Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 66 | 225-235

Article title

Nowoodkryta ostroga typu lutomierskiego z półwyspu sambijskiego. Przyczynek do studiów nad kontaktami słowiańsko-bałtyjskimi

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The newly discovered spur of the Lutomiersk type from the Sambia Peninsula. A contribution to research on the Slavic-Baltic contacts

Year

Volume

66

Pages

225-235

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski
 • Институт Археологии Российской Академии Наук

References

 • Antoniewicz J. 1958. Jaki przebieg miała granica etniczna między Mazowszem a Prusami przed najazdem krzyżackim. (W:) E. Martuszewski (red.), Z dziejów Warmii i Mazur. Olsztyn, 19-24.
 • Antoniewicz J. 1960. Ślady handlu Słowian z Bałtami we wczesnym średniowieczu. Rocznik Olsztyński 3, 9-19.
 • Antoniewicz J. 1964. Problemy i potrzeby badań archeologicznych na północno-wschodnich ziemiach Polski. Acta Baltico-Slavica 1, 13-24.
 • Antoniewicz J. 1968. Niektóre średniowieczne skarby pruskie i litewskie i ich związki z Rusią. (W:) K. Jażdżewski (red.), Liber Iosepho Kostrzewski octogenario a veneratoribus dicatus. Wrocław, 540-550 oraz 4 ryc.
 • Antoniewicz J. 1969. Niektóre sporne aspekty kontaktów bałto-słowiańskich w świetle źródeł archeologicznych, onomastycznych i pisanych. Acta Baltico-Slavica 7, 105-116.
 • Bojarski J. 2002. Z badań nad pograniczem słowiańsko-pruskim we wczesnym średniowieczu. (W:) W. Chudziak (red.), Studia nad osadnictwem ziemi chełmińskiej 4. Toruń, 9-28.
 • Chudziak W. (red.) 1997. Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek). Studia i materiały, Toruń.
 • Chudziak W. 1999. Ze studiów nad pograniczem słowiańsko-bałtyjskim we wczesnym średniowieczu. Problem przynależności etnokulturowej Pomezanii w IX–XI wieku. (W:) M.F. Jagodziński (red.), Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha. Materiały z konferencji, 18–19 wrzesień 1997 r. Elbląg, 81-98.
 • Engel C. 1931. Beiträge zur Gliederung des jüngsten heidnischen Zeitalters in Ostpreußen. (W:) Congressus Secundus. Archaeologorum Balticorum. Rigae, 19.–23.VIII.1930. Riga, 313-326.
 • Gabriel I. 1988. Hof- und Sakralkultur sowie Gebrauchs- und Handelsgut im Spiegel der Kleinfunde von Starigard/Oldenburg. (W:) M. Müller-Wille (red.), Oldenburg – Wolin – Staraja Ladoga – Novgorod – Kiev. Handel und Handelsverbindung im südlichen und östlichen Ostseeraum während des frühen Mittelalters, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 69. Mainz, 103-291.
 • Gabriel I. 1991a. Handel und Fernverbindungen. (W:) M. Müller-Wille (red.), Starigrad/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein. Neumünster, 251-278.
 • Gabriel I. 1991b. Christentum und Heidentum, (W:) M. Müller-Wille (red.), Starigrad/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein. Neumünster, 279-306.
 • Grążawski K. 2006. Z najnowszych badań pogranicza słowiańsko-pruskiego w rejonie lubawsko-iławskim. Pruthenia 2, 119-143.
 • Grążawski K. 2009. Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII–XIII w. Studium nad rozwojem osadnictwa. Olsztyn.
 • Hensel W. 1956. Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Warszawa.
 • Jażdżewski K. 1949. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Lutomiersku pod Łodzią w świetle badań z r. 1949. Materiały Wczesnośredniowieczne 1, 91-191.
 • Kara M. 1993. Siły zbrojne Mieszka I. Z badań nad składem etnicznym, organizacją i dyslokacją drużyny pierwszych Piastów. Kronika Wielkopolska 3(62), 33-47.
 • Kaszewska E., Kaszewski Z. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Brześcia Kujawskiego pow. Włocławek. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 1, 365-434.
