Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | Tom 21 | 379-390

Article title

Sytuacja uwięzionych kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym

Content

Title variants

EN
A situation of imprisoned women during the interwar period

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W dwudziestoleciu międzywojennym powstał pierwszy akt prawny, który wprowadzał odrębność postępowania wobec kobiet przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej. Dostrzeżono, że sposoby i metody wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet powinny być inne niż wobec mężczyzn. Okres dwudziestolecia międzywojennego to początek formułowania się odrębnych przepisów w tej materii. Mimo początkowego traktowania uwięzionych kobiet jako homogenicznej populacji, zaczęto zwracać uwagę na potrzebę odmiennego postępowania z więźniarkami – szczególnie brzemiennymi i karmiącymi. Następowała powolna ewolucja uwzględniająca odrębności płci w oddziaływaniach penitencjarnych, zwłaszcza w kontekście karania dyscyplinarnego, rozmieszczenia w celach mieszkalnych, zatrudnienia, wyżywienia i wyposażenia kobiet. Wprowadzone wówczas rozwiązania niewątpliwie stanowią podwaliny więziennictwa polskiego, na podstawie których kształtował się funkcjonujący dzisiaj system penitencjarny. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie warunków życia kobiet osadzonych w polskich więzieniach w latach 1918–1939.
EN
The first legal document that introduced a distinction of treatment between imprisoned men and women was created during the interwar period. At that time, the need to differentiate the execution of the penalty methods between men and women was emphasized. This particular period initiated the beginning of formulating separate regulations related to the issue of imprisoned women. At first, they were treated as a homogeneous population. However, after some time, the need for alternative treatment of female prisoners, especially pregnant and breastfeeding, was noticed. Gradually, taking into account gender differences in the penitentiary interactions, slow evolution was taking place, especially in the context of disciplinary punishment, locating in prison cells, employment, board or permitted clothing. The solutions adopted at that time are considered to be the foundations of today’s Polish prison system. The aim of this article is to illustrate the living conditions of women imprisoned in Polish prisons in years 1918–1939.

Year

Volume

Pages

379-390

Physical description

Contributors

References

 • Bugajski Z., Neymark E. (2005), Aktualne zagadnienia i projekty reformy więziennictwa, [w:] J. Migdal, J. Raglewski (red.), Kara pozbawienia wolności. Zarys dziejów polskiej doktryny, prawa i praktyki penitencjarnej, Gdańsk: Wydawca ARCHE.
 • Car S. (1997), Dziesięciolecie więziennictwa polskiego, [w:] K. Urbański (red.), System penitencjarny II Rzeczypospolitej a więźniowie polityczni, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.
 • Czerwiec M. (1958), Więzienioznawstwo. Zarys rozwoju więziennictwa, Warszawa: Centralny Zarząd Więziennictwa.
 • Gordon M. (1990), Postępowanie ze skazanymi kobietami, [w:] A. Marek (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1988, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Janicki K. (2013), Upadłe damy II Rzeczpospolitej. Prawdziwe historie, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK.
 • Migdał J. (2011), Polski system penitencjarny w latach 1918–1928, Gdańsk: Wydawca ARCHE.
 • Migdał J. (2012), Polski system penitencjarny w latach 1928–1939, Gdańsk: Wydawca ARCHE.
 • Migdał J., Raglewski J. (2005), Kara pozbawienia wolności. Zarys dziejów polskiej doktryny, prawa i praktyki penitencjarnej, Gdańsk: Wydawca ARCHE.
 • Rabinowicz L. (1984), Struktura przestępczości w Polsce w świetle statystyki sądowej, [w:] T. Kolarczyk, J. R. Kubiak, P. Wierzbicki, Przestępczość kobiet. Aspekty kryminologiczne i penitencjarne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Pawlak K. (1990), Organizacja polskiego więziennictwa, [w:] A. Marek (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1988, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Pawlak K. (1995), Więziennictwo polskie w latach 1918–1939, Kalisz: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.
 • Pawlak K. (2008), Wykonanie kary więzienia i aresztu wobec kobiet w II Rzeczpospolitej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 58.
 • Pietrzak M., (2000), Sytuacja prawna kobiet w II Rzeczpospolitej, [w:] A. Żarnowska,
 • A. Szwarc (red.), Kobiety w Polsce międzywojennej. Równe prawa i nierówne szanse, Warszawa: Wydawnictwo „DiG”.
 • Urbański K. (1997), System penitencjarny II Rzeczypospolitej a więźniowie polityczni, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 roku w sprawie organizacji więziennictwa, (Dz. Ustaw poz. 271, 272).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego (Dz.U.R. P. Nr 29, poz. 272).
 • Dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych (Dz. Praw nr 15 z dnia 8 lutego 1919 r. poz. 202).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1932 nr 60 poz. 571).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-035e755f-3b5b-487b-8112-3199ee65af50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.