Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3(32) |

Article title

Funkcje kuratora w postępowaniu z nieletnimi

Authors

Content

Title variants

EN
Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego, Płock 2001. Czajka W., Efektywność resocjalizacyjna umieszczenia nieletniego poza zakładem poprawczym, Warszawa 1979. Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978. Drapała K., Kulma R., Powrotność do przestępstwa nieletnich opuszczających zakłady poprawcze (raport z badań), „Prawo w Działaniu” 2014, nr 19. Ehrlich S., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1979. Gaberle A, Korcyl-Wolska M., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Gdańsk 2002. Górecki P., Stachowiak S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Zakamycze 2005. Gromek K., Kuratorzy sądowi. Komentarz, Warszawa 2005. Kobes P., Funkcje kuratora w polityce kryminalnej, Warszawa 2019. Kowalska-Ehrlich B., Zasady postępowania z nieletnimi i młodocianymi [w:] Prawne podstawy resocjalizacji i zapobiegania przestępczości, red. A. Krukowski, Warszawa 1983. Kwadrans Ł., Konaszewski K., Ośrodek kuratorski ośrodkiem wychowawczym na przejawy demoralizacji i czyny karalne dzieci i młodzieży, „Probacja” 2016, nr 3. Lernell L., Podstawy nauki polityki kryminalnej. Studia z zagadnień przestępstwa, odpowiedzialności i kary, Warszawa 1967. Paweł Kobes 43 Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, red. P. Górecki, V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2015. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa 1978. Stasikowski R., Funkcja regulacyjna administracji publicznej. Studium z zakresu nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji, Bydgoszcz – Katowice 2009. Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000. Sawicka K., Współczesne tendencje światowe w praktyce resocjalizacyjnej [w:] Podstawy procesu resocjalizacji, red. S. Górski, Warszawa 1987. Strzembosz A., Postępowanie w sprawach nieletnich w polskim prawie, Lublin 1984. Tendencje w zakresie spraw rejestrowanych w MS-S40 na koniec 2017 roku w odniesieniu do danych na koniec 2016 roku, Materiały KRK opracowane przez J. Wacławiaka. Rocznik Statystyczny, Warszawa 2016.

Languages of publication

Abstracts

PL
Funkcje realizowane przez kuratora w postępowaniu z nieletnimi wynikają nie tylko z przepisów określających jego zadania, ale także z ogólnych dyrektyw i celów postępowania z nieletnimi oraz z celów danych środków oddziaływania, w których kurator ma do spełnienia określoną rolę. Tym samym można mówić o modalności realizowanych przez kuratora funkcji, która polega na tym, że w ramach danego środka kurator realizuje różne funkcje, lecz dominuje jedna z nich. Modalny charakter pełnionych przez kuratora funkcji rzutuje na model kurateli realizowany w danym środku oddziaływania wobec nieletniego
EN
Tasks performed by a probation officer in proceedings with minors result not only from the provisions of law, but also from general directives and objectives of dealing with minors and from given measures of treatment, which affect specific roles that probation officers have to fulfil. Hence the modality of functions performed by them. This means that within a given measure of treatment a probation officer carries out various functions, one of which prevails. The modal nature of tasks fulfilled by a probation officer affects the custody model used towards a minor

Contributors

author

References

  • Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego, Płock 2001. Czajka W., Efektywność resocjalizacyjna umieszczenia nieletniego poza zakładem poprawczym, Warszawa 1979. Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978. Drapała K., Kulma R., Powrotność do przestępstwa nieletnich opuszczających zakłady poprawcze (raport z badań), „Prawo w Działaniu” 2014, nr 19. Ehrlich S., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1979. Gaberle A, Korcyl-Wolska M., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Gdańsk 2002. Górecki P., Stachowiak S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Zakamycze 2005. Gromek K., Kuratorzy sądowi. Komentarz, Warszawa 2005. Kobes P., Funkcje kuratora w polityce kryminalnej, Warszawa 2019. Kowalska-Ehrlich B., Zasady postępowania z nieletnimi i młodocianymi [w:] Prawne podstawy resocjalizacji i zapobiegania przestępczości, red. A. Krukowski, Warszawa 1983. Kwadrans Ł., Konaszewski K., Ośrodek kuratorski ośrodkiem wychowawczym na przejawy demoralizacji i czyny karalne dzieci i młodzieży, „Probacja” 2016, nr 3. Lernell L., Podstawy nauki polityki kryminalnej. Studia z zagadnień przestępstwa, odpowiedzialności i kary, Warszawa 1967. Paweł Kobes 43 Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, red. P. Górecki, V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2015. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa 1978. Stasikowski R., Funkcja regulacyjna administracji publicznej. Studium z zakresu nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji, Bydgoszcz – Katowice 2009. Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000. Sawicka K., Współczesne tendencje światowe w praktyce resocjalizacyjnej [w:] Podstawy procesu resocjalizacji, red. S. Górski, Warszawa 1987. Strzembosz A., Postępowanie w sprawach nieletnich w polskim prawie, Lublin 1984. Tendencje w zakresie spraw rejestrowanych w MS-S40 na koniec 2017 roku w odniesieniu do danych na koniec 2016 roku, Materiały KRK opracowane przez J. Wacławiaka. Rocznik Statystyczny, Warszawa 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
ISSN 1896-8333

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-035c21bc-b20b-46d7-a5fa-e0205152e442
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.