Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 7 | 13 | 13-39

Article title

Koncepcja "wojny nowej generacji" w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił ZBrojnych Federacji Rosyjskiej.

Content

Title variants

The concept of "modern warfare" formulated by strategists of the Russian Federation Armed Forces Headquarters.

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu przedstawienie genezy i głównych założeń rosyjskiej koncepcji wojny nowej generacji, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia walki informacyjnej, roli sił specjalnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w działaniach wojennych. Zamiarem autora jest także próba udzielenia odpowiedzi na pytania: czy założenia koncepcji wojny nowej generacji, zwanej na Zachodzie wojną hybrydową, są rzeczywiście założeniami nowatorskimi oraz czy znajdują odzwierciedlenie we współczesnej rosyjskiej praktyce wojskowej. Rosyjska koncepcja wojny nowej generacji – utożsamiana na Zachodzie z wojną hybrydową – jest syntezą rozwiązań znanych w przeszłości, a wyrażonych w myśli wojskowej powstałej w kręgach rosyjskiej białej emigracji i w ZSRR. W tym kontekście nowatorskiego charakteru wojny nowej generacji należy upatrywać jedynie w wykorzystaniu nowoczesnych środków techniki, co przyczyniło się do wzrostu znaczenia walki informacyjnej, sił specjalnych oraz tzw. wojny bezkontaktowej.
EN
The article is aimed at presenting the genesis and main assumptions of the Russian concept of modern warfare, taking into account the significance of information warfare, the role of special forces and the use of modern technologies for warfare activities. 68 J. Darczewska, Rosja zbroi się do „wojny informacyjnej” z Zachodem, „Biuletyn Kwartalny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa” 2014, nr 9, s. 3. I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY 39 The author also tries to answer the question: is the concept of “modern warfare”, in the West known as the hybrid warfare, a new idea indeed and whether it is really applied in modern Russian military policy. The Russian concept of the modern warfare – in the West identified with the hybrid warfare – is the synthesis of concepts already known in the past, exposed by the military thoughts within the circles of white Russian emigration and in the Soviet Russia. Hence, within the given context, the concept of modern warfare should be seen as the use of modern technology, which itself increased the importance of information warfare, special forces and the so-called no-contact warfare activities.

