PL EN


2018 | 524 | 44-53
Article title

Prezentacja kosztów postępowania upadłościowego w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rolą syndyka w postępowaniu upadłościowym zmierzającym do likwidacji majątku dłużnika jest sprawne i efektywne działanie w celu zaspokojenia wierzycieli w jak największym stopniu. Czynności syndyka podlegają kontroli sądu, wierzycieli oraz innych interesariuszy. Podstawową kategorią ekonomiczną wpływającą na efektywność postępowania są koszty upadłości. Sprawozdanie finansowe podmiotu postępowania upadłościowego powinno je zatem jednoznacznie identyfikować i prezentować. Celem artykułu jest propozycja modyfikacji sprawozdania finansowego, tak aby jednoznacznie ujawniało ono informacje o poniesionych i przewidywanych kosztach postępowania upadłościowego. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza literatury przedmiotu i regulacji prawnych. W artykule scharakteryzowano pojęcie kosztów upadłości oraz zaprezentowano możliwości ujawniania z większą szczegółowością informacji o tych kosztach w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej sporządzanych zgodnie z regulacjami polskiego prawa bilansowego.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0361f030-7428-45fb-b13e-4cd122e72726
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.