PL EN


2014 | 2014 5(100) Międzypokoleniowe zarządzanie zasobami ludzkimi | 69-80
Article title

Organizational Climate: Workloads in Terms of Worker Age and Sex

Authors
Content
Title variants
PL
Klimat organizacyjny wobec obciążeń pracą w aspekcie wieku i płci pracownika
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The study deals with the importance of organizational climate (as understood by the Kolb concept) in terms of experiencing the nuisance factor and psychological costs of work. This issue was looked at in both its theoretical and empirical dimensions. A total of 464 persons were examined. The empirical material was analyzed statistically applying correlation analysis and one–way variance analysis. Results indicate that organizational climate is a significant determinant of intensity of the nuisance factor and psychological costs of work. The highest level of the nuisance factor and psychological costs of work is characteristic of examined individuals who work in an autocratic climate.
PL
W opracowaniu podjęto zagadnienie znaczenia klimatu organizacyjnego (według koncepcji Kolba) dla doświadczenia uciążliwości pracy i psychologicznych kosztów pracy. Problematykę zrealizowano w wymiarze teoretycznym i empirycznym. Zbadano 464 osoby. Materiał empiryczny poddano opracowaniu statystycznemu z wykorzystaniem analizy korelacji, jednoczynnikowej analizy wariancji. Otrzymano wyniki, wskazujące, iż klimat organizacyjny stanowi znaczące uwarunkowanie intensywności uciążliwości pracy i psychologicznych kosztów pracy. Najwyższy poziom uciążliwości pracy i psychologicznych kosztów pracy charakteryzuje badanych pracujących w klimacie autokratycznym.
Year
Pages
69-80
Physical description
Document type
article
Dates
published
2014-10-15
Contributors
 • A. Lubrańska, University of Lodz, Łódź, Poland
References
 • Andysz A., Merecz D. (2010). Działania organizacyjne zmierzające do minimalizacji/eliminacji niedopasowania zawodowego pracowników – propozycje dla pracodawców, w Merecz D. (red.), Dopasowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunkowania i skutki, Łódź, IM.
 • Baka Ł. (2013), Relacje społeczne w pracy jako moderator zależności: wymagania w pracy – zdrowie psychiczne i fizyczne nauczycieli, Psychologia Społeczna, nr 4.
 • Bańka A. (2000), Psychologia pracy, w Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 3, Gdańsk, GWP.
 • Biegańska K. (2008), Uciążliwości i psychologiczne koszty pracy. Negatywne aspekty funkcjonowania w roli właściciela firmy, Folia Psychologica, nr 12.
 • Biegańska K. (2013), Uwarunkowania psychologicznego funkcjonowania przedstawicieli różnych grup zawodowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, z. 5.
 • Chełpa S. (1993), Walidacja Kwestionariusza Klimatu Organizacyjnego Kolba, Przegląd Psychologiczny, nr 28.
 • Czapiński J. (2000), Niekliniczne wskaźniki zdrowia psychicznego Polaków, w Czabała J.Cz. (red.), Zdrowie psychiczne. Zagrożenia i promocja, Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Dudek B. (2000), Środowisko pracy jako potencjalne źródło zagrożenia dla zdrowia psychicznego, w Czabała J.Cz. (red.), Zdrowie psychiczne. Zagrożenia i promocja, Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Karney J.E. (2007), Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Warszawa, Wyd. Akademickie „Żak”.
 • Konarska M. (2007), Ergonomia w dyrektywach i normach, Bezpieczeństwo Pracy, nr 1.
 • Lipińska-Grobelny A., red. (2007), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, Wyd. UŁ.
 • Lipińska-Grobelny A. (2010), Kształtowanie marki organizacji przez kulturę organizacyjną firmy, w Zawadzka A.M. (red.), Psychologia zarządzania w organizacji, Warszawa, PWN.
 • Lipińska-Grobelny A. (2014), Zjawisko wieloracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Łódź, Wyd. UŁ.
 • Lubrańska A. (2011), Klimat organizacyjny a doświadczanie wypalenia zawodowego, Medycyna Pracy, nr 6.
 • Lubrańska A. (2014), Klimat organizacyjny jako wyznacznik emocjonalnych doświadczeń pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 • Łaguna M. (2004), Szkolenia, Gdańsk, GWP.
 • Ratajczak Z. (2006), Psychologiczne aspekty funkcjonowania współczesnych organizacji, w Ratajczyk Z., Bańka A., Turska E. (red.), Współczesna psychologia pracy i organizacji, Katowice, Wyd. UŚ.
 • Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, Warszawa, PWN.
 • Rogozińska-Pawełczyk A., Kołodziejczyk-Olczak I. (2008), Niezadowolenie i stres w pracy źródłem zachwiania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, w Sadowska-Snarska C. (red.), Kierunki działań na rzecz równowagi praca-życie-rodzina, Białystok, WSE.
 • Syper M. (2006), Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 • Świętochowski W. (2008), Klimat organizacyjny jako istotna właściwość miejsca pracy, w Skłodowski H. (red.), Polskie doradztwo dla młodzieży – idea czy rzeczywistość, Łódź, SWSPiZ.
 • Trempała J. (2002), Rozwój poznawczy, w Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, tom 3, Warszawa, PWN.
 • Warr P. (2003), Wykonywanie pracy a starzenie się siły roboczej, w Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk, GWP.
 • Ziaja-Guzy R. (2008), Badanie klimatu organizacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03517402-92ad-4c39-8d07-ad4c0a53caf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.