 • Kaźmierczyk J., Lasota Cz. 1979. Badania wykopaliskowe na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1977 r. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 20, 83-89.
 • Kempke T. 2000. Das Gräberfeld von Lutomiersk bei Łódź. (W:) A. Wieczorek, H.-M. Hinz (red.), Europas Mitte um 1000. Katalog. Stuttgart, 390-391.
 • Leciejewicz L. 1976. Słowiańszczyzna zachodnia. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Moszczyński A.W. 2003. Rubież słowiańsko-bałtyjska nad Wkrą w VIII–XI wieku na podstawie ceramiki ze stanowisk w Nowym Dworze, Tarczynach i Trzcinie. (W:) K. Grążawski (red.), Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie. Włocławek-Brodnica, 83-112.
 • Moszyński K. 1967. Kultura ludowa Słowian. 2:1. Kultura Duchowa. Kraków.
 • Nadolski A., Abramowicz A., Poklewski T. 1959. Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią. Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 7. Łódź.
 • Ostrów Lednicki. 2002. Ostrów Lednicki. Album. Bydgoszcz.
 • Ratajczyk Z. 2013a. Jednak ostrogi – brązowe okucia typu lutomierskiego w świetle najnowszych badań na cmentarzysku w Ciepłem, gm. Gniew. Slavia Antiqua 54, 287-305.
 • Ratajczyk Z. 2013b. The cemetery in Ciepłe – current research results. (W:) S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski (red.), Scandinavian culture in medieval Poland. Interdisciplinary Medieval Studies 2. Wrocław, 323-351.
 • Ratajczyk Z., Gardeła L., Kajkowski K. 2017. The World on a Spur: Unravelling the Cosmology of the Pagan Slavs/Świat na ostrodze. Odkrywanie kosmologii pogańskich Słowian. (W:) L. Gardeła, K. Kajkowski (red.), III International Interdisciplinary Meetings „Motifs through the Ages”, Book of Abstracts. Bytów, 33-42.
 • Sikora J. 2013. Akulturacja, wymuszona chrystianizacja czy migracja? Problem genezy wczesnośredniowiecznej inhumacji na Pomorzu. (W:) W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Migracje. Funeralia Lednickie – Spotkanie 15. Poznań, 135-146.
 • Szczepanik P. 2016. Rzeczywistość mityczna Słowian Północno-Zachodnich we wczesnym średniowieczu i jej materialne wyobrażenia. Toruń. Maszynopis rozprawy doktorskiej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Wachowski K. 2001. Elementy rodzime i obce w uzbrojeniu wczesnośredniowiecznym na Śląsku. Folia Archaeologica 23, 153-176.
 • Wachowski K. 2006. Funkcja okuć typu lutomierskiego. Archeologia Polski 51:1-2, 155-161.
 • Wadyl S. 2013. Some remarks on early medieval pottery in Prussia, (W:) M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Barbarians at the gates. A monograph based on material from the VI International Study Session on the History of Peoples of the Baltic Sea. Wolin 5–7 August 2011. Toruń, 206-223.
 • Wołoszyn M. 2010. Obecność ruska i skandynawska w Polsce w X-XII w. – wybrane problemy. (W:) M. Salomon, J. Strzelczyk (red.), Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu. Kraków, 299-334.
 • Wróblewski W., Nowakiewicz T. 2003. Ceramika „pruska” i „słowiańska” we wczesnośredniowiecznej Galindii. (W:) M. Dulinicz (red.), Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu. Lublin-Warszawa, 165-181.
 • Ziemlińska-Odoj W. 1992. Materiały do cmentarzyska wczesnośredniowiecznego ze stanowiska XI w Cerkiewniku, gmina Dobre Miasto. Zeszyty Muzeum Warmii i Mazur. Archeologia 1, 111-149.
 • Żak J. 1959. Uwagi o stylu zwierzęcym w sztuce wczesnośredniowiecznej na ziemiach polskich. Archeologia Polski 4:1, 7-27.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0079-7138

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-035ddc38-e089-4105-abd3-ed9c054f9f50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.