Year

Volume

7

Issue

13

Pages

13-39

Physical description

Dates

printed
2015-11-15

Contributors

 • dr, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie

References

 • Affek J., Reformy i modernizacja sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych” 2014, nr 1, s. 1–16.
 • Annual Review 2012, Estonian Internal Security Service.
 • Annual Review 2013, Estonian Internal Security Service.
 • Annual Review 2014, Estonian Internal Security Service.
 • Baev P., Neither Reform nor Modernisation. The Armed Forces Under and After Putin’s Command, w: The Politics of Security in Modern Russia, M. Galeotti (red.), London 2010, Ashgate, s. 69–89.
 • Barabanov M., Hard Lessons Learned: Russian Military Reform up to the Georgian Conflict, w: Brothers Armed: Military Aspects of the Crisis in Ukraine, C. Howard, R. Pukhov (red.), London 2014, s. 74–91.
 • Bartles Ch.K., McDermott R., Russia’s Military Operation in Crimea. Road – Testing Rapid Reaction Capabilities, „Problems of Post-Communism” 2014, nr 61, s. 46–63.
 • Berzins J., Russia’s New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy, Riga 2014.
 • Beskid J., Vojna novej generácie realizovaná na Kryme, w: 5. Medzinárodná vedecká konferencia Národná a medzinárodná bezpečnost. Zborník vedeckých a odborných prác, B. Ďurkech (red.), Liptovský Mikuláš 2014, s. 24−33.
 • Бреславский C.B., Российский спецназ нуждается в реформах. Новые инструменты обеспечения политической стабильности, w: Cпецназ ГРУ. Очерки истории. Кн. V: Новейшая история 1999–2010 гг., C.B. Козлов i in. (red.), Москва 2010, s. 366–373.
 • Carr J., Inside Cyber Warfare, Beijing–Cambridge–Farnham–Köln–Sebastopol–Tokyo 2012.
 • Charen M., Useful Idiots: How Liberals Got It Wrong in the Cold War and Still Blame America First, Lahnam 2003.
 • Chekinov S.G., Bogdanov S.A., The Nature and Content of a New Generation War, „Military Thought” 2013, nr 4, s. 12−23.
 • CIA’s Analysis of the Soviet Union 1947–1991. A Documentary Collection, G.K. Haines, R.E. Legget (red.), Washington 2001.
 • Чекинов С.Г., Богданов C.A., Асимметричные действия по обеспечению военной безопасности России, „Военная мысль” 2010, nr 3, s. 13−22.
 • Чекинов С.Г., Центр военно-стратегических исследований Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. История и современность, „Военная мысль” 2010, nr 1, s. 3−5.
 • Чекинов С.Г., Богданов C.A., О характере и содержании войны нового поколения, „Военная мысль” 2013, nr 10, s. 13−25.
 • Чекинов С.Г., Богданов C.A., Влияние непрямых действий на характер современной войны, „Военная мысль” 2011, nr 6, s. 3−13.
 • Чибисов H.H., Водкин H.A., Информационно-ударная операция, „Армейский сборник” 2011, nr 3, s. 46–50.
 • Czuperski M., Herbst J., Higgins E., Polyakova M., Wilson D., Hiding in Plain Sight. Putin’s War in Ukraine, Washington 2015.
 • Чуприн K.B., Вооруженные силы стран СНГ и Балтии. Cправочник, Минск 2009.
 • Darczewska J., Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle doktryny wojennej Rosji, Warszawa 2015, OSW.
 • Долгополов A.B., Богданов C.A., Эволюция форм и способов ведения вооруженной борьбы в сетецентрических условиях, „Военная мысль” 2011, nr 2, s. 49–58.
 • Franke U., War by Non-military Means. Understanding Russian Information Warfare, Stockholm 2015.
 • Freedman L., Ukraine and the Art of Limited War, „Survival: Global Politics and Strategy”, 2014–2015, nr 56, s. 7–38.
 • Fryc M., Polska strategia obronności wobec zagrożenia militarnego z elementami „wojny hybrydowej”, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr 33, s. 61–79.
