społecznych, a także pragnienia i nieporozumienia, z jakimi metoda ta jest związana.

Journal

Year

Volume

3

Pages

201-210

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Theological College of Pécs

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0348bd48-2976-4ce6-b80b-b911b285ccc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.