Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 63 | 3: Teologia moralna | 5-17

Article title

Dziecko ofiarą antykultury przemocy

Title variants

EN
A Child as a Victim of the Anti-Culture of Violence

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Violence against children has different forms and calls for various measures to eliminate it. However, this will be possible, when will determine not only the symptoms, but also the source of violence. These sources should be seen not only in the material conditions of the family, but also in the contemporary culture, that by creating the space for violence, it rather becomes an anticulture. The child becomes the victim of a „culture” based only on the material values, moral relativism and religious skepticism. Violence is also born of lies, manipulation, selfishness, consumerism, utilitarianism, extreme liberalism.
EN
Przemoc wobec dziecka posiada różnorakie formy i domaga się podjęcia wielorakich działań w celu jego wyeliminowania. To jednak będzie możliwe, gdy określi się nie tylko przejawy, ale także źródła przemocy. Źródeł tych należy upatrywać nie tylko w warunkach materialnych rodziny, ale także we współczesnej kulturze, która stwarzając grunt dla przemocy staje się raczej antykulturą. Dziecko staje się ofiarą „kultury” opartej na wartościach wyłącznie materialnych oraz na moralnym relatywizmie i religijnym sceptycyzmie. Przemoc rodzi się także z kłamstwa, manipulacji, egoizmu, konsumpcjonizmu, utylitaryzmu, skrajnego liberalizmu.

Keywords

PL
EN

Contributors

 • Instytut Teologii Moralnej KUL; Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej

References

 • Bołoz W., Teologiczno-etyczne implikacje agresji, w: Przemoc i terror, red. P. Góralczyk, J. Sobkowiak, Warszawa 2001, s. 112-131.
 • Borutka T., Zależność między słowną agresją i pozawerbalnymi gestami a fizyczną przemocą i wulgarnością zachowań, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2011, t. 10, s. 11-23.
 • Cieślik A., Banasiak A., Krawiec M., Nie idźmy szwedzką drogą. Komentarz do Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2011, t. 10, s. 25-31.
 • Dąbek T.M., Czy Pismo Święte mówi o przemocy w rodzinie?, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2011, t. 10, s. 33-42.
 • Döge P., Männer – die ewigen Gewalttäter? Gewalt von und gegen Männer in Deutschland, Wiesbaden 2013.
 • Gewalt: ein interdisziplinäres Handbuch, red. Ch. Gudehus, Stuttgart 2013.
 • Gocko J., Konsumpcjonizm jako faktor przemocy w rodzinie i społeczeństwie, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2011, t. 10, s. 43-56.
 • Hines D.A., Malley-Morrison K., Dutton L.B., Family violence in the United States: defining, understanding and combating abuse, Los Angeles 2013.
 • Kaiser I., Gewalt in häuslichen Beziehungen: sozialwissenschaftliche und evolutionsbiologische Positionen im Diskurs, Wiesbaden 2012.
 • Kalniuk J., Niewłaściwe postawy rodzicielskie a formacja sumienia dziecka, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2011, t. 10, s. 89-99.
 • Kernberg O.F., Hass, Wut, Gewalt und Narzissmus, Stuttgart 2012.
 • Królczyk M., Zjawisko przemocy w rodzinie, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2011, t. 10, s. 73-88.
 • Kuglin D.: Rola rodziny, szkoły i środowiska społecznego w eliminowaniu zjawiska agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2011, t. 10, s. 101-116.
 • Macht – Gewalt – Krieg im Alten Testament: gesellschaftliche Problematik und das Problem ihrer Repräsentation, red. I. Fischer, Freiburg–Basel–Wien 2013.
 • Majacz K., Zjawisko przemocy w mediach, w: Przemoc i terror, s. 133-139.
 • Mastalski J., Samotność jako skutek przemocy w rodzinie, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2011, t. 10, s. 117-128.
 • Möller I., Krahé B., Mediengewalt als pädagogische Herausforderung: ein Programm zur Förderung der Medienkompetenz im Jugendalter, Göttingen–Bern–Wien 2013.
 • Morciniec P., Rodzina warunkuje zdrowie. Rzecz o pewnej znaczącej zależności, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2011, t. 10, s. 129-142.
 • Muszala A., Przemoc wobec rodziny. Spojrzenie z perspektywy bioetyki społecznej, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2011, t. 10, s. 143-164.
 • Nęcek R., Ochrona podstawowych praw dziecka w nauczaniu społecznym Benedykta XVI, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2011, t. 10, s. 165-180.
 • Ryser Büschi N., Familiäre Gewalt an Kindern: eine Untersuchung der Umsetzung der staatlichen Schutzpflichten im Strafrecht, Zürich 2012.
 • Schnocks J., Das Alte Testament und die Gewalt. Studien zu göttlicher und menschlicher Gewalt in alttestamentlichen Texten, Neukirchen-Vluyn 2013.
 • Schubarth W., Gewalt und Mobbing an Schulen. Möglichkeiten der Prävention und Intervention, Stuttgart 2013.
 • Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, red. J. Wawrzyniak, Łódź 2007.
 • Willems H., Steigleder S., Jugend in einem marginalisierten Stadtteil. Perspektivlosigkeit, Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und interethnische Konflikte, Wiesbaden 2013.
 • Wojtasik K., Przemoc rodziców wobec dziecka, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2011, t. 10, s. 253-266.
 • Zabielski J., Przemoc w rodzinie jako destrukcja relacji osobowych, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2011, t. 10, s. 267-281.
 • Zyzak W.: Przemoc w rodzinie w kontekście kryzysu życia duchowego, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2011, t. 10, s. 299-313.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03670fd3-8fc7-46a6-b8a0-82e2140bcf1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.