 • Galeotti M., ‘Hybrid War’ and ‘Little Green Men’: How It Works, and How It Doesn’t, w: Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives, R. Sakwa, A. Pikulicka-Wilczewska (red.), Bristol 2015, s. 156–165.
 • Galeotti M., Shumate J., Russian Security and Paramilitary Forces since 1991, London 2013.
 • Гареев M.A., Итоги деятельности Академии военных наук за 2013 год и задачи академии на 2014 год, „Вестник Академии военных наук” 2014, nr 1, s. 7–14.
 • Гареев M.A., Проблемы стратегического сдерживания в современных условиях, „Военная мысль” 2009, nr 4, s. 2−10.
 • Gareev M.A., If War Comes Tomorrow? The Contours of Future Armed Conflict, London 1998.
 • Герасимов B., Ценность науки в предвидении, „Военно-промышленный курьер” 2013, nr 8, s. 1–3.
 • Герасимов B., Роль Генерального штаба в организации обороны страны в соответствии с новым Положением о Генеральном штабе, утвержденным Президентом Российской Федерации, „Вестник Академии военных наук” 2014, nr 1, s. 14–23.
 • Герасимов B., Россия решила создать силы специальных операций «РИА Новости», [online] z 6 marca 2013 r., http://ria.ru/defense_safety/20130306/926091973.html.
 • Gillespie P.G., Weapons of Choice: The Development of Precision Guided Munitions, Alabama 2006.
 • Glantz M.D., Soviet Military Intelligence in War, New York 1990.
 • Glantz M.D., Soviet Military Operational Art: In Pursuit of Deep Battle, New York 1991.
 • Godson R., Schultz R.H., ’Active Measures’ in Soviet Strategy, w: Soviet Foreign Policy in a Changing World, R.F. Laird, E.P. Hoffman (red.), New York 1986, s. 207–219.
 • Godson R., Schultz R.H., Dezinformatsia. Active Measures in Soviet Strategy, New York 1984.
 • Горбачев Ю.Е., Сетецентрическая война: миф или реальность?, „Военная мысль” 2006, nr 1, s. 70–73.
 • Горбунов B.H., Богданов C.A., О характере вооруженной борьбы в ХХI веке, „Военная мысль” 2009, nr 3, s. 2−15.
 • Grabowski T.W., Rosyjska siła. Siły Zbrojne i główne problemy polityki obronnej Federacji Rosyjskiej w latach 1991–2010, Częstochowa 2011, Instytut Geopolityki.
 • Хамзатов M.M., Влияние концепции сетецентрической войны на характер современных операций, „Военная мысль” 2006, nr 7, s. 13 – 18.
 • Hurwitz R., A New Normal? The Cultivation of Global Norms as Part of a Cyber Security Strategy, w: Conflict and Cooperationin Cyberspace. The Challenge to National Security, P.A. Yannakogeorgos, A.B. Lowther (red.), New York 2014, s. 233–265.
 • Итоги деятельности Сергея Шойгу за год работы на посту министра обороны России, Москва 2013.
 • Иванович M.C., Чукляев И.И., Терминологический базис в области информационного противоборства, „Концептуальные аспекты кибербезопасности” 2014, nr 1, s. 13–21.
 • Jonsson O., Seely R., Russian Full–Spectrum Conflict: An Appraisal After Ukraine, „The Journal of Slavic Military Studies” 2015, nr 28, s. 1–22.
 • Кадетов B.B., Применение войск специального назначения в современных условиях, „Военная мысль” 1995, nr 4, s. 23–28.
 • Карякин B.B., Стратегии непрямых действий, «мягкой силы» и технологии «управляемого хаоса» как инструменты переформатирования политических пространств, „Информационные войны” 2014, nr 3, s. 29–39.
 • Казачков Г., Тактика спецназа, Ростов-на-Дону 2006.
 • Коновалов И.П., O.B. Валецкий O.B., Эволюция частных военных компаний, Пушкино 2013.
 • Контрразведывательный словарь, Л.В. Каленская, Ю.И. Смирнов (red.), Москва 1972.
 • Конышев B.H., Сергунин A.A., Дискуссии о войнах будущего в российском экспертно–аналитическом сообществе: мифы и реальность, „Проблемы национальной стратегии” 2013, nr 4, s. 100–114.
 • Козлов C.B., Какой спецназ нужен России?, w: Cпецназ ГРУ. Очерки истории. Кн. V: Новейшая история 1999–2010 гг., C.B. Козлов i in. (red.), Москва 2010, s. 393–404.
