PL EN


2016 | 26 | 2 | 177-190
Article title

Austriacka Prokuratoria Skarbu (Finanzprokuratur) cz. I: Historia i struktura Urzędu

Title variants
EN
Austrian State Treasury Solicitor’s Office (Finanzprokuratur) 1st Part: History and Structure of the Office
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prawna ochrona praw i interesów skarbu państwa w Austrii swoimi korzeniami sięga XI wieku. Wykształcone wówczas instytucje odpowiedzialne za tę ochronę stały się podwaliną do współcześnie funkcjonujących w Europie, w tym i w Polsce, rozwiązań prawnych i instytucjonalnych prawnej ochrony interesów państwa. Obecnie istniejący urząd Finanzprokuratur funkcjonuje na podstawie ustawy z 2008 r. Na czele tego organu stoi prezes, wspierany w swojej działalności przez prezydium. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Prokuratorii Skarbu są wyspecjalizowane departamenty. Zakres kompetencyjny tego organu obejmuje doradztwo prawne i zastępstwo procesowe organów państwa. Na wniosek jednak może wpierać również instytucje wykonujące funkcje publiczne lub dysponujące funduszami budżetowymi, jak np. fundacje.
EN
Roots of legal protection of the rights and interests of the state treasury in Austria are dated back in the eleventh century. Institutions established then and responsible for this protection became a framework for modern, operating nowadays in Europe, including Poland, legal and institutional instruments of protection of legal interests of the state. The existing currently Finanzprokuratur`s office operates under the act from 2008. At the head of this body stands the president, assisted in its operations by the bureau. The basic organizational units of the State Treasury Solicitor`s Office are specialized departments. The main competence of this office include legal counsel and representation of state bodies. At the request it may also support the institutions performing public functions or possessing budgetary funds, for example foundations.
Year
Volume
26
Issue
2
Pages
177-190
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie
References
 • Agudo Rui Alfonso, El advocatus fisci en Derecho romano, Universidad de la Rioja, Dykinson, Madrid 2006.
 • Auer Michael, Finanzprokuratur, die Zweite, http://www.rakwien.at/userfiles/file/Medien kooperationen/2008_06_17.pdf [dostęp: 3.01.2016].
 • Bericht des Finanzausschusses, http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/I/I_00 647/fnameorig_114765.html [dostęp: 25.02.2016].
 • Böhmer Peter, Ronald Faber, Die österreichische Finanzverwaltung und die Restitution entzogener Vermögen 1945 bis 1960, t. V, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Wien 2003.
 • Deutsche Enzyklopädie, hasło: Fiskalat, http://www.enzyklo.de/Begriff/Fiskalat [dostęp: 25.02.2016].
 • Dziurda Marcin (red.), Ustawa o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Fresacher Walther, Das Ende der Edlinger in Kärnten, t. I, Verlag des Kärntner Landesarchivs, Klagenfurt 1970.
 • Fritz Wolfgang, Fortschritt und Barbarei: Österreichs Finanzverwaltung im Dritten Reich, t. IX, Lit, Berlin 2011, s. 262-264.
 • Kremser Manfred (red.), Österreich, Finanzprokuratur. Anwalt und Berater der Republik: Festschrift zum 50. Jahrestag der Wiedererrichtung der österreichischen Finanzprokuratur, Kremser Manfred, Wien 1995.
 • Natascha Kampusch chce miliona euro odszkodowania, „Newsweek” z 9 sierpnia 2011 r. http://swiat.newsweek.pl/natascha-kampusch-chce-miliona-euro-odszkodowania,7296 2,1,1, html [dostęp: 26.02.2016].
 • Peschorn Wolfgang, Die Geschichte der Finanzprokuratur, https://finanzprokuratur.bmf.gv.at/historisches/Die_Geschichte_der_Finanzprokuratur.pdf?5b2e29 [dostęp: 21.03.2016].
 • Sitek Bronisław, Deontologia prawnicza w praktyce advocatus fisci i radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, [w:] Krzysztof Amielańczyk, Antoni Dębiński, Dariusz Słapek (red.), Prawo karne i polityka w prawie rzymskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 145-157.
 • Tkaczuk Marek, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, t. I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, praca doktorska nieopublikowana.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-034ddf3a-58b2-4c81-bf81-a09059e592ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.