PL EN


2019 | 5 (51) | 381-390
Article title

The President as the Subject of Constitutional Responsibility in the Albanian Regulations

Content
Title variants
PL
Prezydent jako podmiot odpowiedzialności konstytucyjnej w albańskich regulacjach prawnych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article is an analysis of Albanian legal regulations concerning the constitutional responsibility of the president. President for committing a constitutional delict is responsible before the Constitutional Court. The proposal in this regard may submit a group of parliamentarians while parliament may put an indictment. If the Constitutional Court recognizes the merits of allegations made in the indictment, the president is deposited with the office.
PL
Tekst jest analizą albańskich regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta. Prezydent za popełnienie deliktu konstytucyjnego odpowiada przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wniosek w tej sprawie może złożyć grupa parlamentarzystów, a w stan oskarżenia stawia parlament. Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna zasadność zarzutów przedstawionych w akcie oskarżenia, to prezydent zostaje złożony z urzędu.
Year
Issue
Pages
381-390
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Budziło K., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Albanii, [in:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, eds. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010.
 • Chrzczonowicz P., Problem odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej, [in:] Konstytucjonalizm włoski i polski w aktualnych fazach ich przemian. Materiały z sympozjum. Toruń, 2 czerwca 2005, ed. Z. Witkowski, Toruń 2005.
 • Fusaro C., Il presidente della Repubblica. Il tutore di cui non riusciamo a fare a meno, Bologna 2003.
 • Garlicki L., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warsaw 1987, pp. 165, 173.
 • del Giudice F., La Costituzione Esplicata. La Carta fondamentale della Repubblica spiegata Articolo per Articolo, Napoli 2009.
 • Grabowska S., Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012.
 • Granat M., Zakres kompetencji sądów konstytucyjnych państw Europy Środkowej i Wschodniej w „innych sprawach”, „Przegląd Sejmowy” 2001, No. 4.
 • Jankowski T., System polityczny Albanii, [in:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, eds. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.
 • Konstytucja Albanii z 1998 roku, transl. D. Horodyński, E. Lloha, Introduction W. Milanowski, Warsaw 2001.
 • Ludwikowska A. M., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie przekształceń demokratycznych, Toruń 1997.
 • Ludwikowska A., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, Toruń 2002.
 • Marcic R., Verfassung Und Verfassunggericht, Vienna 1960.
 • Mortati C., Istituzioni di diritto publico, Padova 1991.
 • Nudel M.A., Konstitucyonnyj kontrol w kapitalisticzeskich gosudarstwach, Moscow 1968.
 • Wojnicki J., System konstytucyjny Albanii, Warsaw 2007.
 • Wojnicki J., Zgromadzenie. Parlament Albanii, Warsaw 2005.
 • Zwierzchowski E., Zakres działania europejskich trybunałów konstytucyjnych, „Studia Iuridica Silesiana” 1984, vol. 9.
 • Żukowski A., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Albanii, [in:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, eds. S. Grabowska, R. Grabowski, Warsaw 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-035de7e4-5d1b-48b4-a7c0-73182250dc35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.