Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 61 | 49-60

Article title

Zachowania zdrowotne matek a nieprawidłowa masa ciała dzieci

Content

Title variants

EN
Health behaviours of mothers and abnormal body mass in children

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Cel badań. Głównym celem pracy było poznanie zachowań zdrowotnych matek w kontekście nieprawidłowej masy ciała dzieci. Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 250 rodziców dzieci ze szkoły podstawowej. Badania ankietowe przeprowadzono anonimowo, od lutego do marca 2017 r. Respondentami w większości były matki. Z tego względu dalsze analizy wyników badań dotyczyły głównie 208 dzieci badanych matek. W celu poznania zachowań zdrowotnych matek przeprowadzono badania z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą było ankietowanie. Narzędzie badawcze stanowił standaryzowany kwestionariusz – Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego. Wyniki. Nadwaga i otyłość dotyczyła 38% dzieci w wieku 6–13 lat, niedowaga – 23% dzieci. Odsetek dzieci z prawidłową masą ciała wyniósł 38%. Niemal we wszystkich kategoriach zachowań zdrowotnych matek uzyskano wyższe wyniki w porównaniu z normami zaproponowanymi przez Juczyńskiego. Wnioski. We wszystkich kategoriach zachowań zdrowotnych matek zdecydowanie częściej uzyskano wyższe wyniki. Poniżej norm średnich znalazły się jedynie praktyki zdrowotne. Wykazano zależność pomiędzy wykształceniem matek a wynikiem ogólnym zachowań zdrowotnych oraz prawidłowymi nawykami żywieniowymi, zachowaniami profilaktycznymi i praktykami zdrowotnymi. Nie wykazano zależności pomiędzy zachowaniami profilaktycznymi matek a masą ciała dzieci na wymaganym poziomie istotności. Należy jednak wskazać istniejącą tendencję: wraz ze wzrostem masy ciała dzieci średnie wartości zachowań zdrowotnych matek ulegały zmniejszeniu. Słowa kluczowe:
EN
Background. Assessment of mothers’ health behaviours in the context of body mass of children. Material and methods. The study included the population of parents of children from a primary school in Lublin. The survey was conducted anonymously, between February and March, 2017. The majority of respondents were mothers. Therefore, further analysis of the results concerned 208 children of mothers who participated in the study. The study was conducted with the diagnostic survey method and the research technique was the authors’ questionnaire survey. The Inventory of Health Behaviours by Juczynski was applied as a research tool. Results. Overweight and obesity concerned 38% of children aged 6–13 years, underweight – 23.1% of children. Children with normal body constituted 38.9%. Almost in all categories of mother health behaviours, higher results were obtained compared with the standards proposed by Juczyński. Conclusions. In all categories of maternal health behaviours, definitely more often results higher than normal were obtained. Only the health practices were below the average standards. The relationship between maternal education and the overall health behaviour, as well as correct eating habits, preventive behaviours, and health practices was demonstrated. The relationship between prophylactic behaviour of mothers and body mass of children was statistically not significant. However, a trend should be indicated: with the increase of children’s body weight, the average values of mothers’ health behaviours decreased.

Year

Volume

61

Pages

49-60

Physical description

Dates

online
2-18-06-11

Contributors

author
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
author
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
author
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

References

 • Broniecka, A., Wyka, J. (2012). Wybrane elementy stylu życia wpływające na stan zdrowia młodzieży. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 45(2), 196–205.
 • Centrum Nauki o Laktacji (patronat merytoryczny) (b.d.). Karmienie piersią w Polsce. Raport 2015 (b.m.).
 • De Onis, M., Lobstein, T. (2010). Defining obesity risk status in the general childhood population: which cut-offs should we use? International Journal of Pediatric Obesity, 5(6), 458–460.
 • Flodmark, C.E., Lissau, I., Moreno, L.A. (2004). New insights into the field of children and adolescents’ obesity: the European perspective. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 28(10), 1189–1196.
 • Gutowska-Wyka, A. (2016). Niewłaściwe spędzanie czasu wolnego jako przyczyna nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie (s. 81–89). Łódź: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
 • Juczyński, Z. (2012). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Kaczor-Szkodny, P., Kaczoruk, M., Kawiak-Jawor, E., Kulik, T.B., Pacian, A. (2017). Zachowania zdrowotne młodzieży w aspekcie narażenia na rozwój nieprawidłowej masy ciała. W: E. Bajek, B.A. Nowak (red.), Choroby XXI w. – analiza współczesnej sytuacji zdrowotnej (s. 25–36). Lublin: WN Tygiel.
 • Konstańczak, S. (2012). Zdrowie jako wartość ogólnospołeczna. Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW, 10(3), 23–34.
 • Krawczyńska, J., Karakiewicz, B., Zięba, E., Nowak-Starz, G. (2013). Ocena stanu zdrowia młodzieży w świetle wybranych wskaźników zdrowia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2(19), 193–199.
 • Lamczyk, D. (2013). Pojęcie zdrowia i zachowań zdrowotnych. Lider, 271(8), 50–53.
 • Mikoś, M., Mikoś, M., Mikoś, H., Obara-Moszyńska, M., Niedziela, M. (2010). Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży. Nowiny Lekarskie, 79(5), 397–402.
 • Opolski, J. (red.) (2011). Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP.
 • Piecewicz-Szczęsna, H. (2008). Wybrane czynniki stylu życia rodzin – mieszkańców Sanoka i przylegających gmin. Problemy Higieny i Epidemiologii, 89(3), 373–377.
 • Sitko, D., Wojtaś, M., Gronowska-Senger, A. (2012). Sposób żywienia młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 3(63), 319–327.
 • Socha, J., Stolarczyk, A., Socha, P. (2002). Zachowania żywieniowe – od genetyki do środowiska społeczno-kulturowego. Nowa Pediatria, 6(3), 212–217.
 • Świderska-Kopacz, J., Marcinkowski, J.T., Jankowska, K. (2008). Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Część V. Aktywność fizyczna. Problemy Higieny i Epidemiologii, 89(2), 246–250.
 • WHO (b.d.). Global Database on Body Mass Index. Pobrano z: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi [dostęp: 12.09.2017].
 • Włodarczyk, C.W. (1996). Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym. Kraków: Vesalius.
 • Wojtczak, A. (2009). Zdrowie publiczne: wyzwania dla systemów zdrowia XXI wieku. Warszawa: PZWL.
 • Wysocki, M.J., Miller, M. (2003). Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne. Przegląd Epidemiologiczny, 57(3), 505–512

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-036cf7ca-9e0a-4b15-a1e1-44c491d6391c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.