 • Kozłowski A., Cyberwojownicy Kremla, w: Formatowanie Ukrainy. Antologia publikacji portalu „Geopolityka.org”. t. 1: W cieniu EuroMajdanu (21 XI 2013–27 VI 2014), M. Domagała, R. Potocki (red. nauk.), Warszawa 2015, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, s. 311−319.
 • Kraj K., Ukraina i мятежевойнa, „E-Terroryzm” 2014, nr 7, s. 11–22.
 • Квачков B.B., Некоторые положения теории специальной операции и необходимость Сил Специального назначения в составе ВДВ, w: Cпецназ ГРУ. Очерки истории. Кн. V: Новейшая история 1999–2010 гг., C.B. Козлов i in. (red.), Москва 2010, s. 393–404.
 • Квачков B.B., Применение Войск Специального Назначения в современных условиях, w: Cпецназ ГРУ. Очерки истории. Кн. V: Новейшая история 1999–2010 гг., C.B. Козлов i in. (red.), Москва 2010, s. 373–377.
 • Квачков B.B., Спецназ России, Москва 2007.
 • Laruelle M., Russia’s Bedfellowing Policy and the European Far Right, „Russian Analytical Digest” 2015, nr 167, s. 2–5.
 • Lavrov A., Russian Again: The Military Operation for Crimea, w: Brothers Armed: Military Aspects of the Crisis in Ukraine, C. Howard, R. Pukhov (red.), London 2014, s. 157–187.
 • Лепский B.E., Рефлексивный анализ технологий управляемого хаоса как оружия разрушения субъектности развития, „Рефлексивные процессы и управление. Международный научно-практический междисциплинарный журнал” 2010, nr 10, s. 5–23.
 • Liddell Hart B., The Strategy of Indirect Approach, New York 1964.
 • Ляпоров B.H., Реальна ли «мягкая сила» России?, w: Имидж России «после Крыма»: парадоксы информационной войны: материалы научной конференции кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 18 ноября 2014 г., И.А. Василенко (red.), Москва 2014, s. 19–23.
 • Main S.J., The ‘Brain’ of the Russian Army: The Centre for Military-Strategic Research, General Staff (TsVSI GSh), 1985–2000, „Journal of Slavic Military Studies” 2000, nr 13, s. 47−62.
 • Major C., Mölling Ch., Eine hybride Sicherheitspolitik für Europa. Resilienz, Abschreckung und Verteidigung als Leitmotive, „Stiftung Wissenschaft und Politik Aktuell” 2015, nr 31, s. 1–4.
 • Mastriano D., O’Malley D., A U.S. Army War College Analysis of Russian Strategy in Eastern Europe, an Appropriate U.S. Response, and the Implications for U.S. Landpower, Carlisle 2015.
 • Mattsson P., Eklund N., Russian Operational Art in the Fifth Century, „Revista de Ciências Militares” 2013, nr 1, s. 29–47.
 • McDermott R., Brothers Disunited: Russia’s Use of Military Power in Ukraine, Fort Leavenworth 2015.
 • McDermott R., Russian Spetsnaz Personnel Detained in Ukraine, „Eurasia Daily Monitor” [online] 2015, nr 12, http://www.jamestown.org.
 • McDermott R., The Brain of the Russian Army: Futuristic Visions Tethered by the Past, „Journal of Slavic Military Studies” 2014, nr 27, s. 4–35.
 • Месснер Е.Э., Лик современной войны, w: Военная мысль в изгнании. Творчество русской военной эмиграции, И.В. Домнин (red.), Москва 1999, s. 363–404.
 • Месснер Е.Э., Всемирная мятежевойна, Москва 2004.
 • Немцов Б., Путин. Война. Независимый экспертный доклад, И. Яшин, О. Шорина (red.), Москва 2015.
 • Nikolsky A., Little, Green and Polite: The Creation of Russian Special Operations Forces, w: Brothers Armed: Military Aspects of the Crisis in Ukraine, C. Howard, R. Pukhov (red.), London 2014, s. 124–135.
 • Norberg J., Westerlund F., Franke U., The Crimea Operation: Implications For Future Russian Military Interventions, w: A Rude Awakening. Ramifications of Russian Aggression Towards Ukraine, N. Granholm, J. Malminen, G. Persson (red.), Stockholm 2014, s. 41–51.
