Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 1 | 295-309

Article title

Prusiek, Fst. 25, Gde. und Kr. Sanok, Woiw. Podkarpackie – das erste Gräberfeld der Bevölkerung der Przeworsk-Kultur in den polnischen Karpaten

Content

Title variants

EN
Prusiek site 25, Sanok Commune and District, Podkarpackie Voivodeship – the first cemetery of the Przeworsk Culture in the Polish Carpathians

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
In 2004, an expedition of the Institute of Archaeology of the Jagiellonian University conducted the trial researches at cremation cemetery at Prusiek, and then in the years 2005 to 2006 regular rescue excavations. There were discovered 41 objects, including 35 graves and six small pits, presumably post-holes. A majority of burials were urn graves but ash graves have also been recorded. Burials are generally characterized by a relatively wide range of equipment, including weapons, i.a. swords imported from the Roman Empire. Preliminary analysis of inventories acquired so far indicates that the Prusiek necropolis should be dates back to the turn of the Early and Younger Roman Period, another words to the decline of the B2 phase and the phase C1a (with a distinctive within it the B2/C1 horizon). Materials from the cemetery at Prusiek show clear links with the so-called eastern zone of the Przeworsk Culture.

Year

Volume

1

Pages

295-309

Physical description

Dates

published
2009

Contributors

 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University; Gołębia St. 11, 31-007 Kraków, Poland
 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University; Gołębia St. 11, 31-007 Kraków, Poland
 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University; Gołębia St. 11, 31-007 Kraków, Poland

