PL EN


2018 | 60 | 15-36
Article title

Badania czytelnictwa w Polsce w kontekście wybranych paradygmatów nauk społecznych

Content
Title variants
EN
Research on Reading Practices in Poland in the Context of Selected Paradigms of Social Sciences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poddaje rozważaniom dwa rodzaje badań czytelnictwa w Polsce: ilościowe, przeprowadzane przez Bibliotekę Narodową, oraz jakościowe, zrealizowane przez pracowników naukowych Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Fundacji Centrum Cyfrowe. Nie są analizowane ich wyniki. Interesujące są metody i cele tych badań w kontekście filozoficznym – w kierunku wybranych metateorii, dzięki którym są możliwe. Podjęto próbę wskazania i krótkiego opisania niektórych paradygmatów nauk społecznych, które stoją za różniącymi się od siebie pod każdym względem projektami badawczymi podejmującymi odmiennie ten sam temat – czytelnictwo.
EN
The article deals with two types of reading research in Poland: quantitative, carried out by the National Library, and qualitative, made by the academic staff of the Faculty of Journalism, Information and Bibliology of the University of Warsaw, commissioned by the Centrum Cyfrowe Foundation. Their results are not analyzed. Interesting are the methods and goals of these research in a philosophical context – in the context of selected metatheses. An attempt is made here to indicate and briefly describe some of the paradigms of social sciences, which stand behind these research projects being different from each other in every aspect, but, however, regarding the same topic – reading.
Year
Volume
60
Pages
15-36
Physical description
Dates
published
2019-05-24
Contributors
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski
References
 • Babbie E., Paradygmaty, teoria i badania społeczne, [w:] Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.
 • Bilicki T., Krytyka autorytetu w pedagogice radykalnego humanizmu Ericha Fromma, „Studia z Teorii Wychowania”, Warszawa 2011, t. 2, nr 1 (2).
 • Blackburn S., Oxfordzki słownik filozoficzny, Warszawa 1997.
 • Burrel G., Morgan G., Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Londyn 1979, DOI: 10.2307/2392394.
 • Cisek S., Filozoficzne aspekty informacji naukowej, Kraków 2002.
 • Condorcet A.N., Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, tłum. E. Hartleb, Warszawa 1957.
 • Didier J., Słownik filozofii, tłum. K. Jarosz, Katowice 1995.
 • Giddens A., Nowe zasady metody socjologicznej, Kraków 2009.
 • Grygrowski D., Zybert E., Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze, Warszawa 2005.
 • Guba E.G., Lincoln Y.S., Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności, [w:] Metody badań jakościowych, red. N. Denzin, Y.S. Lincoln, tłum. K. Podemski, Warszawa 2009.
 • Hałas E., Jakie nowe zasady metody socjologicznej? O wielości socjologii interpretacyjnych, [w:] W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych, red. J. Leoński, A. Kołodziej-Durnaś, Szczecin 2005.
 • Heller M., Filozofia nauki, Kraków 2016.
 • Kaczmarek K., Paradygmat funkcjonalny Herberta Spencera, „Studia Socjologiczne” 2013, nr 2 (209), s. 32–46.
 • Karpiński A. J., Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych, Gdańsk 2006.
 • Kmita J., O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982.
 • Koredczuk B., Początki teorii bibliologii, Wrocław 2005, DOI: https://doi.org/10.14746/b.2007.11.14.
 • Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2009.
 • Lach E., Lévi-Strauss, tłum. P. Niklewicz, Warszawa 1998, DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-93131998000200005.
 • Łojewska M., Filozofia nauki i metodologia badań naukowych, Warszawa 1986.
 • Migoń K., Bibliologia – nauka o kulturze książki, „Nauka” 2005, nr 2, s. 49–57.
 • Migoń K., Nauka o książce wśród innych nauk społecznych, Wrocław 1976.
 • Niżnik J., Idea paradygmatu w naukach społecznych, „Człowiek i Światopogląd” 1979, nr 1, s. 143–150.
 • Popper K., Normal Science and its Dangers, [in:] Criticims and Growth of Knowledge, eds I. Lakatos, A. Musgrave, Cambridge 1970, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139171434.007.
 • Skarga B., Kłopoty intelektu. Między Comte’em a Bergsonem, Warszawa 2017.
 • Skwarnicki M., Czytelnictwo i metody jego badania, [w:] Problemy czytelnictwa w wielkich miastach. Krajowa Konferencja Bibliotekarska w Warszawie (2–4 czerwca 1958): referaty, przebieg obrad, red. S. Tazbir, Warszawa 1960.
 • Sławecki B., Paradygmaty w naukach społecznych, [w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie, red. D. Jemielniak, Warszawa 2012.
 • Socha I., Czytelnik w polskiej myśli bibliologicznej, [w:] Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, red. A. Żbikowska-Migoń, współ. A. Łuszpak, Wrocław 2011, s. 25–44.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.
 • Wajda A., Metodyka i organizacja czytelnictwa, Warszawa 1983.
 • Wendland M., Praktyki komunikacyjne jako praktyki społeczne w ujęciu historycznym, [w:] Historia idei komunikacji, red. M. Wendland, Poznań 2015, DOI: 10.15290/idea.2014.26.13, http://hdl.handle.net/11320/3208.
 • Wojciechowski J., Czytelnictwo, Kraków 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-035529b1-fb38-435f-929b-aaf56120cdf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.