Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 55-72

Article title

Podstawa prawna odmownej decyzji administracyjnej

Title variants

EN
The legal basis for the negative administrative decision

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje decyzję odmowną tylko w jednym, i to dość specyficznym przypadku, a mianowicie w art. 151 § 1 pkt 1, jako rodzaj rozstrzygnięcia kończącego wznowione postępowanie. Poza tym przypadkiem wyraźnych podstaw prawnych do wydania decyzji odmownej w Kodeksie nie ma. Decyzja odmowna pojawia się znacznie częściej w przepisach materialnego prawa administracyjnego, które w różny sposób stanowią o jej podstawach. Nie jest dopuszczalne domniemywanie kompetencji do wydania decyzji odmownej, zwłaszcza poza obszarem jurysdykcji administracyjnej. Istotne znaczenie ma przeprowadzenie dystynkcji między decyzją odmowną a innymi formami negatywnej reakcji organu administracji na złożony doń wniosek, w tym postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania oraz decyzją o umorzeniu postępowania.
EN
The Code of Administrative Procedure provides for negative decision in only one, quite specific case, namely in art. 151 § 1 item 1, as a kind of decision terminating the resumed proceedings. Outside this case, the code provides no clear legal basis for refusals. Negative decisions occur more frequently in the rules of substantive administrative law, which determine its basis in various ways. Presuming competence to issue refusals is unacceptable, particularly outside administrative jurisdiction. It is important to conduct a distinction between a negative decision and other forms of an administrative authority’s negative response to submitted requests, including a decision not to initiate proceedings and a decision to discontinue proceedings.

Year

Issue

1

Pages

55-72

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-035fd50b-2f51-44de-8b13-ddaf7f568418
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.