PL EN


2015 | 42 | 76-85
Article title

Aktywna polityka społeczna w rozwiązywaniu kwestii społecznych

Content
Title variants
EN
Active Social Policy in Solving Social Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po kryzysie energetycznym lat 70. następował stopniowy odwrót od dominującej koncepcji keynesizmu w polityce ekonomicznej, której założenia opierały się na dość silnie akcentowanym pobudzaniu popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego gospodarstw domowych oraz aktywnej roli państwa w gospodarce. Cały okres powojenny, zwłaszcza w Europie charakteryzował się budowaniem państwa dobrobytu, wysoką redystrybucyjnością dóbr oraz skupianiem uwagi na coraz większym dostępie szerokich kręgów społeczeństwa do zasobów i dóbr publicznych. Początek obecne-go stulecia przynosi nowe wyzwania dla polityki publicznej, związane jest to ze stałą ewolucją systemu rynkowego, w tym zmienną rolą państwa i instytucji publicznych w tym systemie. Dyskusja wokół państwa opiekuńczego w Europie toczy się już od co najmniej dwu dekad w związku z postępującym procesem globalizacji, ale także ostatnim kryzysem (początkowo finansowym, a później również gospodarczym). Ostatni kryzys jest także okazją do tworzenia nowych rozwiązań i koncepcji zarówno w obszarze polityki gospodarczej jak i polityki społecznej (a te dwie polityki są przecież ze sobą nierozerwalnie powiązane). Istotnym dopełnieniem skutecznej polityki gospodarczej jest efektywna polityka społeczna nakierowana na osiąganie celów mająca za zadanie włączanie szerokich grup społecznych w tworzenie PKB, a także aktywizację grup szczególnie zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem. Współcześnie następuje odejście od pasywnej dystrybucji pomocy w kierunku aktywnego oddziaływania – to właśnie cechuje aktywną politykę społeczną.
EN
After the energy crisis of the 70s gradual retreat of the dominant conception of Keynesian economic policy, whose principles were based on quite heavily accented stimulate investment and consumption demand of households and the active role of the state in the economy. The entire post-war period, especially in Europe was characterized by the building of the welfare state, high redystrybucyjnością goods and primary focus attention on increasing the general public access to resources and public goods. The beginning of this century brings new challenges for public policy, it is connected with the constant evolution of the market system, including the variable role of the state and public institutions in the system. Talk about the welfare state in Europe has been going on for at least two decades in connection with the ongoing process of globalization, but also the recent crisis (financial initially, and later economic). The recent crisis is also an opportunity to create new solutions and concepts both in the area of economic policy and social policy (and these two policies are still inextricably linked). An important contribution to effective economic policy is effective social policy aimed at achieving the goals mandated to enable large social groups to GDP, as well as the activation of groups at particular risk of marginalization and exclusion. Today takes a departure from the passive distribution of aid towards active interaction – it is characterized by active social policy.
Year
Issue
42
Pages
76-85
Physical description
Contributors
 • Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Bauman Z., 2001, Ponowoczesność jako źródło cierpień, wyd. Sic!, Warszawa.
 • Beck U., 2005, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Czech S., 2012, O legitymizacji państwa dobrobytu [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu, red. U. Zagóra-Jonszta, wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 • Danecki J., 1998, Kwestie społeczne, istota, źródło, zarys diagnozy [w:] Polityka spo-łeczna red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, 2009, red. J. Czapiński, Warszawa.
 • Frąckiewicz L., 2005, Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej [w:] Wykluczenie społeczne, red. L. Frąckiewicz, wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 • Fromm E., 1996,Zdrowe społeczeństwo, PiW, Warszawa.
 • http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/psus.pdf (dostęp: 20.07.2014 r.).
 • Grewiński M., 2014, Social Services Mix State jako nowatorski i przyszłościowy model polityki społecznej? [w:] Innowacje w polityce społecznej, red. E. Trafiałek, wyd. Śląsk, Katowice.
 • Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, 2005, red. S. Wronkowska, M. Zmierczak, PWN, Warszawa.
 • Krencik A., Supińska J., 2008, Reformy wprowadzające mechanizmy rynkowe do polityki społecznej [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, PWN, Warszawa.
 • Leszczyński M., 2005, Kształtowanie kapitału ludzkiego a walka z marginalizacją na rynku pracy [w:] Wykluczenie społeczne red. L. Frąckiewicz, wyd. UE w Katowi-cach, Katowice.
 • Leszczyński M., 2013, Decentralizacja funkcji społecznych państwa, „Colloquium” nr 3, AMW w Gdyni.
 • Polakowska-Kujawa J., 2006, Zachowania konsumenckie społeczeństw europejskich i ich uwarunkowania kulturowe [w:] Współczesna Europa w Procesie zmian, red. J. Polakowska-Kujawa, Difin, Warszawa.
 • Skrabacz A., 2012, Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Elip-sa, Warszawa
 • Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 • Szydlik-Leszczyńska A., Leszczyński M., 2014, Zmierzch państwa dobrobytu? O urynkowieniu polityki społecznej, Wyd. UG, Gdańsk.
 • Trafiałek E., 2014, Ubóstwo jako globalna i ponadczasowa kwestia społeczna [w:] Ubó-stwo jako globalna kwestia społeczna. Związki z przemocą, bezdomnością i wykluczeniem społecznym, red. E. Trafiałek, G. Pisarczyk, MOPR w Kielcach, UJK, Kielce.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0353bcb9-434d-4713-a9af-46cf6ae8c04f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.