 • Nye J.S., Soft Power: The Means To Success in World Politics, New York 2004.
 • Papp D.S., Soviet Unconventional Conflict Policies and Strategies in the Third World, „The Journal of Conflict Studies” 1988, nr 8, s. 26–59.
 • Pawlikowicz L., Organizacja, zadania oraz wybrane problemy funkcjonowania legalnych rezydentur zagranicznych wywiadu KGB w latach 1954–1991, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydanie specjalne”, Warszawa 2013, s. 134–149.
 • Павловский A.A., К вопросу об эволюции развития теории войн и военного искусства в истории человечества. Войны XXI века, „Наука и военная безопасность” 2003, nr 1, s. 9–12.
 • Persson G., Vendil Pallin C., Setting the Scene. The View From Russia, w: A Rude Awakening. Ramifications of Russian Aggression Towards Ukraine, N. Granholm, J. Malminen, G. Persson (red.), Stockholm 2014, s. 25–34.
 • Plater-Zyberk H., Russia’s Contribution as a Partner in the War on Terrorism, Carlisle 2014.
 • Подсобляев Е.Ф., Спорные вопросы теории бесконтактных войн, „Военная мысль” 2006, nr 2, s. 25−33.
 • Potocki R., Raport Niemcowa [online], http://geopolityka.org/analizy/robert-potocki-raport-niemcowa.
 • Potocki R., Miłoszewska D., Rola soft power w środowisku międzynarodowym, w: Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku. Między teorią a praktyką, A. Zaremba, B. Zapała (red.), Toruń 2010, Adam Marszałek, s. 47–61.
 • Раскин A.B., Тарасов И.В., Информационное противоборство в современной войне, „Информационные войны” 2014, nr 4, s. 2–7.
 • Расторгуев C., Информационные войны – угроза для цивилизации, „Литературная газета” [online] 2013, nr 42, http://www.lgz.ru/article/-42-6435-23-10-2013/informatsionnye-voyny-ugroza-dlya-tsivilizatsii-/.
 • Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2014 r. [online], http://www.abw.gov.pl/pl/pobierz/raporty/575,Raporty.html.
 • Renz B., Russian Military Capabilities after 20 Years of Reform, „Survival: Global Politics and Strategy” 2014–2015, nr 56, s. 61–84.
 • Rogoża J., Kreml „zagospodarowuje” europejską skrajną prawicę [online], http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-03-25/kreml-zagospodarowuje-europejska-skrajna-prawice.
 • Romerstein H., Disinformation as a KGB Weapon in the Cold War, „Journal of Intelligence History” 2001, nr 1, s. 54–67.
 • Сайфетдинов Х.И., Информационное противоборство в военной сфере, „Военная мысль” 2014, nr 7, s. 38–42.
 • Shultz R., The Soviet Union and Revolutionary Warfare: Principles, Practices, and Regional Comparisons, Stanford 1988.
 • Schuman T.D., Love Letter to America, Los Angeles 1984.
 • Schuman T.D., No Novosti is Good News, Los Angeles 1985.
 • Семенов B.B., Руководство по инженерным средствам и приемам маскировки сухопутных войск. Часть 1. Средства и приемы маскировки войск, Москва 1986.
 • Сергеев H.A., Ковалев B.И., Технология достижения политического господства с использованием «мягких» методов воздействия на основе организационного механизма «захвата в клещи» „Информационные войны” 2014, nr 4, s. 31–39.
 • Сергеев H.A., К вопросу об актуальности создания ситуационных центров слежения за социально-политической обстановкой в проблемных регионах в условиях комплексного применения «мягкой» и «жесткой» силы, „Информационные войны” 2014, nr 4, s. 38–40.
 • Север A., Колпакиди A., Спецназ КГБ. Гриф секретности снят!, Москва 2012.
 • Север A., Колпакиди A., Спецназ ГРУ. Самая полная энциклопедия, Москва 2012.
 • Siegert J., The Return of Ideology – Russia’s New Sense of Mission, „Russian Analytical Digest” 2014, nr 148, s. 9–11.
