Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3 |

Article title

Twórczość jako umiejętność wyjątkowa i powszechna:z naciskiem na zakres skojarzeń

Content

Title variants

EN
Art as a unique and universal skill: with emphasis on the range of associations

Languages of publication

Abstracts

PL
Umiejętność dokonywania dalekich i oryginalnych skojarzeń (asocjacji) jest niezbędna w powstawaniu twórczych pomysłów. Jest to jednak obszar niedostatecznie opisywany i eksplorowany. W niniejszym artykule podjęłam więc próbę uwypuklenia wagi procesów asocjacyjnych w twórczym generowaniu pomysłów. Zaczęłam od przeglądu teorii leżącej u podstaw zajmowania się twórczością w psychologii w ogóle. Następnie skupiłam się na ujęciu egalitarnym, według którego twórczość jest uniwersalną cechą przypisaną każdemu człowiekowi. Na kanwie obserwacji własnych opisałam i przeanalizowałam wagę dalekich skojarzeń w procesie twórczego rozwiązywania problemów, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Na koniec odpowiedziałam na pytanie, w jaki sposób rozwij ać twórczość.
EN
The ability to make remote and original associations is essential in the development of creative ideas. However, this is an area poorly described and explored. Therefore in this article I attempt to highlight the importance of associative processes in the generation of creative ideas. I begin by reviewing the theory which gives rise to creativity in psychology in general. I then focus on an egalitarian basis, according to which creativity is a universal feature assigned to each person. Based on my own observations I describe and analyze the importance of remote associations in the process of creative problem solving, both individually and collectively. At the end I answer the question of how creativity can be developed.

Year

Issue

3

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-1426

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03546e68-058f-4cf1-ac01-e2b457ba35e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.