PL EN


2018 | 21 | 1 | 159-174
Article title

Determinanty readaptacji społecznej w narracjach byłych skazanych z Centrum Integracji „Pro Domo” w Krakowie

Authors
Content
Title variants
EN
Determinants of Social Readaptation in the Narratives of Ex-prisoners from the Integration Center “Pro Domo” in Krakow
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu prezentację determinantów procesu readaptacji społecznej w narracjach byłych skazanych przebywających w Centrum Integracji „Pro Domo” w Krakowie. Analizie poddane zostaną wypowiedzi siedmiu byłych skazanych dotyczące czynników sprzyjających i blokujących skuteczną readaptację. W narracjach byłych skazanych dominuje troska o społeczne funkcjonowanie ze szczególnym naciskiem na odbudowanie, jeśli to możliwe, więzi rodzinnych, podjęcie pracy i samodzielne utrzymanie się. Istotne staje się też pokonanie uzależnienia od środków odurzających. Mimo że badani doświadczają codziennych trudności, podejmują jednak wysiłek powrotu do społeczeństwa i ułożenia sobie życia na wolności. Sprzyja temu pobyt w domu przejściowym, który staje się dla nich szansą. We wnioskach autor prezentuje rekomendacje dla praktyki resocjalizacyjnej. Readaptacja asystowana daje o wiele większe szanse skutecznej readaptacji społecznej, niż pozostawienie byłego skazanego samemu sobie.
EN
The article aims to present the determinants of the process of social readaptation in the narratives of ex-prisoners from the “Pro Domo” Integration Center in Krakow. The analysis will cover the statements of seven ex-prisoners regarding factors which favor and block effective readaptation. The narratives of former convicts are dominated by concern for social functioning, with a special emphasis on rebuilding, if possible, family ties, taking up work and independent living. It is also important to overcome addiction to intoxicants. Despite the fact that the respondents experience everyday difficulties, they make the effort to return to society and set up a life of freedom. This is facilitated by staying in a halfway house, which represents an opportunity for them. In the conclusions, the author presents recommendations for resocialization practice. Assisted readaptation provides a much greater chance of effective social readaptation than leaving the ex-prisoners to themselves.
Year
Volume
21
Issue
1
Pages
159-174
Physical description
Contributors
References
 • Ambrozik W., Czynniki społecznej readaptacji byłych przestępców, w: Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, t. 2, red. B. Urban, J.M. Stanik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 184–196.
 • Ambrozik W., Proces readaptacji społecznej i jego istota, w: Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, t. 2, red. B. Urban, J.M. Stanik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 182–183.
 • Biel K., Readaptacja społeczna kobiet. Raport z badań, w: Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej, red. J. Kusztal, K. Kmiecik-Jusięga, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014. s. 247–268.
 • Bottoms A., Desistance, Social Bond and Human Agency, w: Explanation of Crime: Context, Mechanisms and Development, red. P.O. Wikstrom, R. Sampson, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 243–290.
 • Bottoms A., Shapland J., Learning to Desist in Early Adulthood: The Sheffield Desistance Study, w: Global Perspective on Desistance: Reviewing What we Know and Looking to the Future, red. J. Shapland, S. Farral, A. Bottoms, Routledge, London – New York 2016, s. 99–125.
 • Farrall S., Calverley A., Understanding Desistance From Crime: Theoretical Directions in Resettlement and Rehabilitation, Open University Press, Berk­shire 2006.
 • Fidelus A., Determinanty readaptacji społecznej skazanych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.
 • Laub J.H., Sampson R.J., Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70, Harvard University Press, Cambridge (MA) – London 2003.
 • Laurman-Jarząbek E., Mazur E., Zadania readaptacyjne wobec skazanych odbywających wieloletnią karę pozbawienia wolności, w: Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej, red. J. Kusztal, K. Kmiecik-Jusięga, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 159–193.
 • Link B.G., Phelan J.C., Conceptualizing Stigma, „Annual Review of Sociology”, 2001, nr 27, s. 363–385.
 • Machel H., Dewiacyjna tożsamość grupowa skazanych a ich readaptacja i reintegracja społeczna, w: Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, red. W. Ambrozik, A. Kieszkowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 41–52.
 • Marczak M., Uwięziona jednostka czy uwięziona rodzina? O funkcjonowaniu rodzin osób przebywających w warunkach izolacji więziennej, w: Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, red. W. Ambrozik, A. Kieszkowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 233–234.
 • Maruna S., Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives, APA, Washington (DC) 2001.
 • McIvor G., Murray C., Jamieson J., Desistance from Crime: Is it Different for Women and Girls?, w: After Crime and Punishment: Pathways to Offender Reintegration, red. S. Maruna, R. Immarigeon, Willan Publishing, Devon 2004, s. 181–197.
 • Muskała M., „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2016.
 • Rubacha K., Metodologiczne parametry pedagogiki resocjalizacyjnej, w: Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teo­retyczne i metodologiczne, red. M.H. Kowalczyk, M. Fopka-Kowalczyk, K. Rubacha, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017, s. 139–143.
 • Sampson R.J., Laub J.H., Understanding Variability in Lives through Time: Contributions of Life-Course Criminology, „Studies on Crime and Crime Prevention” 1995, nr 4, s. 143–158.
 • Uggen C., Work as a Turning Point in the Life Course of Criminals: A Duration Model of Age, Employment, and Recidivism, „American Sociological Review” 2000, nr 4, s. 529–546.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-035fc70c-9e4a-434f-ac19-36f7dfd3d61e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.