 • Сладков A., Новый российский спецназ для заграницы [online], Телеканал «Россия–24», программа «Вести недели» (выпуск от 28 апреля 2013 года), https://www.youtube.com/watch?v=Ign7n03tXxw.
 • Слипченко В.И., Войны нового поколения: дистанционные бесконтактные, Москва 2004.
 • Соколовский В.Д., Военная стратегия, Москва 1963.
 • Sołkiewicz H., Wojna przyszłości – wojną niekontaktową (wg aktualnych poglądów rosyjskich), „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2009, nr 41, s. 71–112.
 • Sykulski L., Koncepcja Radykalnego Podmiotu i „Czwarta Teoria Polityczna” Aleksandra Dugina w kontekście bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej „Przegląd Geopolityczny” 2014, nr 8, s. 229–242.
 • Świerczek M., Federalna Służba Bezpieczeństwa i jej rola w polityce wewnętrznej Kremla. Wstęp do zagadnienia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydanie specjalne”, Warszawa 2013, s. 31 – 50.
 • Шафаревич И.Р., Социализм как явление мировой истории, w: Полное собрание сочинений, t. 1, О.А. Платонов (red.), Москва 2014, s. 165–657.
 • Шамин И.В., Концептуальные особенности «стратегии непрямых геополитических действий» как «непрямой технологии» осуществления межгосударственного противоборства, „Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского” 2011, nr 2, s. 312–317.
 • Шамин И.В., Своеобразие «американского варианта» концептуальной модели ведения геополитической борьбы между государствами «стратегия непрямых геополитических действий», „Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского” 2010, nr 6, s. 284 – 293.
 • Tamminga O., Hybride Kriegsführung. Zur Einordnung einer aktuellen Erscheinungsform des Krieges, „Stiftung Wissenschaft und Politik Aktuell” 2015, nr 27, s. 1–4.
 • Thomas T.L., Dialectical Versus Empirical Thinking: Ten Key Elements of the Russian Understanding of Information Operations, „Journal of Slavic Military Studies” 1998, nr 11, s. 40–62.
 • Umbach F., Das rote Bündnis: Entwicklung und Zerfall des Warschauer Paktes 1955 bis 1991, Berlin 2005.
 • Вершинин К.В., Военный мозг с непрофессиональными извилинами, w: Cпецназ ГРУ. Очерки истории. Кн. V: Новейшая история 1999–2010 гг., C.B. Козлов i in. (red.), Москва 2010, s. 315–332.
 • Winnerstig M., Tools of Destabilization. Russian Soft Power and Non-military Influence in the Baltic States, Stockholm 2014.
 • Владимиров А.И., Основы общей теории войны. Часть I: Основы теории войны, Mocква 2013.
 • Wojnowski M., Konflikt rosyjsko-ukraiński jako przykład realizacji doktryny geopolitycznej Aleksandra Dugina i koncepcji „wojny buntowniczej” Jewgienija Messnera, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, s. 58–91.
 • Воробьев И.Н., Информационно-ударная операция, „Военная мысль” 2007, nr 6, s. 14–21.
 • Воробьев И.Н., Киселев B.A., Эволюция принципов военного искусства, „Военная мысль” 2008, nr 8, s. 2−9.
 • Воробьев И.Н., Киселев B.A., Высокоточное сражение, „Военная мысль” 2006, nr 11, s. 15 – 22.
 • Wrzosek M., Konflikt rosyjsko-ukraiński a zmiany w teorii prowadzenia działań militarnych, „Kwartalnik Bellona” 2014, nr 4, s. 11–23.
 • Зайцев A., Партизанскими методами cовременная армия должна уметь воевать без линии фронта, „Военно-промышленный курьер” [online], 2014, nr 32, http://www.vpk-news.ru/articles/21649.
 • Żuber M., Infrastruktura krytyczna jako obszar potencjalnego oddziaływania terrorystycznego, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2014, nr 8, s. 178–197.

Notes

PL

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-1335

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0363d4a9-0657-4d94-b78e-556ca2bd2ab3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.