References

 • Aleksiewicz M., 1958 Zarys osadnictwa w okresie lateńskim i rzymskim oraz wpływów kultury prowincjonalno-rzymskiej na ziemie województwa rzeszowskiego, Rocznik Województwa Rze-szowskiego, 1/1.
 • Andrzejowski J., 1994 Zapinki o cechach mieszanych II i IV grupy Almgrena, Barbaricum, 3, Warszawa, S. 87 –129.
 • Andrzejowski J., 1998 Nadkole 2. A cemetery of the Przeworsk Culture in Eastern Poland, Monumenta Archaeologica Barbarica, 5, Kraków.
 • Andrzejowski J., 2001 Wschodnia strefa kultury przeworskiej – próba definicji, Wiadomości Archeologiczne, 54, S. 59 – 87.
 • Biborski M., 1994 Römische Schwerter im Gebiet des europäischen Barbaricum, (in:) C. van Driel-Murray (Hrsg.), Military Equipment in Context, Journal of Roman Military Equipment Studies, 5, S. 169 –197.
 • Biborski M., Ilkjær J., 2006 Illerup Ådal, 11, Die Schwerter, Textband, Moesgård.
 • Budinský-Krička V., 1967 Východoslovenské mohyly, Slovenská archeológia, 15, S. 277– 338.
 • Budinský-Krička V., Lamiová-Schmiedlová M., 1990 A late 1st century B.C – 2nd century A.D. cemetery at Zemplín, Slovenská archeológia 38/2, S. 245 – 344.
 • Dąbrowska T., 1997 Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien, Monumen¬ta Archaeologica Barbarica, 3, Kraków.
 • Gedl M., 1999 Osada z okresu wpływów rzymskich na stanowisku 1 w Bachórzu-Chodorówce, woj. Przemyśl, Acta Archaeologica Carpathica, 34, S. 39 – 76.
 • Godłowski K., 1970 Opatów, district of Kłobuck (A cemetery of the Lusatian culture and the Roman period), Recherches Archéologiques de 1969, S. 26 – 32
 • Godłowski K., 1985 Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, Prace Komisji Archeologicznej, PAN Oddział w Krakowie, 23, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Godłowski K., 1994 Die Barbaren nördlich der Westkarpaten und das Karpatenbecken – Einwanderungen, politi¬sche und militärische Kontakte, Specimina Nova dissertationum ex Instituto Historico Univer¬sitatis Quinqueecclesiensis de Iano Pannonio nominatae, 9/1, S. 65 – 89.
 • Godłowski K., Wichman T., 1998 Chmielów Piaskowy. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im Świętokrzyskie-Gebirge, Monumenta Archaeologica Barbarica, 6, Kraków.
 • Kaczanowski P., 1995 Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzym-skiego, Kraków.
 • Kietlińska A., Dąbrowska T., 1963 Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich we wsi Spicymierz, powiat Turek, Materiały Starożytne, 9, S. 143 – 254.
 • Kokowski A., 1994 Problemy badania dziejów kultury przeworskiej, (in:) J. Gurba, A. Kokowski (Hrsg.), Kultura przeworska, 1, Lubelskie Materiały Archeologiczne, 8/1, Lublin, S. 15 – 36.
 • Kotowicz P. N., 2004 Zabytki archeologiczne z okresu lateńskiego i wpływów rzymskich w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku, (in:) J. Gancarski (Hrsg.,) Okres lateński i rzymski w Karpa¬tach polskich, Krosno, S. 711– 725.
 • Kozak D. N., 1984 Pševors'ka kul'tura u verchn'omu Podnistrov'ji i zachidnomu Pobužži, Kiïv.
 • Lamiová-Schmiedlová M., 1969 Römerzeitliche Siedlungskeramik in der Südostslowakei, Slovenská archeológia, 17, S. 403 – 501.
 • Lamiová-Schmiedlová M., 1992 Chronologie der römischen Kaiserzeit in der Ostlowakei, (in:) K. Godłowski, R. Madyda-Le¬gutko (Hrsg.), Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Latènezeit bis zum Früh¬mittelalter, Kraków, S. 75 – 79.
 • Lamiová-Schmiedlová M., Mačala P., 1991 Nálezy z rozrušeného pohrebiska staršej doby rímskej v Kvakovciach, okr. Vranov nad Topl`ou, Východoslovenský Pravek, 3, S. 133 – 140.
 • Madyda-Legutko R., 1986 Die Gürtelschnallen der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, BAR, International Series, 360, Oxford.
 • Madyda-Legutko R., 1996 Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim, Kraków.
 • Madyda-Legutko R., 1999 Sytuacja kulturowa w polskich Karpatach we wczesnym okresie rzymskim, (in:) S. Czopek, A. Kokowski (Hrsg.), Na granicach antycznego świata, Rzeszów, S. 15 – 23.
 • Madyda-Legutko R., 2004 Polskie Karpaty w okresie późnolateńskim i w okresie wpływów rzymskich. Uwagi dotyczące zróżnicowania kulturowego, (in:) J. Gancarski (Hrsg.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, Krosno, S. 71– 92.
 • Madyda-Legutko R., Pohorska-Kleja E., Rodzińska-Nowak J., 2004 Warsztat garncarski z Sanoka, stan. 54, na tle materiałów ceramicznych z terenu górnego dorzecza Sanu, (in:) J. Gancarski (Hrsg.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, Krosno, S. 691– 709.
 • Madyda-Legutko R., Pohorska-Kleja E., Rodzińska-Nowak J., 2006 Cmentarzysko w Prusieku, gm. Sanok, woj. podkarpackie, stan 25. Uwagi o przenikaniu lud¬ności kultury przeworskiej w strefę Karpat polskich we wczesnym okresie rzymskim, Acta Archaeologica Carpathica, 40, S. 115 –128.
 • Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J., Zagórska-Telega J., 2006a Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, pow. Sanok, Rocznik Przemyski, 42/2, Archeologia, S. 59 – 67.
 • Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J., Zagórska-Telega J., 2006b Prusiek, pow. sanocki, stan. 25. Pierwsze cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w pol¬skich Karpatach, Wiadomości Archeologiczne, 58, S. 394 – 400.
 • Pieta K., 1982 Die Púchov-Kultur, Nitra.
 • Raddatz K., 1957 Der Thorsberger Moorfund. Gürtelteile und Körperschmuck, Offa-Bücher, 17, Neumünster.
 • Skorupka T., 2001 Kowalewko 12. Cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I. w. n.e. do początku III w. n.e.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 2, 3, Poznań.
 • Śmiszko M., 1932 Kultury wczesnego okresu epoki cesarstwa rzymskiego w Małopolsce Wschodniej, Lwów.
 • Walther W., 1992 Eine bronzene Fibelgußform der jüngeren römischen Kaiserzeit von Neunheilingen und weitere Zeugnisse frühen Gießerhandwerks aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhäu¬ser Beiträge, 15, S. 19 – 44

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-036fc043-c98b-4b02-afc7-1cebe3cfcb2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.